Palliatieve zorg
Thema

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van klachten zoals pijn, vermoeidheid en angst. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023

Wat is palliatieve zorg?

De palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:  

 • De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden.  
 • Zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten. 
 • Zorgverleners stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften, zodat de patiënt zolang mogelijk de eigen regie houdt. 
 • De centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit. 

In Nederland is palliatieve zorg generalistische zorg. Daarmee worden alle zorgverleners geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. 

Voor palliatieve zorgvragen in de praktijk is een landelijk dekkend netwerk van consultatieteams palliatieve zorg 24 uur per dag beschikbaar. Hier werken gespecialiseerde zorgverleners.
 

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland omschrijft het begrip palliatieve zorg als volgt:

'Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.'


Palliatieve zorg in een korte video

Voor wie is palliatieve zorg?

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 170.000 mensen. Zo’n 70% van die overlijdens komt voor de arts niet onverwachts. Deze 119.000 patiënten van wie de levensverwachting - om wat voor reden dan ook - begrensd is, zullen in hun laatste levensfase naar verwachting palliatieve zorg nodig hebben.  
 


Wanneer begint de palliatieve fase? 

De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde door kwetsbaarheid in zicht komt. Meer informatie en hulpmiddelen om patiënten te markeren zijn te vinden op de themapagina Markering

De markering van de palliatieve fase kan een eerste moment zijn om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn doelen, vooruitzichten en wensen voor (verdere) behandeling, begeleiding en zorg. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt over wat (niet meer) moet worden gedaan als de ziekte verergert, er complicaties optreden, of de stervensfase aanbreekt. Dit wordt proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) genoemd. 
  


 


Uit studies blijkt dat het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten en de tevredenheid van patiënten en hun naasten (Vanbutsele 2019Kavalieratos, 2016, ). Het gaat hand in hand met verbetering van proactieve zorgplanning, minder ziekenhuisopnames, minder overbehandeling en patiënten sterven vaker op de plek van hun voorkeur (Boddaert, 2022Quinn, 2020Maetens, 2019). Uit onderzoek blijkt echter dat in Nederland palliatieve zorg vaak nog beperkt en laat wordt ingezet (Boddaert, 2022, Boddaert, 2020; Brinkman, 2016).

Tweesporenbeleid 

In het beste geval is er sprake van een zogenaamd tweesporenbeleid. Dit betekent dat er: 

 • enerzijds maximaal ingezet wordt op behandelen van de ziekte en  
 • anderzijds ook al met de patiënt en naasten besproken wat wensen en behoeften zijn als de behandeling van de ziekte onvoldoende werkt 

Zo kun je patiënten en naasten voorbereiden voor als het slechter gaat. Hiermee hoop je de kwaliteit van leven en sterven zo goed mogelijk te houden. Vaak geeft het inzetten en benoemen van een tweesporenbeleid rust. Een handig hulpmiddel hierbij is de Gesprekskaart proactieve zorgplanning. Kort samengevat: 'Hopen op het beste en voorbereiden op het slechtste.'
 

Het verloop van de palliatieve fase en palliatieve zorg 

Welke zorg en ondersteuning er op welk moment nodig is verschilt per patiënt en kan variëren gedurende de palliatieve fase. 

Palliatieve zorg kan in de praktijk betekenen: 

 • Voeren van gesprekken over behandelwensen en -grenzen met een betrokken zorgverlener 
 • Ondersteuning door maatschappelijk werk bij vinden van balans tussen werk en privé 
 • Gesprekken met een geestelijk verzorger over levensvragen 
 • Monitoring van de situatie en behandeling van symptomen door de huisarts 
 • Bezoek aan de verpleegkundig specialist op de poli in het ziekenhuis 
 • Verzorging en verpleging door de thuiszorg 
 • Ondersteuning van de mantelzorgers door vrijwilligers 


Terminale zorg 

Terminale zorg is de zorg voor mensen waarbij het overlijden op korte termijn verwacht wordt. Denk aan dagen tot weken, tot maximaal enkele maanden. 

Dit verschil is voornamelijk belangrijk vanwege de organisatie en financiering van terminale zorg. Zo is een opname in een hospice vaak alleen mogelijk in de terminale fase. En vergoeding van intensieve thuiszorg door de zorgverzekeraar is ook alleen aan de orde in de terminale fase. Wanneer de verwachting is dat iemand langere tijd intensieve zorg nodig heeft, gaat men over naar de WLZ, bij een korte levensverwachting niet. 
 


Palliatieve zorg is beschikbaar tot het overlijden van de patiënt, ook als de terminale fase langer duurt dan verwacht door de betrokken zorgverleners. Dit betekent dat de zorg niet abrupt stopt als de, vaak gangbare ‘3 maanden’ voorbij zijn. Belangrijk blijft of de behandelend arts (in afstemming met het multidisciplinair team) van mening is dat het overlijden nog steeds op korte termijn verwacht wordt. 

Wanneer de patiënt zodanig herstelt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, dan wordt het zorgaanbod op de nieuwe zorgvraag afgestemd. Dat betekent soms ook dat de zorg door een andere zorgaanbieder of op een andere locatie geleverd zal gaan worden. 
 

Wanneer eindigt palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg is altijd beschikbaar tot aan het overlijden van de patiënt. Aansluitend is er nazorg voor de nabestaanden. Die nazorg wordt vaak kort na overlijden uitgevoerd door de zorgverleners van de overleden patiënt. Heeft een nabestaande intensieve en/of specialistische nazorg nodig, dan wordt dit een nieuw persoonlijk zorgtraject, vaak ingezet via de eigen huisarts van de nabestaande. 
 

Meer informatie

Informatie vanuit de overheid

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.