Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
MantelzorgBalans: eHealthondersteuning bij het maken van keuzes
Project
Het doel van dit project is om mantelzorgers te leren om hun eigen regie te pakken en betere keuzes te maken.
Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Project
Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen
CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Project
Het project bracht de impact van coronamaatregelen op de thuiszorg en langdurige zorg aan mensen met dementie in kaart. Daarnaast werden aanbevelingen gedaan ter verbetering van zorg en welzijn.
Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de tweede fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Het project verbetert palliatieve zorg voor dak- en thuislozen door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie.
Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Project
Project om zorgprofessionals te helpen in de communicatie met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten door eenduidige digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project
Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Als zorgverleners signaleren wat de patiënt bezighoudt, kan hiermee rekening worden gehouden in de zorgplanning.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Met dit project realiseer je meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en je maakt proactieve zorgplanning een vast onderdeel van de zorg.
DIAMAND
Project
Project waarbinnen onderzoek is gedaan naar de beleving, waarden en spirituele wensen van mensen met een migratieachtergrond en mensen met dementie. Binnen het project zijn trainingen en hulpmiddelen ontwikkeld.
Palliatieve sedatie: hoe nu verder?
Project
Het Palliantieproject 'Palliatieve sedatie: hoe nu verder' had als doel zicht te krijgen op de oorzaak van de jaarlijkse stijging van de toepassing van palliatieve sedatie en, mede op basis daarvan, een advies uit te brengen aan de praktijk hoe hiermee om te gaan. 
Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'
Project
Het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020' had tot doel om er voor te zorgen dat zorgverleners tijdig patiënten op het netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg en dit proactief te integreren in de zorgplanning.
Transitie Consultatie
Project
Project waarin wordt gestreefd naar proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener, zodat iedere patiënt, naaste en diens hulpverlener passende zorg op het juiste moment, op de juiste plek en regulier bekostigt kan ontvangen.
Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project)
Project
Project waarin werd onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging beter te organiseren in de eerstelijns palliatieve zorg, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere zorgverleners. De resultaten en hulpmiddelen uit het project worden op deze pagina gepresenteerd.
TERRA: Herijken van leven en loopbaan met kanker
Project
Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten met kanker graag begeleiding zouden willen bij de rol van werk in hun leven. Om die reden is in samenwerking met de organisaties Elffers en Care in Company een programma genaamd TERRA ontwikkeld. 
TAPA$: project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging
Project
Het project 'TAPA$' beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in de zes geselecteerde initiatieven en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in bestaande initiatieven en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. 
Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven
Project
De integratie van de richtlijnen en formularium in PalliArts beoogt de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.
Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project
In dit project is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt.
De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid-Oost Brabant
Project
Om alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen te laten beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg is een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in initiële opleidingen ontwikkeld.
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
Project
Doel van dit project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij patiënten met Cerebro Vasculair Accident (CVA) palliatieve zorg in overweging kunnen nemen.
Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking
Project
De benodigde zorgverlening voor kinderpalliatieve zorg verloopt via veel verschillende organisaties, professionals en vrijwilligers met eigen visies en werkwijzen. Om goede kinderpalliatieve zorg te bieden is een gecoördineerde aanpak van groot belang.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.