Stichting Palliatieve Zorg Nederland (Stichting PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg: het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Onze missie:

In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, verbindt, ondersteunt en gidst Stichting PZNL haar samenwerkingspartners. De Stichting draagt bij - door een soms dienende, soms regisserende houding - aan de vereiste voorwaarden voor die goede palliatieve zorg. Dat alles in het belang van patiënten en hun naasten. Zodat zij toegang hebben tot de Juiste Zorg, op de Juiste Plaats, op het Juiste Moment, door de Juiste Zorgverleners en met de Juiste Bekostiging.

Stichting PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan. In de samenwerking met deze partners is onze visie op patiëntparticipatie leidend.

In 2023 is door de leden van de Coöperatie PZNL gewerkt aan de vorming van een Netwerk met een open karakter. Het doel is daardoor alle organisaties die bijdragen aan verbetering van palliatieve zorg in de generalistische zorgpraktijk, onderdeel te kunnen laten zijn van deze samenwerking. Daarbij gaat aandacht uit naar bijdragen aan NPPZ II, ondersteuning van zorgverleners, samenwerking van formele en informele zorg, en met het sociaal domein. De Coöperatie wordt hiervoor omgevormd naar een Open Netwerk Palliatieve Zorg. Vereniging PZNL vormt hiervoor de juridische basis. De samenwerking tussen Stichting PZNL en Vereniging PZNL is gericht op de realisatie van de NPPZ II doelen. 


De coöperatieve samenwerkingsorganisatie bestaat uit de volgende leden:             

Stichting PZNL ondersteunt beleidsmatig, secretarieel en administratief de Vereniging PZNL. 

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg