Consortia palliatieve zorg
Thema

Consortia palliatieve zorg

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en PZNL. In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 4 december 2022

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en PZNL komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

De 7 consortia

Ligare is het consortium palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Een samenwerkingsverband waar de patiënt met naasten en zorgverleners de koers bepalen.  

Het kerndoel (missie) van Ligare is:

De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteund bij het maken en realiseren van deze keuzes.  

We sluiten aan bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII) en de ambitie Palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. We werken samen aan de volgende doelen:

 • Bevorderen van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg
 • Proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen, overal, altijd

Het consortium is de plek voor verbinding en samenwerking op (boven)regionaal niveau. Zorg, onderwijs en onderzoek in gezamenlijkheid voor palliatieve zorg in Noordoost Nederland. We willen van elkaar leren, elkaar versterken, en samen ontwikkelen waar nodig en mogelijk.

Meer informatie over Ligare

Bekijk de website van het consortium Ligare.

Regioadviseur

Linda van de Poll

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken.

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale netwerken palliatieve zorg, IKNL en de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc en AMC.

Voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland willen we optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk maken; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is.

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:

 1. Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
 2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
 3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.

De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorg organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en hospices. Er zijn tien netwerken palliatieve zorg in Noord Holland en Flevoland.

De consortia zijn opgericht in het kader van het nieuwe Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Dit programma is in 2014 gestart. In dit kader is er het ZonMw programma 'Palliantie', activiteiten in de consortia palliatieve zorg en aanvullend nationaal beleid. Doel van het NPPZ: in 2020 mag iedere burger rekenen op goede palliatieve zorg (juiste plaats, juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning). De eerste bijeenkomst van het Consortium Noord Holland en Flevoland was in het voorjaar van 2014 en op 30 maart 2015 is de samenwerking in een convenant vastgelegd.

Regioadviseur

Emmelien de Groot

Het Consortium Propallia heeft als missie om de palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland te verbeteren. Dat doen we door (zorg)praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. We ondernemen activiteiten en leren van elkaar. Het perspectief van palliatieve patiënten en hun naasten staat daarbij altijd centraal. 

We willen dat patiënten en hun naasten de juiste zorg ontvangen, op het juiste moment en op de juiste plek. Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

De werkzaamheden van het Consortium Propallia zijn aanvullend aan het regionale werk dat de Netwerken Palliatieve Zorg uitvoeren.

Meer informatie over Propallia

Bekijk de website van het consortium.

Regioadviseur

Patricia Appeldoorn

In de regio Midden-Nederland is SEPTET het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling.

Waar staan we voor?

 • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
 • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
 • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.
 • Toegevoegde waarde - Datgene doen, wat voor de patient en zijn omgeving er werkelijk toedoet.

Hoe wil Septet dat doen?

 • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit waarvan de resultaten direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
 • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiëntenperspectief.
 • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrechts Symptoom Dagboek en het palliatief redeneren. 
 • Zowel patiënten en naast als de brede professionele achterban hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet.

Regioadviseur

Greet van der Zweep

Over Consortium Palliatieve Zorg Zuid Oost

Consortium PalZO (Palliatieve zorg ZuidOost) is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 10 netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, ROC's, Hogescholen en PZNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord Brabant en de kop van Noord Limburg.

Het consortium is opgericht in het kader van het Nationaal programma palliatieve zorg en is gebaseerd op een aantal gedeelde waarden die direct betrekking hebben op het centraal stellen van de patiënt en zijn naasten.

Meer informatie

Bekijk de website van het consortium.

Regioadviseur

Jeroen Joosten

Het Consortium Zuidwest-Nederland heeft als missie om de beste palliatieve zorg te bieden aan iedereen in ZWN. Dit doen we door zorg, onderwijs en onderzoek te verbinden. En door kennis en ervaringen met elkaar te delen. 

Het consortium bestaat uit: de consortiumraad, het coördinatieteam, de Patiëntenadviesraad, het Onderwijsknooppunt en de lerende netwerken.

Meer informatie

Bekijk de website van het consortium.

Regioadviseur

Annemarijn van der Scheer

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+ (EPZ-M), de zes Netwerken Palliatieve Zorg (Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Oostelijk Zuid-Limburg, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland), het Netwerk Integrale Kindzorg (kinderpalliatieve zorg), Universiteit Maastricht,  de ROC’s (Vista college, Gilde opleidingen, Ter Aa, Summa), Hogescholen Zuyd en Fontys en onderzoekers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg, MUMC+ en Ciro. 

Missie van het consortium

“In 2025 is iedere burger in Limburg en Zuidoost-Brabant, zodra dat nodig is, verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats op het juiste moment en door de juiste zorgverlener / ondersteuning”.

Deze missie van het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant wordt bereikt door het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio door middel van het faciliteren van de samenwerking van diverse partijen, waarbij zorg, onderzoek en onderwijs geïntegreerd is.

De optimalisatie van de kwaliteit van de palliatieve zorg wordt bewerkstelligd door de specifieke competenties en expertise van de verschillende partijen te combineren, de innovatiekracht te verhogen, door te leren van elkaar en te focussen op gemeenschappelijke doelstellingen.

Visie van het consortium

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant focust  op onderwijs, transmurale zorg, chronisch zieken en wilsonbekwame patiënten (mensen met dementie of een verstandelijk beperking). Alle partners in het Consortium werken proactief samen vanuit betrokkenheid, daadkracht en professionaliteit.

Beoogde resultaten van de samenwerking zijn:

 • Het bewustzijn van de burgers in Limburg en Zuidoost-Brabant t.a.v. palliatieve zorg, (inclusief tijdig stilstaan bij het levenseinde) is vergroot.
 • Het bewustzijn, kennis en vaardigheden over palliatieve zorg (inclusief tijdig stilstaan bij levenseinde) bij zorgverleners in Limburg en Zuidoost-Brabant is vergroot.
 • De kwaliteit van de palliatieve zorg in de eerste lijn is verbeterd door het intensiveren van samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen, een toegankelijk en beschikbaar aanbod van geestelijke zorg en een versterkte samenwerking bij mensen met dementie.
 • De kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiënten met chronisch orgaanfalen en kwetsbare ouderen is verbeterd.
 • In de onderwijs, - onderzoeks- en praktijkprojecten is patiëntenparticipatie duurzaam versterkt.

Speerpunten van het Consortium zijn het implementeren van proactieve zorgplanning, het vergroten van het aantal PaTz- groepen en het vergroten van het bewustzijn over palliatieve zorg.

Projecten in het Consortium

 • PASEMECO, Development and Evaluation of a Multi-Purpose Toolbox offering an Integrated Blended Program for Palliative Care in Undergraduate Medical Curricula. 
 • De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost- Brabant, EDUPAL 
 • Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg. 
 • Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP programma 
 • Dedicated Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. 
 • I-Harp, tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij mensen  met  gevorderd hartfalen. 
 • Centrum voor Levensvragen Limburg

Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een netwerk waarin betrokkenen uit het mbo, hbo en wo zorgonderwijs, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen samenwerken met onderzoekers en professionals uit de zorgpraktijk met het ultieme doel om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. 

Het Onderwijsknooppunt werkt aan:

 • Het faciliteren van de implementatie van het onderwijsraamwerk 2.0 palliatieve zorg  in de mbo en hbo opleidingen zorg en welzijn. 
 • De realisatie van een digitale onderwijskaart op Palliaweb 
 • Het organiseren van een scholing over palliatieve zorg voor docenten van ROC’s en hogescholen
 • Het organiseren van een e-learning voor gastdocenten (consulenten palliatieve zorg) over didactische vaardigheden.
 • Het organiseren van een community of practice waar docenten, studenten, patiëntenonderzoekers en professionals kennis en ervaring uitwisselen en van elkaar leren
 • Het optimaliseren afstemming tussen praktijk- onderwijs- onderzoek

Zie hier de poster van het onderwijsknooppunt.

Wie maken deel uit het consortium?

 • Jolanda Timmermans –Joosten, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg info@palliatievezorg-ozl.nl
 • Marian Kessels, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg, mariankessels@viecuri.nl
 • Regi van der Burgt:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant r.vanderburgt@stichtingkoh.nl
 • Annemie Courtens: coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+  a.courtens@mumc.nl
 • Desiree Mertens: coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg desiree.meertens@dezorggroep.nl
 • Els Knapen:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek  e.knapen@zuyderland.nl
 • Veron Schrijnemaekers, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland veron.schrijnemaekers@mumc.nl
 • Judith Meijers, universitair Hoofddocent HSR Universiteit Maastricht j.meijers@maastrichtuniversity.nl
 • Daisy Janssen, Hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht en Ciro, daisyjanssen@ciro-horn.nl
 • Manon Beckers, patiëntvertegenwoordiger
  m.beckers-houx@hetnet.nl
 • Marianne van der Donk, patiëntvertegenwoordiger
  mcjvanderdonk@ziggo.nl
 • Ilse van Luijn: docent verpleegkunde bij Fontys
  i.vanluijngijsbers@fontys.nl
 • Sabine Pieters: docent verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool, ambassadeur onderwijsknooppunt
  sabine.pieters@zuyd.nl
 • Albine Moser: hoofddocent en senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool ambassadeur onderwijsknooppunt
  albine.moser@zuyd.nl
 • Elke Heiligers: onderwijskundige bij Gilde Opleidingen
  e.heijligers@rocgilde.nl
 • Philo Logister, opleidingsmanager Academie verpleegkunde Zuyd Hogeschool, philo.logister@zuyd.nl
 • Annette Bour: docent en BPV coördinator bij Vista College
  a.geurts@vistacollege.nl
 • Cathelijn Strijbosch: docent verpleegkunde bij ROC Ter AA
  cjw.strijbosch@roc-teraa.nl
 • Harma Pierik: docent verpleegkunde SUMMA College
  h.pierik@summacollege.nl
 • Nynke de Jong: onderwijskundige en universitair hoofddocent bij de Universiteit Maastricht n.dejong@maastrichtuniversity.nl
 • Romy van den Booren, coördinator Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Limburg en Zuidoost Brabant
  info@niklimburg.nl

Regioadviseur

Sandra Boots

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 4 december 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.