Disclaimer

www.Palliaweb.nl, overpalliatievezorg.nl, de webshop van PZNL en pallialine.nl ('Websites') zijn een initiatief van Stichting Palliatieve Zorg Nederland ('stichting PZNL'). 

De inhoud van de Websites is uiterst zorgvuldig samengesteld. Aan de informatie die op de Websites wordt getoond, kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend, hetgeen mede inhoudt dat stichting PZNL iedere aansprakelijkheid voor (enig handelen op grond van) deze informatie uitsluit. Stichting PZNL aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de (on)bereikbaarheid van de Websites.  

Een deel van de informatie op de Websites is afkomstig van derden. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten of producten van derden kan stichting PZNL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Informatie op de Websites kan door de redactie van stichting PZNL zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd of verwijderd. 

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Websites waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij stichting PZNL of haar licentiegevers. 

Het is toegestaan deze Websites (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, mits aan juiste bronvermelding (waaronder juiste vermelding van de (auteurs)rechthebbende) wordt gedaan. Stichting PZNL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (foutief) hergebruik van genoemde content. 

Het is toegestaan om een hyperlink naar (een pagina op) de Websites aan te brengen. Stichting PZNL is gerechtigd genoemde hyperlink niet toe te staan als stichting PZNL van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Websites of stichting PZNL schaadt.  

Het is niet toegestaan de (persoons)gegevens die op de Websites openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen met stichting PZNL of toegestaan onder deze disclaimer.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg