Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ)
Thema

Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ)

Met dit project onderzoeken we of en hoe we een lerend zorgsysteem kunnen opzetten voor het geanonimiseerd hergebruiken van data voor onderzoek. Deze data bestaat uit gegevens die zorgverleners rapporteren in het elektronisch patiëntendossier en uit gegevens uit landelijke bronnen.  
Als we deze data kunnen gebruiken voor onderzoek, levert dit kennis op om in de zorgpraktijk te delen en op grond van data keuzes te maken over verbeteracties. Door het hergebruik en teruggeven van routine zorggegevens, zonder extra registratielast in de praktijk, kunnen zorgverleners dan met onderbouwing de palliatieve zorg verbeteren.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2024

Pilots 

In pilots gebruiken we bestaande data over pallliatieve zorg (zie kerncijfers en onderstaande factsheets) om te onderzoeken wat zorgverleners aan methodieken nodig hebben om met behulp van die data te leren en te verbeteren. Het uiteindelijk doel is om zorgverleners - werkzaam in zowel generalistische als specialistische zorgorganisaties - te faciliteren in data gestuurde kwaliteitsverbetering voor de zorg aan patiënten en naasten in de palliatieve fase, zónder registratielast. 

Deze pilots willen we graag uitvoeren in samenwerking met drie regio's. De pilots starten in februari 2024 en lopen tot en met juni 2024. Meer informatie over de pilots staat in het nieuwsbericht op Palliaweb.  

Verwachte resultaten 

Het project levert de volgende resultaten op: 

  • Adviezen en een routekaart, inclusief een datamanagementplan, voor een lerend zorgsysteem palliatieve zorg. 
  • 4 nieuwe factsheets palliatieve zorg (zie hieronder) over het gebruik van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg en geactualiseerde kerncijfers palliatieve zorg, die informatie aan zorgverleners geven om te leren en – waar nodig - hun palliatieve zorg te verbeteren. 
  • Beschrijving van methodieken en werkwijzen voor processen van leren en verbeteren in de praktijk op basis van ervaringen van de zorgverleners. 

Factsheets over palliatieve zorg in Nederland 

Meer informatie 

In het interview op de website van ZonMw vertellen Marlene Middelburg-Hebly (programmaleider palliatieve zorg IKNL en LeVePZ), prof. Dr. Anneke Francke (programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderzorg Nivel) en prof. Dr. An Reyners (internist-oncoloog UMCG) over de voortgang van het LeVePZ Project.  

> Datagestuurd leren en verbeteren in de palliatieve zorg | ZonMw 

Het project ‘Leren en verbeteren in de palliatieve zorg’ (LeVePZ) is een samenwerking tussen Stichting PZNL, IKNL, LoCo, NIVEL en PALZON. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. De looptijd van het project is van april 2023 tot en met december 2024. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 februari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.