Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Stimuleringsregelingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg II
Project
Stimuleringsregelingen Nationaal Programma Palliatieve Zorg II
Sympal - een dashboard voor hospices
Project
Via het project Sympal werken we aan een dashboard voor het bij elkaar brengen van gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices. Het doel is om hiervan te leren en om de zorg voor patiënten te verbeteren.
Transmurale inrichting en inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverlener bij complexe casuïstiek
Project
Hieronder worden 5 initiatieven getoond die bijdragen aan de inrichting van de proactieve transmurale inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Deze initiatieven zijn binnen het NPPZII benoemd als kansrijke en opschaalbaar.
Proactieve zorgplanning bij (beginnende) dementie
Project
Deze interventie bevat handvatten en informatie om proactieve zorgplanning bij dementie te bevorderen, gebaseerd op de ervaringen en resultaten van het pilotproject Proactieve zorgplanning in Zeist.
Continuüm van vertrouwen
Project
Proactieve Zorgplanning in de regio voor de juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensjaren. Door met dit project aan de slag te gaan, worden wensen en behoeften van patiënten die thuis willen te komen overlijden beter in kaart gebracht en zorgt het zorgprotocol voor de uitvoering hiervan door o.a. betere samenwerking tussen zorgverleners.
Proactieve Zorgplanning bij dementie
Project
De interventie gaat om het bevorderen van bewustwording, deskundigheid en samenwerking tussen betrokken zorgverleners en het bevorderen van proactieve zorgplanning bij beginnende dementie.
Verdere verspreiding en implementatie van resultaten uit het COMPASSION-project
Project
Binnen het COMPASSION-project is een training ontwikkeld voor zorgverleners over palliatieve zorg bij COPD.
Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten
Project
Zorgorganisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg willen graag een goed palliatieve zorgaanbod realiseren. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn bij het verbeteren van de palliatieve zorg.
De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan
Project
Het hoofddoel was het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ieder kind met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en zijn/haar familie met het doorontwikkelen en implementeren van het IZP.
Zingeving in de thuissituatie
Project
Deze interventie is gericht op het organiseren van geestelijke verzorging in de thuissituatie bij de palliatieve fase met als doel zingeving in de thuissituatie te verbeteren.
Voorbereiding laatste levensfase
Project
Deze interventie versterkt de samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, welzijnswerk, patiënten- en ouderenorganisaties, en netwerken in de regio met als doel om patiënten zelf de regie te laten nemen op de voorbereiding van hun laatste levensfase.
Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg
Project
CURA is een instrument dat laagdrempelige ondersteuning biedt aan zorgverleners bij een goede omgang met de morele uitdagingen die zij ervaren in de palliatieve zorgpraktijk.
Implementatie 'IMPlementing Advance Care planning Toolkit' (IMPACT) in de kinderpalliatieve zorg
Project
Advance Care Planning (ACP) helpt kinderen en hun gezin om doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling te ontdekken, met zorgverleners te delen en op te schrijven. IMPlementing Advance Care planning Toolkit (IMPACT) is een set van materialen en een training voor zorgverleners om ACP vorm te geven.
Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Project
De interventie omvat een implementatieprogramma voor signalering, markering, en proactieve zorgplanning binnen de palliatieve zorg in de ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en hun naasten.
Proactieve zorgplanning in de eerste lijn met de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
Interventie die is bedoeld om proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen te implementeren in de eerste lijn.
De SigMa-methodiek: ‘Samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren en markeren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase’
Project
De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het doel is de signalerende rol van de mensen op de werkvloer in verpleeghuizen te verbeteren, door de medewerkers zelf op zoek te laten gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij hun behoeften en werkwijze rondom signaleren en markeren in de palliatieve fase.
DEDICATED
Project
De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie.
Meting Welbevinden Palliatieve Zorg
Project
Om het multidimensionele (on)welbevinden van patiënten in de palliatieve fase in kaart te brengen, organiseren we vanuit het NPPZ II jaarlijks de ‘Meting Welbevinden Palliatieve Zorg’. In 2024 vindt deze meting plaats tijdens de Week van de Palliatieve Zorg (12-19 oktober 2024).
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project
Dit project realiseert de implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.