Denktank Netwerken Palliatieve Zorg
Thema

Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg werd opgericht met als doel een toekomstvisie voor de netwerken te formuleren en een voorstel voor passende financiering te doen. Het uitgebrachte advies van de Denktank in 2018 laat zien dat de Netwerken Palliatieve Zorg van groot belang zijn voor palliatieve zorgverlening. Subsidie voor de netwerken en de landelijke ondersteuning blijft nodig tot 2025, daarna is structurele bekostiging nodig.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019

Doel Denktank 

Aan de Denktank werd advies gevraagd over het optimaal organiseren en financieren van regionale samenwerking in de palliatieve zorg. De huidige subsidieregeling voor de netwerken liep in 2020 af. Uitgangspunt was het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Werkwijze Denktank

De Denktank inventariseerde best practices en modellen voor netwerkzorg, betrok kennis en kunde uit het werkveld en hield consultatierondes met belanghebbenden. Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van de netwerken werd gevraagd naar hun inkomsten (naast subsidie) en uitgaven. Ook inventariseerde de Denktank welke functies een netwerk idealiter moet vervullen en wat werkzame principes zijn. Op basis van deze input deed de Denktank een voorstel voor organisatiemodellen, financiering en governance. De Denktank betrok in haar advies ook nieuwe zorgconcepten, andere manieren om de zorg te organiseren (o.a. met behulp van ICT) en strategieën voor implementatie. 

Resultaat denktank

De belangrijkste conclusies uit het advies van de Denktank:

 • Netwerken Palliatieve Zorg hebben hun nut bewezen en blijven ook na 2021 nodig.
 • Het huidige dekkende stelsel van Netwerken Palliatieve Zorg moet steviger en professioneler worden.
 • Landelijke samenwerking en integratie van de ondersteuning is nodig en nuttig.
 • Subsidie voor de Netwerken en de landelijke ondersteuning blijft nodig tot 2025, daarna is structurele bekostiging nodig.

Fibula toetste het advies bij bestuurders en coördinatoren van de netwerken, en bij landelijke partijen. Aan de hand daarvan schreef Fibula een beleidsvoorstel. Dat is opnieuw aan de netwerken voorgelegd en besproken met het ministerie van VWS. Het kwam tevens aan de orde in de algemene ledenvergadering van PZNL. Een plan van aanpak is in de maak. 

Samenhang tussen het werk van de Denktank, netwerken palliatieve zorg, het primaire zorgproces en Kwaliteitskader palliatieve zorg 

Onderstaand figuur laat de relatie zien tussen het primaire zorgproces, het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de netwerken palliatieve zorg. Centraal staat het primaire zorgproces dat plaatsvindt tussen de patiënt en zijn of haar naasten (gele cirkel) en de primaire zorgverleners (oranje cirkel). Het primaire zorgproces wordt verleend door formele en informele zorgverleners conform het kwaliteitskader (blauwe cirkel), waarin is vastgelegd wat goede palliatieve zorg is. De 65 netwerken Palliatieve Zorg (rode cirkel) bevorderen de coördinatie en samenwerking tussen diverse zorgaanbieders in een regio en ondersteunen zorgverleners. Een netwerk heeft als doel de organisatie, kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Financiering, onderwijs en onderzoek zijn randvoorwaarden die palliatieve zorg op bovenregionaal of landelijk faciliteren (grijze cirkel).

Grafiek-def-versie-palliaweb.jpg

De leden van de Denktank 

De Denktank is opgericht door Stichting Fibula en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • Mw. J. van Vliet, MHA, voorzitter Denktank. Expertise: besturing zorgorganisaties en transmurale netwerkzorg 
 • Mw. dr. I. Raats, projectleider Denktank. Expertise: projectmanagement, patiëntgerichte zorg 
 • Mw. drs. M. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde. Expertise:mede-initiatiefnemer Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, specialistische palliatieve zorg 
 • Dhr. drs. C.A.C.G. van den Buijs, huisarts. Expertise: generalistische palliatieve zorg 
 • Dhr. mr. J.M. Buiting, arts. Expertise: innovaties en kwaliteit van zorg 
 • Dhr. G.P. van Dooren, MPM. Expertise:netwerken palliatieve zorg 
 • Mw. ir. A.P.Y. Hoogendoorn. Expertise: perspectief van patiënten en naasten, persoonsgerichte zorg met e-health 
 • Dhr. drs. M.A.M. Leers. Expertise: bekostiging van zorg 
 • Mw. drs. J.A.M. Oskam. Expertise: perspectief van patiënten en naasten 
 • Mw. J. Roelands. Expertise: netwerken palliatieve zorg 
 • Mw. W.M. Wagenaar (tot 22 okt 2018). Expertise: netwerken palliatieve zorg 

De leden zijn gevraagd op basis van hun expertise, kennis en ervaring en functioneren zonder last of ruggespraak in de Denktank. 

Meer informatie en documenten

 

Advies rapport

Beleidsvoorstel

Regiobijeenkomsten

Werkbijeenkomsten

Consultatierondes

Voortgangsverslagen

Presentaties plannen denktank

Interview

 • Interview, Janneke van Vliet en Ilse Raats vertellen over Denktank (uit Nieuwsflits Fibula maart 2018)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.