Palliantieprojecten
Thema

Palliantieprojecten

Het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Palliantie is onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van organisaties en zorgverleners een cruciale rol spelen in de verbetering van de palliatieve zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
ZonMw (palliantie projecten)
Laatst geactualiseerd: 9 februari 2022

Palliantie II

Het programma 'Palliantie. Meer dan Zorg' bestaat inmiddels 5 jaar. In die periode hebben onderzoekers, zorgverleners en onderwijsinstellingen hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en ondersteuning. Het ministerie van VWS heeft begin 2021 goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie. Meer dan zorg! Met Palliantie II gaan zij door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma.

Vijf jaar 'Palliantie. Meer dan zorg!'

Onderstaande video geeft een impressie van wat er in die 5 jaar is gerealiseerd.

Naast de video is er ook een digitaal magazine ontwikkeld. Het magazine bevat interviews over de resultaten, columns van mensen uit de praktijk en de evaluatie van het programma Palliantie. Meer dan zorg. Het magazine is hier te lezen.

Resultaten uit projecten

ZonMw financiert projecten die aansluiten bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de doelstellingen van het NPPZ.

Op deze pagina vind je een overzicht van afgeronde projecten, waarbij de resultaten beschikbaar zijn voor onderzoek, onderwijs en praktijk.

Ondanks pogingen om de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond nacht en weekend (ANW) te verbeteren, zijn er signalen dat de kwaliteit toch achterblijft. Het is echter onbekend of dit door patiënten, mantelzorgers en professionals ook zo wordt beleefd en of er regionale palliatieve spoedzorg "best practices" zijn waarvan geleerd kan worden. Lees hier meer over dit project.

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij hebben behoefte aan passende zorg maar maken nog weinig gebruik van voorzieningen. De zorg sluit niet goed aan doordat opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de dominante Nederlandse opvattingen. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de mantelzorger en de zorgverlener. Lees hier meer over dit project.

Implanteerbare Cardioverter Defibrilatoren zijn effectieve apparaten die hartritmestoornissen behandelen door het afgeven van shocks. Deze shocks kunnen het stervensproces verstoren en het leven soms ongewenst verlengen. In dit project wordt inzicht gegeven in: de besluitvorming over deactivatie van ICD, hoe vaak tot deactivatie wordt overgegaan en wat de impact van het niet-deactiveren is op het stervensproces. Lees hier meer over dit project.

Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is beslist niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan tijdige, optimale palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Lees hier meer over dit project.

Structurele patientenparticipatie ontbreekt in de palliatieve zorg. Het doel van dit project is het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. Lees hier meer over dit project.

Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg. Lees hier meer over dit project.

Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken. Lees hier meer over dit project.

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen. Lees hier meer over dit project.  

In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld. Lees hier meer over dit project.

Dit project richt zich op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg. Lees hier meer over dit project.

Dit project heeft als doel palliatieve zorg in de basisopleiding Geneeskunde te integreren. Er werd een lijst gemaakt van Beroepstaken Palliatieve Zorg Basisarts, die aangeeft wat studenten moeten leren over palliatieve zorg in de basisopleiding, en een toolbox met onderwijsmaterialen samengesteld. Lees meer over het project op de website van Pasemeco.

In 2022 is een interview gehouden over de resultaten van het PASEMECO-project.

Mensen met gevorderd hartfalen hebben een palliatieve zorgbehoefte. Er is bij het toepassen van palliatieve interventies bij deze mensen vaak te weinig aandacht voor het verlichten van symptoomlast, voor gesprekken over het levenseinde en voor de kwaliteit van leven. Binnen het project zijn daarom hulpmiddelen ontwikkeld voor zorgverleners, welke ondersteunen bij het tijdig signaleren en richtinggeven van zorgbehoeften van mensen met gevorderd hartfalen. Lees meer over het project op de website van ZonMw.

Zie ook de folder I-HARP en de gesprekswijzer I-HARP.
In 2022 is een interview gehouden over de resultaten van het I-HARP-project.

Meer weten?

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Palliantie II

Meld je aan voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg van ZonMw. Deze bevat columns, interviews op het brede terrein van palliatieve zorg en ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de palliatieve zorg. Ook vindt u hier nieuws over subsidies en afgeronde projecten. De nieuwsbrief verschijnt elke 2 maanden

Voor vragen kun je contact opnemen met ZonMw via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
ZonMw (palliantie projecten)
Laatst geactualiseerd: 9 februari 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.