Gezamenlijke besluitvorming
Thema

Gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming is een methode van communiceren die vooral wordt gebruikt bij het nemen van belangrijke beslissingen. In het proces van gezamenlijke besluitvorming komen de zorgverlener en de patiënt met diens naasten tot besluiten die het beste passen bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt in die fase van zijn leven. Wederzijdse informatie-uitwisseling is hierin een essentieel onderdeel, en met name de wijze waarop deze informatie met elkaar wordt gedeeld.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2022

Om tot gezamenlijke besluitvorming te komen, is effectieve communicatie een vereiste. Hierbij is tweezijdige informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis. Voor een dergelijk proces dienen empathisch vermogen en specifieke communicatietechnieken voorhanden te zijn, bijvoorbeeld over de manier van vragen stellen, actief en reactief luisteren, omgaan met functionele en bewogen stiltes en het laten zien van verbale en non-verbale communicatie. 

Gezamenlijke besluitvorming vormt het uitgangspunt voor het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) en het eventueel opstellen van een wilsverklaring. Het moet gezien worden als de basis voor het individuele zorgplan (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland).

De zorgverlener ondersteunt de patiënt bij het maken van keuzes voor zorg die zijn afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen en behoeften. Het geven van goede informatie over de verschillende keuzemogelijkheden, consequenties, onzekerheden en verantwoordelijkheden evenals het goed luisteren welke waarden, wensen en behoeften in deze laatste periode van het leven belangrijk zijn voor de patiënt is essentieel. 

Belangrijke thema’s zijn:

 • sociale context 
 • levensbeschouwing en culturele achtergrond
 • (niet)-behandelafspraken
 • ziekenhuisopnames
 • plaats van zorg en sterven
 • crisissituaties
 • wilsverklaring
 • wettelijke vertegenwoordiging in de situatie van (acute) verslechtering en wilsonbekwaamheid
 • levenseindebeslissingen
 • nazorg

Leg afspraken vast in een individueel zorgplan. Bedenk dat de doelen, wensen en behoeften van de patiënt in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat het belangrijk is dat ook andere betrokken zorgverleners hiervan op de hoogte blijven.

Wanneer patiënten niet meer te genezen zijn, worden arts en patiënt geconfronteerd met moeilijke dilemma’s rondom het wel of niet starten van een behandeling. Door de komst van meer behandelmogelijkheden worden keuzes complexer en moeten verschillende opties tegen elkaar worden afgewogen met verschillende voor- en nadelen. Daarbij speelt ook de afweging tussen de kwaliteit versus de kwantiteit van leven. Een behandeling kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, het behouden of verbeteren van kwaliteit van leven en/of het verlengen van overleving. De bijwerkingen van een behandeling of de verwachte klachten bij niet behandelen spelen uiteraard een rol bij de afweging. Door de verschillende behandeldoelen en de beschikbaarheid van meer (op de ziekte gerichte) behandelopties kunnen beslissingen complex zijn.

Gezamenlijke besluitvorming is bij behandelkeuzes belangrijk. Ook bij de keuze om geen behandeling te starten of continueren. Gezamenlijke besluitvorming is een continu proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden meegenomen. Het wederzijds uitwisselen van informatie en de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt staan centraal bij gezamenlijke besluitvorming.

 1. De zorgverlener informeert de patiënt dat er een beslissing moet worden genomen en dat de mening van de patiënt hierin belangrijk is.
 2. De zorgverlener legt de opties uit en de voor- en nadelen van elke optie, inclusies af te wachten of geen ziektegerichte behandeling.
 3. De zorgverlener en de patiënt bespreken de voorkeuren van de patiënt. De zorgverlener ondersteunt de patiënt in het afwegen (deliberatie).
 4. De zorgverlener en de patiënt bespreken in welke mate de patiënt wil meebeslissen, nemen een beslissing of stellen deze uit, en bespreken mogelijk vervolg.

Bron: Stiggelbout, A.M., Pieterse, A.H., De Haes, J.C.J.M (2015). Shared decision making: Concepts, evidence, and practice.

Er zijn vier stappen te onderscheiden. In de eerste stap informeert de zorgverlener de patiënt dat er een beslissing moet worden genomen en dat de mening van de patiënt hierin belangrijk is. Daarbij ligt de nadruk op het gezamenlijke proces en dat ieder zijn eigen inbreng heeft. In de tweede stap worden de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden besproken en de kansen ingeschat, inclusief het afzien van een ziektegerichte behandeling. De patiënt moet zich hierbij bewust worden van de bestaande keuzemogelijkheden. In de derde stap worden de wensen, verwachtingen en zorgen van de patiënt tot de genoemde opties in kaart gebracht. De zorgverlener ondersteunt bij de deliberatie (wikken en wegen). In de vierde en laatste stap wordt de rolvoorkeur van de patiënt verkend en wordt een besluit genomen of uitgesteld. Ook wordt het mogelijke vervolg besproken.

Belangrijk te noemen is dat gezamenlijke besluitvorming geen statische stappen zijn en dat er teruggekomen kan worden op een besluit.


Hulpmiddelen voor zorgverleners, patiënten en naasten bij gezamenlijke besluitvorming

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar zoals gesprekswijzers, stappenplannen of infographic. Ook de hulpmiddelen voor gezamenlijke besluitvorming zijn te vinden in het hulpmiddelen overzicht

Meetinstrumenten

Veel meetinstrumenten die beschreven zijn in de handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg dragen bij aan gezamenlijke besluitvorming, omdat ze een algeheel multidimensioneel beeld of juist een specifiek probleem in kaart brengen. Sommige van deze meetinstrumenten worden door de patiënt zelf of de mantelzorger ingevuld, andere door de zorgverlener.


Onderwijs over gezamenlijke besluitvorming

Bij het zelf geven van onderwijs over samen beslissen biedt het onderwijsplatform diverse onderwijsmaterialen. In de opleidingscatalogus staan diverse opleidingen voor deskundigheidsbevordering. 

Onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming

Het programma Palliantie. Meer dan zorg is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Een overzicht van de ZonMw-projecten over gezamenlijke besluitvorming staan benoemd op ZonMw.nl

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.