TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$)
Thema

TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$)

Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekostigd? In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) is naar antwoorden op die vragen gezocht door de kwaliteit van zorg in zes regionale koploperprojecten te onderzoeken. De resultaten laten zien dat samenwerking bijdraagt aan betere zorg, maar dat er inspanning nodig blijft om dit meer en meer te realiseren. Op regionaal en landelijk niveau.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2022

Resultaten: factsheet en eindrapport  

Vanuit het TAPA$-project werd op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gekeken naar de kwaliteit van zorg en passende bekostiging. Onderstaande video geeft globaal de eerste resultaten weer. In de factsheet en het eindrapport staat een uitgebreidere analyse. In het rapport staan daarnaast basiselementen genoemd die bijdragen aan transmurale samenwerking. 

Zelf aan de slag met transmurale samenwerking

De zes onderzochte regio’s laten zien dat transmurale samenwerking bijdraagt aan betere zorg. Wil je zelf hier mee aan de slag? Voor organisaties die transmuraal willen samenwerken is een toolkit opgesteld die kan helpen.

Zelf aan de slag met bekosting

De zes onderzochte regio’s hebben samen met betrokken koepel- en brancheorganisaties en overheden experimentele zorgprestaties voor transmurale palliatieve zorg ontwikkeld. Andere regios kunnen hier ook gebruik van maken door een aansluitersovereenkomst in te dienen bij de NZa.

Over het project

Door vergrijzing, toenemende multimorbiditeit, betere diagnostiek en behandeling is de komende jaren een forse toename te verwachten van de vraag naar zorg in de palliatieve fase. Zowel in de eerste als in de tweede lijn ervaren patiënten en zorgverleners op dit moment hierbij nog knelpunten. Patiënten geven met name knelpunten aan op het gebied van communicatie, coördinatie en continuïteit van zorg en deskundigheid. Zorgverleners ervaren naast de door patiënten genoemde knelpunten, ook nog belemmeringen door wet- en regelgeving en de financiering. 

PZNL heeft in het voorjaar van 2018 een veldverkenning met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg uitgevoerd naar de mate waarin regionale initiatieven in transmurale palliatieve zorg essenties uit het Kwaliteitskader in praktijk brengen. Op basis hiervan zijn zes initiatieven geselecteerd. Daarnaast zijn in het project wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en de NZa betrokken geweest. De zes initiatieven organiseren palliatieve zorg op een innovatieve manier om de kwaliteit te verbeteren. Zij vormden de basis van het project. 

Met het project Gewenste zorg in de laatste levensfase wordt een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg geïmplementeerd in de Westelijke Mijnstreek. Lees meer.

Het project PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Het project wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. Lees meer.

Regionale zorgorganisaties in de regio’s Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase. Lees meer.

Thuisconsult Specialistische Palliatieve Zorg is een initiatief om huisartsen te ondersteunen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen in de regio Leiden en omstreken. Lees meer

Het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die gebaseerd is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Lees meer

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht; en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle betrokken professionals bij de patiënt. Lees meer

Downloads

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.