Consultatie
Thema

Consultatie

Bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. 

De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. Er is nu één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Voor vragen, neem contact op met:
Rosalinde Seegers PZNL
Laatst geactualiseerd: 10 januari 2024

Lees ook de FAQ Landelijk telefoonnummer Consultatiedienst Palliatieve Zorg
 

 

Consultatie kinderpalliatieve zorg

Voor vragen op het gebied van kinderpalliatieve zorg kun je terecht bij consultatie via het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.  

Doel consultatie palliatieve zorg 

De consultatie helpt de zorgverlener die met soms complexe problematiek wordt geconfronteerd met advies en morele support. Het doel van consultatie palliatieve zorg is door kennisvermeerdering en bekrachtiging van de zorgverlener zo goed mogelijke zorg voor patiënt en naasten te bieden. 

Meedenken en adviseren 

Consultatie over palliatieve zorg houdt in dat een consulent met de zorgverlener meedenkt en deze waar nodig adviseert. De consulent neemt de zorg voor de patiënt niet over. Daar blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor. De consultatie is kosteloos. 

Consultatie palliatieve zorg is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.  

Je kunt vragen stellen over bijvoorbeeld: 

  • moeilijk behandelbare symptomen, zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze 
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied 
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.  

Consulenten: artsen en verpleegkundigen  

De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen. Door hun opleiding en praktijkervaring zijn zij gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ze werken in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of in de thuiszorg. Ze voldoen aan criteria met betrekking tot hun opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Die criteria zijn opgesteld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering, advisering aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) in ziekenhuizen en Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).  

Werkwijze 

De consulent neemt een vraag binnen 30 minuten in behandeling. Een verpleegkundig consulent en een arts-consulent stellen samen een advies op. De consulent belt de vraagsteller zo snel mogelijk terug. Het advies wordt per beveiligde e-mail binnen één werkdag bevestigd. De adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.  

Buiten kantooruren gaat het voornamelijk om vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten en komt de vraag direct binnen bij de arts-consulent. 

Meer informatie  

Kwaliteitshandboek Consultatie 2023
Jaarverslag Consultatie PZ 2020
Infographic Consultatie PZ

Voor vragen, neem contact op met:
Rosalinde Seegers PZNL
Laatst geactualiseerd: 10 januari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.