Download hele richtlijn

Palliatieve sedatie

Evaluatie van palliatieve sedatie

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen
(sterke aanbeveling)

  • Evalueer het effect van palliatieve sedatie na 30 minuten met behulp van comfortscore en/of FLACC-score en tevens pijnscore indien pijn behoort tot de refractaire symptomen. Overweeg bij twijfel of het effect voldoende is om de dosis op te hogen.
  • Overleg bij twijfel over toegepaste medicatie /doseringen laagdrempelig met Kinder Comfort Team. 

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg bij geen of nauwelijks effect van subcutane toediening van midazolam en/of levomepromazine, over te gaan naar intraveneuze toediening.

Overwegingen

Aandachtspunten voor evaluatie van het effect bij start en gedurende de follow-up van de palliatieve sedatie zijn: 

  • Bij palliatieve sedatie moet symptoomgerichte medicatie niet worden gestaakt, ook een nicotinepleister moet adequaat worden toegepast en voortgezet. 
  • Bij start van de sedatie kan een kind onvoldoende of juist paradoxaal reageren met toename van onrust. In dit geval kan er gewisseld worden naar levomepromazine. Bij een delirante reactie, dient de dosering snel te worden verhoogd. 
  • Soms is er onvoldoende respons op subcutane toediening, dan is het zinvol om over te stappen naar intraveneuze toediening. Bij langduriger gebruik van midazolam kan ophogen nodige zijn vanwege gewenning. 
  • Bij twijfel of vragen, ook over noodzakelijke doseringen, kan overlegd worden met een Kinder Comfort Team.