Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg met het doel versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het tweede Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZII) geeft met generalistische en specialistische organisaties sturing aan een landelijk implementatieprogramma tot 2027.Doelstelling is daarmee aan te sluiten bij het landelijk streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plaats voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land, en daaraan zorg op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners en de Juiste Bekostiging toe te voegen. De verbinding tussen het sociale domein en het zorgdomein heeft daarin specifieke aandacht inclusief de daarbij passende vertegenwoordiging van formele en informele zorgverleners. 

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een coöperatieve samenwerkingsorganisatie en een werkorganisatie. PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan. 

De toepassing van de PZNL-visie op patiëntenparticipatie vormt het cement van alle samenwerkingsvormen. 

De coöperatieve samenwerkingsorganisatie bespreekt landelijke vraagstukken en dilemma’s binnen de palliatieve zorg in samenhang met de algemene gezondheidszorg en het sociale domein en formuleert oplossingsrichtingen en implementatietrajecten. Ook heeft zij als doel om overlap en versnippering in kennis en uitvoering door ondersteunende partijen te voorkomen en daarmee in te zetten op gezamenlijke ondersteuning en financiering van deze partijen. Het Nationale Programma Palliatieve Zorg II 2021-2026 is hiervoor de centrale werkagenda. 

De coöperatieve samenwerkingsorganisatie bestaat uit de volgende leden: 

De Algemene Ledenvergadering van PZNL bestaat uit:            

 • prof. dr. S. (Saskia) C.C.M. Teunissen, onbezoldigd bestuurder, Coöperatie PZNL
 • prof. dr. M. (Thijs) A.W. Merkx, voorzitter ALV*, Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • dr. M. (Marijke) Y.J. van Daelen, Stichting PaTz 
 • prof. dr. B. (Bregje) D. Onwuteaka-Philipsen, Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON)   
 • mr. A.M.C. (Linda) Daniels-van Saasse, Patiëntenfederatie Nederland               
 • drs. I. (Iris) van Bennekom, Stichting Agora         
 • drs. A. (Angela) Kallewaard, Associatie Hospicezorg Nederland               
 • dr. C. (Chantal) Lammens, Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
 • C.J. (Carla) Aalderink MBA, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

*De Ledenvergadering wijst periodiek een voorzitter aan vanuit haar midden.

De samenwerking binnen de coöperatieve samenwerkingsorganisatie krijgt vorm in vier werkgebieden Netwerkzorg, Leren & Praktijk, Informatie, Registratie & Onderzoek, en kennisuitwisseling tussen de werkgebieden en het samenwerken aan activiteiten over de werkgebieden heen om samen jaarlijks concrete doelen te realiseren en daar transparant over te communiceren is de drijfveer voor dit samenwerkingsmodel. 

Coördinatoren werkgebieden:

De werkorganisatie faciliteert de coöperatieve samenwerking bij de uitoefening van haar taken, inspireert en verbindt vanuit de relaties met de praktijk van zorg, onderzoek en onderwijs. Ook levert de werkorganisatie een substantiële bijdrage aan de bevordering van de generalistische en specialistische palliatieve zorg, in nauwe samenwerking met de leden en de kern- en kennispartners.

De hoofdactiviteiten van de werkorganisatie zijn:

 • Regievorming. Het faciliteren van de Coöperatie  bij het nemen van haar regieverantwoordelijkheid en hoofduitvoering geven aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II; 
 • Informatie. Voorzien in betrouwbare en actuele informatie over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals en hun (wetenschappelijke) beroepsgroepen en zorg- en ondersteuningsorganisaties. Onder andere via Palliaweb.nl en Overpalliatievezorg.nl;
 • Netwerkzorg. Bevorderen en ondersteunen van een gecoördineerde samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners in de (boven)regionale samenwerkingsverbanden met als doel de juiste palliatieve zorg op de juiste plek voor patiënten en naasten. Onder ander via ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia, en Consultatieteams;
 • Consultatie. Bevorderen en ondersteunen van een vanzelfsprekende samenwerking tussen generalist en specialist, waarbij specialistisch deskundigheid proactief wordt ingezet. Onder via de doorontwikkeling van de traditionele telefonische consultatie naar proactieve inzet van specialistische deskundigheid binnen regionale samenwerkingsverbanden.\

Organisatiestructuur PZNL

 

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg