Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg: het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Onze missie:

In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, verbindt, ondersteunt en gidst PZNL haar samenwerkingspartners. PZNL draagt bij - door een soms dienende, soms regisserende houding - aan de vereiste voorwaarden voor die goede palliatieve zorg. Dat alles in het belang van patiënten en hun naasten. Zodat zij toegang hebben tot de Juiste Zorg, op de Juiste Plaats, op het Juiste Moment, door de Juiste Zorgverleners en met de Juiste Bekostiging.

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een coöperatieve samenwerkingsorganisatie en een werkorganisatie. De informatie op deze website is van toepassing op de werkorganisatie. Meer informatie over de coöperatie lees je hieronder. PZNL is bovenal een netwerkorganisatie met een grote diversiteit aan partners met een rol in de palliatieve zorg en ondersteuning daarvan. De toepassing van de PZNL-visie op patiëntenparticipatie vormt het cement van alle samenwerkingsvormen. 

De coöperatieve samenwerkingsorganisatie bespreekt landelijke vraagstukken en dilemma’s binnen de palliatieve zorg in samenhang met de algemene gezondheidszorg en het sociale domein en formuleert oplossingsrichtingen en implementatietrajecten. Ook heeft zij als doel om overlap en versnippering in kennis en uitvoering door ondersteunende partijen te voorkomen en daarmee in te zetten op gezamenlijke ondersteuning en financiering van deze partijen. Het Nationale Programma Palliatieve Zorg II 2021-2026 is hiervoor de centrale werkagenda. 

De coöperatieve samenwerkingsorganisatie bestaat uit de volgende leden: 

Meerjarenbeleidsplan VPTZ Nederland 2022

De Algemene Ledenvergadering van PZNL bestaat uit:            

  • prof. dr. S. (Saskia) C.C.M. Teunissen, bestuurder, Coöperatie PZNL
  • prof. dr. M. (Thijs) A.W. Merkx, voorzitter ALV, Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
  • dr. M. (Marijke) Y.J. van Daelen*, Stichting PaTz 
  • prof. dr. B. (Bregje) D. Onwuteaka-Philipsen, Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON)   
  • mr. A.M.C. (Linda) Daniels-van Saasse, Patiëntenfederatie Nederland               
  • drs. I. (Iris) van Bennekom, Stichting Agora         
  • drs. A. (Angela) Kallewaard, Associatie Hospicezorg Nederland               
  • dr. C. (Chantal) Lammens, Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
  • C.J. (Carla) Aalderink MBA, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  • S.M. (Sander) de Hosson, Stichting Carend Maatschappij

*De Ledenvergadering wijst periodiek een voorzitter aan vanuit haar midden.

De samenwerking binnen de coöperatieve samenwerkingsorganisatie krijgt vorm in vier werkgebieden Netwerkzorg, Leren & Praktijk, Informatie, Registratie & Onderzoek, en kennisuitwisseling tussen de werkgebieden en het samenwerken aan activiteiten over de werkgebieden heen om samen jaarlijks concrete doelen te realiseren en daar transparant over te communiceren is de drijfveer voor dit samenwerkingsmodel. 

Coördinatoren werkgebieden:

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg