Bekostiging palliatieve zorg
Thema

Bekostiging palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan vergoed worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg wordt via de Wlz vergoed als de cliënt al een Wlz-indicatie heeft (behalve voor zorg in het ziekenhuis, deze wordt ook bij Wlz-cliënten uit de Zvw vergoed). In alle andere gevallen wordt de zorg via de Zvw vergoed. Binnen de Zvw en de Wlz zijn de mogelijkheden gelijk. Daarnaast kan er een beroep op de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) gedaan worden, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of voor mantelzorgondersteuning.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2023

De handreiking financiering palliatieve zorg biedt een overzicht in hoe welke zorg bekostigd wordt. En zorgaanbieders kunnen met knelpunten die ze in de praktijk ervaren, bijvoorbeeld over financiering, terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) wordt een passende bekostiging voor transmurale palliatieve zorg ontwikkeld.

De monitor Palliatieve Zorg 2020 van de NZa brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart. In de monitor is gekeken naar: welke patiënten overleden zijn aan een aandoening die vaak samengaat met een behoefte aan palliatieve zorg,  welke zorg deze palliatieve patiënten hebben ontvangenen 
welke kosten hiermee samenhangen.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.