Projecten

Projecten

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Projectstatus
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Zorgzoeker
Project
Zorgzoeker is de nieuwe sociale kaart van de palliatieve zorg die het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder inzichtelijk te maken.
Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Project
Uit de literatuur is bekend dat er een grote verscheidenheid is in de manier waarop mensen omgaan met dood en sterven en de manier waarop zij dat onder woorden brengen. Zorgprofessionals zullen dan ook oog moeten hebben voor die diversiteit en aandacht voor het specifieke verhaal van de patiënt.
Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten
Project
Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken.
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research
Project
In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning.
Project
Dit project richt zich op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare’
Project
Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg.
Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg
Project
Structurele patiëntenparticipatie ontbreekt in de palliatieve zorg. Het doel van dit project is het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context.
Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan optimale palliatieve zorg voor patiënten uit deze doelgroep, onder meer door het ontwikkelen van een consultatiefunctie.
Palliatieve spoedzorg door de huisarts in de avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen
Project
Ondanks pogingen om de palliatieve spoedzorg door huisartsen in de avond, nacht en in het weekend te verbeteren, zijn er signalen dat de kwaliteit toch achterblijft. In dit project is onderzoek gedaan naar de knelpunten en de gewenste ontwikkelingen.
In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond
Project
Het doel van 'In gesprek over leven en dood' is passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies van palliatieve zorg. En het versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.
Deactiveren van ICD's (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) in de laatste levensfase: een pilotstudie
Project
ICD's zijn effectieve apparaten die hartritmestoornissen behandelen door het afgeven van shocks. Deze shocks kunnen het stervensproces verstoren en het leven soms ongewenst verlengen. In dit project wordt inzicht gegeven in de besluitvorming over deactivatie van ICD, hoe vaak tot deactivatie wordt overgegaan en wat de impact van het niet-deactiveren is op het stervensproces.
Goed voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase
Project
De methode 'Besluitvorming in de palliatieve fase' helpt zorgverleners in de palliatieve zorg adequaat te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase rekening houdend met levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. Het is ook te gebruiken tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.
Ondersteuning Netwerken Palliatieve Zorg bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn
Project
In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én het budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers gaat in 2019, 2020 en 2021 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg.
Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'
Project
Met het project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach' (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook op als adviseur en coach naar alle bij de patiënt betrokken professionals. 
Onderzoek Zorggebruik van patiënten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
Project
Onderzoek naar zorggebruik in de laatste levensfase op basis van declaratiedata toont aan dat de inzet van behandelingen afneemt in de laatste levensmaanden, maar dat het algemene zorggebruik dan juist wel toeneemt: patiënten bezoeken vaker de spoedeisende hulp, worden vaker opgenomen in een ziekenhuis of op de IC, krijgen meer controlebezoeken en diagnostisch onderzoek.
Onderzoek 'Medicatiemanagement in de laatste levensfase'
Project
Uit eerdere studies blijkt dat veel patiënten in de laatste maanden en weken voorafgaand aan het overlijden nog zeer veel medicijnen gebruiken. In de studie 'Medicatiemanagement' wordt het gebruik van preventieve medicatie in de laatste drie maanden van het leven van mensen met longkanker in kaart gebracht.
Onderzoek Palliatieve zorg en mogelijke overbehandeling in de laatste levensfase
Project
Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker, hebben IKNL en Vektis samen gekeken naar de landelijke inzet van palliatieve zorg en naar mogelijke overbehandeling in de laatste maand van het leven van mensen met kanker.
Wat willen patiënten: Acht essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg
Project
Om zorgverleners handvatten te bieden om het Kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
TAPA$: project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging
Project
Het project 'TAPA$' beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in de zes geselecteerde initiatieven en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in bestaande initiatieven en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. 
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.