Palliatieve zorg voor mensen met Dementie
Thema

Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Dementie is een verzamelterm voor een combinatie van symptomen die problemen veroorzaken bij het verwerken van informatie in de hersenen. Dit leidt tot veranderingen in geheugen, stemming en/of gedrag. In totaal zijn er 50 ziektes die onder de naam dementie vallen. De meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer (70% van de gevallen).

Voor vragen, neem contact op met:
Fleur Godrie IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2023

Voorkomen

In Nederland leven naar schatting 300.000 mensen met dementie. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: één op de drie vrouwen krijgt gedurende haar leven dementie. Boven de 90 jaar heeft 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Vaak wordt de diagnose dementie gesteld in de eerste lijn door de huisarts of specialist ouderengeneeskunde, dan wel door een medisch specialist in het ziekenhuis (klinisch geriater, neuroloog of internist ouderengeneeskunde).

Ziekteverloop en zorgbehoeften

Het ziekteverloop en de levensverwachting bij dementie is moeilijk te voorspellen. Hierbij veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen van zeer actief behandelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering, gericht op kwaliteit van leven. Dit verloop maakt dat palliatieve zorg voor mensen met dementie verschilt van palliatieve zorg voor patiënten met een lichamelijke aandoening. Bij palliatieve zorg bij dementie is gezamenlijke multidisciplinaire besluitvorming met betrokkenheid van naasten en proactieve zorgplanning van nog groter belang.

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Om zo goed mogelijke zorg te bieden aan patiënten en diens naasten met dementie in de palliatieve fase is er de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie. De richtlijn helpt voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen in het ziekteproces. Voor deze richtlijn is er ook een samenvattingskaartje ontwikkeld.

De richtlijn dementie in de palliatieve fase is een aanvulling op de Zorgstandaard dementie en de standaard dementie van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Informatie voor patiënten en naasten

Patiënten en naasten kun je als zorgverlener voor meer informatie verwijzen naar overpalliatievezorg.nl.

Informatie bij patiënten met een niet-westerse religieuze/culturele achtergrond

De culturele achtergrond van een patiënt en diens naasten kan van invloed zijn o de beleving en keuzes in de zorg rondom het levenseinde. In het geval van niet-westerse religeuze of culturele achtergrond is het daarom raadzaam om naast de richtlijn Dementie ook de handreiking 'Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond te raadplegen.

Ook de folder Lessen uit gesprekken over leven en dood van Pharos is hierbij aan te bevelen.

Meer informatie op Palliaweb

In het menu aan de rechterkant vind je meer informatie op palliaweb rondom dementie. Zo zijn er diverse hulpmiddelen, maar ook publicaties en onderwijsmateriaal rondom dit ondewerp.

PalliArts

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet. De samenvatting van de richtlijn en de beslisboom zijn ook in deze app te vinden. PalliArts is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Voor vragen, neem contact op met:
Fleur Godrie IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 oktober 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.