Markering
Thema

Markering

Icoon Markering

Vroege herkenning van de palliatieve fase - en inherent daaraan een ander doel van de zorg hanteren - vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. Het gaat om zorg waarbij kwaliteit van leven en sterven voorop staat en waarin de voor- en nadelen in het licht daarvan tegen elkaar worden afgewogen. Dit in tegenstelling tot een behandeling waarvan de belasting en bijwerkingen noodzakelijkerwijs worden geaccepteerd vanwege de beoogde doelstelling van genezing. Zo'n verandering van doelstelling moet worden gemarkeerd en geëxpliciteerd (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 augustus 2022

Zou ik verbaasd zijn als de patiënt voor wie ik zorgdraag komend jaar komt te overlijden? 

Soms verandert de situatie van de patiënt. Er treedt plotseling verslechtering op of de zorgvraag en ondersteuning neemt toe. Stel als arts of verpleegkundige dan de surprise question: ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?’ 

Nee? Dan markeert dit het stadium waarin het doel van de behandeling verschuift van curatief naar palliatief. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de patiënt en diens naasten over de wensen en behoeften in deze fase. Peil in hoeverre zij openstaan voor dit gesprek en over de benodigde veerkracht beschikken om de informatie te verwerken. 

Er zijn diverse hulpmiddelen voor zorgverleners, patiënten en naasten bij proactieve zorgplanning. Voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners verwijzen we naar Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning voor eerstelijns zorgverleners Voor zorgverleners in het ziekenhuis verwijzen we naar Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning voor tweedelijns zorgverleners.

Aan de hand van huidige overzicht meetinstrumenten in de palliatieve zorg (IKNL, 2018) staan hieronder de meetinstrumenten beschreven die betrekking hebben op markeren:

  • Surprise question. Of de patiënt zich in de palliatieve fase bevindt, kan de zorgverlener achterhalen door bij iedere nieuwe complicatie of bij toename van ziekte of kwetsbaarheid zichzelf de surprise question te stellen: 'Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?'
  • SPICT-NL. Dit instrument is bedoeld om de palliatieve fase te markeren.

De volgende meetinstrumenten hebben markering van de palliatieve fase niet tot doel, maar de uitkomsten zouden wel een signaal af kunnen geven dat over markering nagedacht moet worden:

Mocht je zelf onderwijs geven over markering dan biedt het onderwijsplatform diverse scholingsmaterialen. Ben je op zoek naar een opleiding om jouw eigen deskundigheid of die van je medewerkers te vergroten, dan kun je kijken in de opleidingscatalogus.

Er zijn geen specifieke declaratiemogelijkheden voor markering. Markering valt onder reguliere declaratiemogelijkheden. Alle declaratiemogelijkheden voor palliatieve zorg zijn te vinden in de Handreiking financiering palliatieve zorg

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 augustus 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.