Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
In gesprek over leven en dood
Project
Pharos biedt informatie over interculturele palliatieve zorg en over begrijpelijke palliatieve zorg
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstige CVA
Project
Voor patiënten met ernstige CVA is een interactieve beslishulp BehandelbeleidBijBeroerte.nl ontwikkeld. Dit instrument helpt artsen bij de gezamenlijke besluitvorming over doorbehandelen na een ernstige beroerte, vanuit drie invalshoeken (keuze, noodzaak en comfort).
Diversiteit in palliatieve zorgprojecten (toolbox)
Project
De toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten helpt je rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond in uw implementatie- of onderzoeksproject.
Patiëntparticipatie bij patiënten
Project
Patiënten en hun naasten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg. Patiëntenparticipatie is het benutten van deze specifieke ervaringsdeskundigheid voor alles waar de zorg beter van kan worden, zoals het project waar u mee aan de slag gaat binnen het NPPZ II.
Tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd chronisch hartfalen: I-HARP
Project
Het bieden van palliatieve zorg aan mensen met een specifiek ziektebeeld kan onderdeel zijn van jouw project. Hieronder geven we weer voor welke ziektebeelden instrumenten beschikbaar zijn die kunnen ondersteunen bij het leveren van passende zorg aan deze mensen.
Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.
Project
Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.
Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project
Dit project realiseert de implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
MantelzorgBalans: eHealthondersteuning bij het maken van keuzes
Project
Het doel van dit project is om mantelzorgers te leren om hun eigen regie te pakken en betere keuzes te maken.
Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Project
Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen
CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Project
Het project bracht de impact van coronamaatregelen op de thuiszorg en langdurige zorg aan mensen met dementie in kaart. Daarnaast werden aanbevelingen gedaan ter verbetering van zorg en welzijn.
Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de tweede fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Het project verbetert palliatieve zorg voor dak- en thuislozen door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie.
Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Project
Project om zorgprofessionals te helpen in de communicatie met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten door eenduidige digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project
Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Als zorgverleners signaleren wat de patiënt bezighoudt, kan hiermee rekening worden gehouden in de zorgplanning.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Met dit project realiseer je meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en je maakt proactieve zorgplanning een vast onderdeel van de zorg.
DIAMAND
Project
Project waarbinnen onderzoek is gedaan naar de beleving, waarden en spirituele wensen van mensen met een migratieachtergrond en mensen met dementie. Binnen het project zijn trainingen en hulpmiddelen ontwikkeld.
Palliatieve sedatie: hoe nu verder?
Project
Het Palliantieproject 'Palliatieve sedatie: hoe nu verder' had als doel zicht te krijgen op de oorzaak van de jaarlijkse stijging van de toepassing van palliatieve sedatie en, mede op basis daarvan, een advies uit te brengen aan de praktijk hoe hiermee om te gaan. 
Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'
Project
Het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020' had tot doel om er voor te zorgen dat zorgverleners tijdig patiënten op het netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg en dit proactief te integreren in de zorgplanning.
Transitie Consultatie
Project
Project waarin wordt gestreefd naar proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener, zodat iedere patiënt, naaste en diens hulpverlener passende zorg op het juiste moment, op de juiste plek en regulier bekostigt kan ontvangen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.