Download hele richtlijn

Inleiding

Werkwijze

De richtlijnwerkgroep is op 12 december 2018 voor de eerste maal bijeengekomen om een voorverkenning van de knelpunten te inventariseren. Op basis van een door de werkgroepleden opgestelde enquête heeft in 2019 een knelpuntenanalyse plaatsgevonden onder zorgverleners. Op de enquête hebben 86 zorgverleners gereageerd en knelpunten geprioriteerd en/of ingebracht (zie bijlage ‘Knelpunteninventarisatie’). Op basis hiervan is door de werkgroep een keuze gemaakt voor de onderwerpen in deze richtlijn.
 
Voor iedere richtlijn werd een richtlijnwerkgroep geformeerd. De richtlijnen zijn zoveel mogelijk uitgewerkt volgens de evidence-based methodiek GRADE. De consensus-based richtlijnen werden ook onderbouwd met evidence. Deze is echter niet systematisch gezocht en/of beoordeeld, maar gebaseerd op literatuuronderzoek door de werkgroep. Een uitgebreide beschrijving van de methode waarop deze richtlijn is ontwikkeld, is te vinden in de bijlage ‘Methode ontwikkeling’. 
 
De werkgroepen hebben vanaf oktober 2020 tot en met januari 2022 gewerkt aan de tekst van de conceptrichtlijnen. Alle teksten zijn schriftelijk of tijdens plenaire (veelal online) bijeenkomsten besproken en na verwerking van de commentaren door de werkgroep geaccordeerd. 
De conceptrichtlijn is op 15 maart 2022 ter becommentariëring aangeboden aan alle betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen en koepelorganisaties. Het commentaar geeft input vanuit het veld om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de richtlijn te optimaliseren en landelijk draagvlak voor de richtlijn te genereren. Alle commentaren werden vervolgens beoordeeld en verwerkt door de richtlijnwerkgroep. Aan de commentatoren wordt voorafgaand aan de autorisatie teruggekoppeld wat met de reacties is gedaan. De richtlijn is inhoudelijk vastgesteld op 9-11-2022 door de betrokken verenigingen/instanties (zie bijlage ‘Algemene gegevens’).