Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Transitie Consultatie
Project
Project waarin wordt gestreefd naar proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener, zodat iedere patiënt, naaste en diens hulpverlener passende zorg op het juiste moment, op de juiste plek en regulier bekostigt kan ontvangen.
Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project)
Project
Project waarin werd onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging beter te organiseren in de eerstelijns palliatieve zorg, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere zorgverleners. De resultaten en hulpmiddelen uit het project worden op deze pagina gepresenteerd.
TERRA: Herijken van leven en loopbaan met kanker
Project
Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten met kanker graag begeleiding zouden willen bij de rol van werk in hun leven. Om die reden is in samenwerking met de organisaties Elffers en Care in Company een programma genaamd TERRA ontwikkeld. 
TAPA$: project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging
Project
Het project 'TAPA$' beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in de zes geselecteerde initiatieven en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in bestaande initiatieven en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. 
Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven
Project
De integratie van de richtlijnen en formularium in PalliArts beoogt de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.
Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project
Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling en wordt de cliënt vertegenwoordigd door de familie, in de rol van wettelijk vertegenwoordiger. In dit onderzoek is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt.
De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid-Oost Brabant
Project
Om alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen te laten beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg is een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in initiële opleidingen ontwikkeld.
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
Project
Doel van dit project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij patiënten met Cerebro Vasculair Accident (CVA) palliatieve zorg in overweging kunnen nemen.
Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking
Project
De benodigde zorgverlening voor kinderpalliatieve zorg verloopt via veel verschillende organisaties, professionals en vrijwilligers met eigen visies en werkwijzen. Om goede kinderpalliatieve zorg te bieden is een gecoördineerde aanpak van groot belang.
Palliatieve ZorgZoeker
Project
De Palliatieve ZorgZoeker is de nieuwe sociale kaart van de palliatieve zorg die het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder inzichtelijk te maken.
Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Project
Uit de literatuur is bekend dat er een grote verscheidenheid is in de manier waarop mensen omgaan met dood en sterven en de manier waarop zij dat onder woorden brengen. Zorgprofessionals zullen dan ook oog moeten hebben voor die diversiteit en aandacht voor het specifieke verhaal van de patiënt.
Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten
Project
Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken.
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research
Project
In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Project
Project dat zich richt op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Oog voor Naasten!
Project
Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg.
Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg
Project
Structurele patiëntenparticipatie ontbreekt in de palliatieve zorg. Het doel van dit project is het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context.
Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan optimale palliatieve zorg voor patiënten uit deze doelgroep, onder meer door het ontwikkelen van een consultatiefunctie.
Palliatieve spoedzorg door de huisarts in de avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen
Project
Ondanks pogingen om de palliatieve spoedzorg door huisartsen in de avond, nacht en in het weekend te verbeteren, zijn er signalen dat de kwaliteit toch achterblijft. In dit project is onderzoek gedaan naar de knelpunten en de gewenste ontwikkelingen.
In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond
Project
Het doel van 'In gesprek over leven en dood' is passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies van palliatieve zorg. En het versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.