Bekostiging palliatieve zorg
Thema

Bekostiging palliatieve zorg

Palliatieve Zorg kan worden vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg wordt via de Wlz vergoed als de cliënt al een Wlz-indicatie heeft (behalve voor zorg in het ziekenhuis, deze wordt ook bij Wlz-cliënten uit de Zvw vergoed). In alle andere gevallen wordt de zorg via de Zvw vergoed. Binnen de Zvw en de Wlz zijn de mogelijkheden gelijk. Daarnaast kan er een beroep op de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) worden gedaan, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of voor mantelzorgondersteuning.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2023

De Handreiking financiering palliatieve zorg biedt een overzicht van de verschillende manieren van financiering van palliatieve zorg. 

Patiënten, naasten, zorgaanbieders en andere betrokken kunnen knelpunten die ze in de praktijk ervaren over financiering melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg

De monitor Palliatieve Zorg 2020 van de NZa brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart. In de monitor is gekeken naar: welke patiënten overleden zijn aan een aandoening die vaak samengaat met een behoefte aan palliatieve zorg, welke zorg patiënten in de palliatieve fase hebben ontvangen en welke kosten hiermee samenhangen.

Voor vragen, neem contact op met:
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.