Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Patiënten begeleiden naar een zo goed mogelijk einde (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin longarts Sander de Hosson vertelt over hoe moeilijk praten over de dood soms is. Hij gaat hierbij onder andere in op professionaliteit en emoties bij het begeleiden van patiënten naar een zo goed mogelijk einde.
Proactieve zorgplanning (ACP): de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie die een heldere introductie geeft over het belang en toepassing van proactieve zorgplanning (ACP). De presentatie kan verwerkt worden in de les/leertaak proactieve zorgplanning.
Richtlijn Overbelasting mantelzorger
Onderwijsmateriaal
Het is de taak van de verpleegkundige om overbelasting van de mantelzorger te signaleren en in samenspraak met de mantelzorger de juiste interventies in te zetten. De richtlijn 'Overbelasting mantelzorger' kan hierbij behulpzaam zijn.
Stappenplan moreel beraad
Onderwijsmateriaal
Beschrijving van een stappenplan om moreel beraad te voeren. Aan de hand van dit stappenplan kan een dilemma van een casus worden uitgewerkt.
Zorgpad Stervensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Film die gebruikt kan worden als introductie van de les 'Zorgpad Stervensfase' of om te verwerken in een voorbereidende opdracht. Het motiveert de implementatie van het Zorgpad Stervensfase in de eigen werkomgeving.
Richtlijn Palliatieve zorg en nierfalen
Onderwijsmateriaal
Patiënten met nierfalen hebben verschillende symptomen die een specifieke behandeling vragen. De richtlijn 'Palliatieve zorg en nierfalen' biedt achtergrondinformatie en is te gebruiken als bron of onderdeel van een les.
Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Het filmpje is te gebruiken als introductie van palliatieve zorg voor de doelgroep verzorgenden die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen.
I-HARP voor palliatieve zorg bij hartfalen (tool)
Onderwijsmateriaal
I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt de behoeften van patiënten met hartfalen in de palliatieve fase tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. 
PalliArts (app)
Onderwijsmateriaal
App die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg. De app geeft telefoonnummers van consultatieteams voor vragen, een formularium, toont de actuele stand van zaken van de vrije bedden bij hospices en samenvattingen van richtlijnen palliatieve zorg.
Anatomie en fysiologie van pijn (artikel)
Onderwijsmateriaal
Nascholingsartikel over pijn waarin verschillende soorten pijn worden beschreven, alsmede de anatomie en fysiologie van pijn en verschillende behandelmogelijkheden.
Proactieve zorgplanning (ACP) (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Praktische handleiding voor de huisarts om proactieve zorgplanning (ACP) vorm te geven.
Netwerken palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website die de organisatie van palliatieve zorg in Nederland - de netwerken palliatieve zorg - in kaart weergeeft. Er wordt ingegaan op wat de verschillende Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) te bieden hebben voor patiënten, naasten en zorgverleners in de eigen regio.
Interculturele palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning waarin communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie en verschillen in symptoombestrijding aan bod komen.
Gezamenlijke besluitvorming (powerpoint en programma workshop)
Onderwijsmateriaal
Powerpointpresentatie en programma voor het geven van de workshop 'Gezamenlijke besluitvorming'. De focus van de workshop ligt op het proces van gezamenlijke besluitvorming, attitude en informatie-uitwisseling. De workshop maakt deel uit als module van het b-learningpakket palliatieve zorg.
Between hope and acceptance (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over medicalisering van geneeskunde rond de dood en de uitdaging voor de arts om de menselijke benadering in de palliatieve zorg te behouden.
Bespreek ethische dilemma's in moreel beraad (artikel)
Onderwijsmateriaal
Een instrument om ethische dilemma's over medische beslissingen te bespreken. Het artikel bespreekt de tien stappen van de dilemmamethode dat ingezet kan worden bij moreel beraad: een gestructureerde vergadering in dialoogvorm. De casus wordt vanuit meerdere gezichtspunten bezien om een antwoord, beslissing of oplossing te formuleren.
Wat er echt toe doet aan het levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal
Tedtalk waarin vragen omtrent het levenseinde aan de orde komen. Hierin wordt gesteld dat de dood hoort bij het leven en er daarom ruimte voor moet worden geboden, zowel fysiek als psychisch.
Multidisciplinair samenwerken (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie die inzicht geeft in de rol van verzorgenden in samenwerking met andere disciplines. De animatie is bruikbaar als introductie voor bijvoorbeeld een stageopdracht waarin het belang van het werken met meerdere disciplines aan bod komt.
Met het einde in zicht (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Het laat zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar ook als ze niet goed verlopen.
Phase I cancer trials and palliative care (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin een synthese wordt gepresenteerd van alle presentaties en conclusies tijdens een symposium over fase 1 onderzoek in de oncologie, palliatieve zorg en ethiek.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.