Palliatief redeneren
Thema

Palliatief redeneren

Palliatief redeneren is een methodiek die zorgverleners helpt de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door vorm te geven aan de zorg in de palliatieve fase, met als onderdeel symptoommanagement. Palliatief redeneren omhelst een gestructureerde multidimensionale methodiek waarbij de verschillende zorgverleners op systematische wijze op de beslismomenten structuur hebben bij het multi/interdisciplinair overleg en maken van afwegingen voor het palliatief beleid.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024

Deze methodiek is toepasbaar op alle momenten in de zorg en inzetbaar ongeacht de verblijfplaats van de patiënt.

Belangrijk hierbij is dat zorgverleners zich bewust zijn van de fase van ziekte waarin een patiënt zich bevindt. Het vroegtijdig markeren van de palliatieve fase met behulp van de ‘surprise question’ of een ingeschatte levensverwachting op basis van een ander hulpmiddel (vb SPICT) kan hierbij ondersteunen.

Palliatief redeneren bestaat uit vier stappen:

 1. het in kaart brengen van de multidimensionale symptomen/waarden/wensen/behoeften van patiënten,
 2. het analyseren van symptomen,
 3. het maken van een doelgericht beleid zodat patiënten zorg op maat ontvangen en
 4. het continu evalueren en bijstellen van het beleid.

Daarnaast ondersteunt deze stapsgewijze methodische benadering de communicatie en samenwerking van en tussen zorgverleners. Palliatief redeneren en de ontwikkelde producten zijn beschikbaar voor het hele multidisciplinaire team (V&V niveaus 1-7; artsen, paramedici, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, diëtist, muziektherapeut etc.).
Palliatief redeneren is toepasbaar bij:

 • de aanmelding van een nieuwe patiënt (anamnese),
 • het dagelijks verzorgen van de patiënt,
 • een periodieke terugkoppeling aan de patiënt over relevante besluiten
 • als denk- en bespreekhulp op kritische beslismomenten.

Daarnaast helpt de stapsgewijze structuur van palliatief redeneren bij het structureren en inhoud geven aan het voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van verschillende overlegstructuren zoals het multidisciplinair overleg/visite.

Palliatief redeneren door de jaren heen

In 2006 werd het palliatief redeneren ontwikkeld om de implementatie van de multidisciplinaire Richtlijnen Palliatieve Zorg Nederland te ondersteunen. Het doel was zorgverleners met verschillende professionele achtergronden, handvatten te geven in het probleemgericht analyseren van de multidimensionale symptomen van de patiënt en een multidisciplinair beleid op te stellen, passend bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. De methodiek werd geoperationaliseerd in een werkmethode genaamd Besluitvorming in de Palliatieve Fase (BPF), die zich richt op het competentieniveau van artsen en verpleegkundigen. In 2012 werd van BPF een uitwerking gemaakt voor verzorgenden: Signalering in de Palliatieve Fase, om ook deze groep zorgverleners mee te nemen. In de praktijk bleek dat de samenwerking tussen de gebruikersgroepen niet optimaal verliep en de samenhang (palliatief redeneren) niet werd herkend. In 2018 is het KWASA-project gestart om beide werkmethoden, BPF en SPF,  samen te voegen tot een integrale werkmethode. In 2022 is het project afgesloten met als uitkomst een doorontwikkelde vorm namelijk palliatief redeneren voor het multidisciplinaire team.

Producten ter ondersteuning bij palliatief redeneren

Er zijn meerderere producten die het proces van palliatief redeneren kunnen ondersteunen in de praktijk.

 • Palliatief redeneren beslisschijf: Deze schijf geeft zorgverleners handvatten bij de stappen die komen kijken bij palliatief redeneren.
 • Gebruik Utrecht Syndroom Dagboek – 4 dimensioneel (USD-4D): Als een organisatie of team beslist om het USD-4D en/of USD te gebruiken kan deze extra informatie gebruikt worden. Deze bestaat uit een handleiding voor zorgverleners en patiëntinformatie die uitgereikt kan worden.
 • Lesmateriaal voor zorgverleners: Er zijn meerdere basisscholingen ontwikkeld voor verschillende zorgorganisaties met bijbehorende casuïstiek.
 • Handleiding palliatief redeneren zorgverleners 1e lijn: Een handleiding die per stap uitlegt wat bedoeld wordt en hoe dit omgezet kan worden in de praktijk; verder is er aanvullende informatie (website/boek/film etc.) beschikbaar.
 • Werkblad voor thuiszorg: Het werkblad kan ter voorbereiding en structurering van bewoners-/cliëntenbesprekingen gebruikt worden.
 • Handleiding voorzitter 1e lijn: De handleiding geeft de voorzitter van de besprekingen structuur en aanvullende uitleg.
 • Lesmateriaal voor zorgverleners: Er zijn meerdere basisscholingen ontwikkeld voor verschillende zorgorganisaties met bijbehorende casuïstiek.

Implementatie palliatief redeneren

Organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij de implementatie van palliatief redeneren door het volgen van een gratis online traject. Het traject geeft inzicht in wat er nodig is. Daarnaast kan de projectleider van de instelling die verantwoordelijk is voor de implementatie van palliatief redeneren ondersteuning krijgen bij het maken van een projectplan.

Organisaties waar geen standaard implementatieplan beschikbaar is kunnen het format implementatieplan gebruiken. De projectleider leert tijdens het traject meer over zijn of haar rol en taken, en specifieke aandachtspunten bij implementatie. De projectleider maakt zelf een keuze of de aandachtspunten van toepassing zijn voor de organisatie en worden opgenomen in het projectplan. Het is de bedoeling dat de projectleider een projectplan maakt dat aansluit bij de organisatie zodat het project zo optimaal mogelijk geïmplementeerd kan worden. 

Het traject bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Startbijeenkomst
 2. Stappenplan implementatie
 3. Digitale coaching en scholingsmateriaal

1. Startbijeenkomst

De startbijeenkomst is een introductie voor het implementeren van palliatief redeneren. Deze wordt georganiseerd door PZNL in samenwerking met experts uit het UMC Utrecht. In de bijeenkomst krijgen projectleiders de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Het doel van de bijeenkomst is dat de projectleiders op basis van de informatie een keuze kunnen maken of de organisatie klaar is voor de implementatie. De tijdsinvestering is één uur.

Het aanmelden voor de startbijeenkomst kan via e-mail lerenenpraktijk@pznl.nl. Na de aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een Teams bijeenkomst. Ter voorbereiding op de bijeenkomst wordt verwacht dat het stappenplan implementatie is gelezen.

2. Stappenplan implementatie

De implementatie van palliatief redeneren duurt ongeveer 1 jaar. Om de methode palliatief redeneren te implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang  voor de uitvoering en het slagen van de implementatie:

 • Motivatie en ondersteuning van het management: De implementatie vergt veel tijd en commitment van de organisatie en zorgverleners. Er moeten de nodige uren beschikbaar gesteld worden voor alle zorgverleners om het palliatief redeneren te kunnen gebruiken. Motivatie en ondersteuning van het management in de vorm van praktische en organisatorische aspecten zijn onmisbaar. Niet alleen een betrokken en geïnteresseerde houding van het management is van belang, maar ook de aanwezigheid van het management bij bepaalde besprekingen zijn bevorderend voor een optimale implementatie. De projectleider speelt hier een cruciale rol in door tijdig met het management het gesprek aan te gaan.
 • Kartrekkers: Elk implementatieteam heeft één (of meerdere) leiders nodig, die de implementatie praktisch maar ook inhoudelijk begeleiden en die zorgverleners motiveren en stimuleren. Het is belangrijk om iemand te kiezen die enthousiast is over de palliatieve zorg/het palliatief redeneren, overstijgend kan denken/handelen, goed in het team ligt en een potentieel voor leiderschap heeft. Voorkennis van palliatief redeneren is geen voorwaarde. Het heeft de voorkeur om 2-3 mensen aan te wijzen die samen een team vormen en elkaar zo kunnen ondersteunen. Zo wordt ook de continuïteit gewaarborgd voor het geval iemand uitvalt. Karttrekkers van verschillende niveaus kunnen ook bevorderend zijn omdat zij iedereen binnen het team goed kunnen bereiken.
 • Mogelijkheid van begeleiding binnen de organisatie: Als er binnen de organisatie een zorgverlener aanwezig is met kennis van palliatieve zorg en palliatief redeneren (bijv. een verpleegkundig specialist palliatieve zorg of een kaderarts palliatieve zorg) is het van grote meerwaarde om deze persoon bij de implementatie te betrekken. Deze zorgverlener kan dan fungeren als begeleider van de kartrekkers en helpen bij vragen.
 • Rapporteren binnen het elektronisch patiënten dossier (EPD) / Elektronisch cliënten dossier (ECD): Een EPD / ECD dat palliatief redeneren ondersteunt is essentieel voor de implementatie en verdere borging. Voor de start van de implementatie is het daarom van belang om naar de stappen van het palliatief redeneren (vooral naar het werkblad dat door zorgverleners wordt ingevuld) te kijken en te controleren in hoeverre het huidige dossier dit ondersteunt en hoe de informatie die verzameld wordt gedocumenteerd kan worden. Het management kan samen met de kartrekkers en misschien iemand van IT vooraf een plan opstellen.

  Het implementatietraject houdt ook het gebruik van meetinstrumenten in, zoals het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) en de Lastmeter. Het is belangrijk om voorafgaand te besluiten of en welk meetinstrument geïntroduceerd wordt en om deze ook digitaal (in het dossier) beschikbaar te stellen. Er is een informatiestandaard ontwikkeld die gebruikt kan worden.
 • Selectie afdeling(en)/wijkteam(s): De implementatie kan uitgevoerd worden binnen een hele locatie of binnen één of meerdere afdeling(en)/wijkteam(s). Twee afdelingen kunnen ook samengevoegd worden tot één implementatieteam; meer dan twee afdelingen tot één team samenvoegen is niet wenselijk omdat het dan te groot en onoverzichtelijk wordt. Wel kunnen er binnen één locatie meerdere implementatieteams starten; zo kunnen kartrekkers wel gezamenlijk optrekken en elkaar ondersteunen. Het is van belang om afdelingen/wijkteams mee te laten doen die stabiel zijn, met enige continuïteit qua personeel. Palliatief redeneren organisatie breed invoeren vergt een stapsgewijze implementatie. Start eerst met één locatie en breid dan uit naar andere locaties. Als een implementatie start kunnen kartrekkers van andere locaties alvast meekijken om zo te leren. Om de implementatie te laten slagen is het belangrijk om alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënten te betrekken, dus het hele multidisciplinair team van een afdeling/wijkteam. In de afdeling/wijkteam kunnen zorgverleners expliciet gevraagd worden of zij bij de implementatie willen aansluiten (bijvoorbeeld de huisarts of geestelijk verzorger).
 • Implementatieplan: Het is belangrijk om eerst een goed plan van aanpak op te stellen met elkaar, zodat duidelijk is wat, hoe en door wie iets gedaan wordt. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn voor iedereen. Belangrijk is ook dat het implementatieplan gezamenlijk opgesteld wordt zodat iedereen een gevoel van eigenaarschap krijgt.
 • Borgingstrategieën: Ook is het van belang om alvast na te denken hoe de implementatie op lange termijn geborgd kan worden (zie strategieën hieronder).

Er is een aantal randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van palliatief redeneren. Deze staan in de Checklist Implementatie. De checklist wordt door de projectleider voor de start van de implementatie ingevuld voor de afdeling(en) waar palliatief redeneren wordt geïmplementeerd. Implementatie op één afdeling heeft als voordeel dat het overzichtelijk en behapbaar blijft. Het helpt het in kaart brengen of aan alle randvoorwaarden is voldaan. De projectleider kan de checklist invullen.

Implementatietraject

De implementatie bestaat uit meerdere onderdelen en gebeurt stapsgewijs (zie Figuur 1). Het is belangrijk om zorgverleners steeds kleine stukken aan te reiken om zo de kans op succes te vergroten en hen te motiveren.

Fig 1. Implementatietraject palliatief redeneren

Het implementatietraject is opgebouwd in rondes. In elke ronde komt een nieuw onderwerp aan de orde zodat uiteindelijk in ronde 3 alle stappen van het palliatief redeneren samenkomen. Elke ronde duurt ongeveer 3 maanden.

Het implementeren van palliatief redeneren vindt plaats binnen bewoners-/cliëntenbesprekingen waarbij het hele team kan aansluiten (1x per week of 1x per 2 weken). De kartrekkers worden begeleid en gecoacht door een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundig specialist.

Tijdens het gehele implementatietraject is het van belang dat er regelmatig gezamenlijk gereflecteerd wordt. Er zijn verder twee mogelijkheden:

 • A: Het traject bestaat uit 4 ronden waarbij in de eerste 3 ronden de implementatie plaats vindt binnen bewoners-/cliëntenbesprekingen en in ronde 4 het palliatief redeneren geïmplementeerd wordt in reguliere processen (MDO, gedragsoverleg).
 • B: Het traject bestaat uit 3 ronden waarbij in ronde 3 naast de implementatie binnen bewoners-/cliëntenbesprekingen tegelijkertijd het palliatief redeneren geïmplementeerd wordt in reguliere processen (MDO, gedragsoverleg). Het kan ook zijn dat de implementatie vanaf de start begon in reguliere processen (MDO).

De onderwerpen die per ronde naar voren komen kunnen ook nog verschillen, afhankelijk van de kennis en ervaring met het palliatief redeneren:

  Ronde 1 Ronde 2 Ronde3 
Setting zonder ervaring Markeren aan de hand van Surprise Question (SQ) + de bewoner/cliënt 4-dimensioneel in kaart brengen Markeren aan hand
van de Surprise
Question (SQ) +
de bewoner/cliënt 4-
dimensionaal in kaart
brengen
Symptoomanalyse
(gebruik
meetinstrumenten)
 
Markeren aan hand
van de Surprise
Question (SQ) +
de bewoner/cliënt 4-
dimensionaal in kaart
brengen
Symptoomanalyse
(gebruik
meetinstrumenten)
STAP 2, 3 en 4
 
  Extra scholing meetinstrumenten Extra scholing palliatief redeneren
Settingen met eravring STAP 1 Palliatief
redeneren

STAP 1 Palliatief redeneren

STAP 2 Palliatief redeneren

STAP 1 Palliatief redeneren

STAP 2 Palliatief redeneren

STAP 3 Palliatief redeneren

Extra scholing meetinstrumenten   Extra scholing palliatief redeneren

Begeleiding, scholingen en documentatie                                                                                                                 

Voor begeleiding en scholing tijdens het implementatietraject kan contact worden opgenomen met lerenenpraktijk@pznl.nl. Als start van het implementatietraject wordt de scholing basis georganiseerd. In deze twee uur durende scholing komen de volgende punten aan de orde:

 • de algemene principes palliatieve zorg,
 • markeren aan hand van de Surprise Question (SQ),
 • proactieve zorgplanning,
 • in gesprek komen met bewoners/cliënten en naasten,
 • gebruik van meetinstrumenten
 • de werkmethode palliatief redeneren

De scholing is bedoeld om een basis te creëren zodat iedereen een ‘gelijke’ start heeft. Het echt leren gebeurt echter vooral in de praktijk. De basisscholing is een randvoorwaarde voordat de stapsgewijze implementatie kan plaatsvinden. De scholing meetinstrumenten en de scholing palliatief redeneren worden in beide rondes geïntegreerd.

 

Er zijn meerdere aandachtspunten voor het borgen van palliatief redeneren binnen een organisatie:

 1. Zorgverleners eenvoudig toegang geven tot het palliatief redeneren (informatie en hulpmiddelen);
 2. Tijd ter beschikking stellen voor zorgverleners om het palliatief redeneren te gebruiken;
 3. Zorgverleners, die bereid en enthousiast zijn om het palliatief redeneren verder te implementeren, ondersteunen;
 4. Zorgverleners regelmatig op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot het palliatief redeneren;
 5. Mogelijkheden creëren voor de aanwezigheid van kartrekkers, die ervoor zorgen dat het palliatief redeneren onder de aandacht blijft;
 6. Palliatief redeneren continu onder de aandacht brengen in overleggen en streven naar behoud structuur door ondersteuning vanuit de voorzitter;
 7. Mogelijkheden bieden om regelmatig de toepassing te kunnen monitoren en evalueren;
 8. Palliatief redeneren opnemen in (elektronische) rapportages > door ontwikkelen tot digitale toepassing, geïntegreerd in EPD;
 9. Opnemen van de methodiek palliatief redeneren in het inwerkprogramma voor alle zorgverleners;
 10. Palliatief redeneren in het multidisciplinair scholingsaanbod opnemen;
 11. Jaarlijks budget reserveren om werken met palliatief redeneren te continueren;
 12. Palliatief redeneren onderdeel maken van een breder organisatiebeleid, gericht  op palliatieve zorg.


3. Digitale coaching en scholingsmateriaal

De projectleider kan deelnemen aan de online interactieve kwartaalbijeenkomsten waarbij coaching mogelijk is. Ook zijn er diverse scholingsmaterialen beschikbaar die je als projectleider in kan zetten voor het trainen van nieuwe medewerkers in je eigen organisatie.

Indien organisaties besluiten Palliatief redeneren daadwerkelijk te implementeren kunnen ze gebruik maken van digitale coaching. Dit zijn x aantal online bijeenkomsten (vul in) waarin verschillende zorgorganisaties hun vragen en problemen met elkaar en een coach kunnen bespreken. 

Voor nieuwe medewerkers en mbo verpleegkundigen is er scholingsmateriaal ontwikkeld die ook ingezet kunnen worden in het keuzedeel palliatieve zorg of binnen het thema VVT op het mbo(afhankelijk van lesgroep, bol (jong) BBL volwassenen). De lessen gaan in op de rol van de verpleegkundige bij palliatief redeneren en hoe het werkblad daarbij kan helpen. De duur van de lessen is 2 keer 1,5 uur.

Het scholingsmateriaal vindt u hier.

Belangrijke documenten

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.