Samenwerking in de palliatieve zorg
Thema

Samenwerking in de palliatieve zorg

Palliatieve zorg vraagt samenwerking tussen diverse bij palliatieve zorg betrokken organisaties, zorgverleners en ándere hulpverleners, mantelzorgers, rondom én met de patiënt. Het gaat immers om zorg die niet door één organisatie of zorgverlener aangeboden en georganiseerd kan worden.

Samenwerking is daarom dé kern in de organisatie van de palliatieve zorg, waarbij muren, schotten en domeinen niet hinderen. Deze samenwerking is nodig om de patiënt (en zijn naasten) met zijn waarden, wensen en behoeften uitgangspunt en middelpunt van de geboden zorg moet zijn, conform het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 maart 2022

Ter introductie: een filmpje (12 minuten)

Deze video is gemaakt in samenwerking met PZNL, Palliactief, IKNL en Fibula (2021). 

Landschap van palliatieve zorg

Samenwerking in de palliatieve zorg gebeurt op verschillende manieren en op verschillende niveaus. 

De infographic Het landschap van palliatieve zorg geeft de diverse bij palliatieve zorgverlening betrokken partijen in Nederland weer op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau. De afbeelding geeft inzicht in de onderlinge relaties.

Fibula-infographic-cover-web.jpg

Lokale samenwerking

Op lokaal niveau vindt samenwerking plaats tussen de bij de zorg betrokken zorgverleners, de patiënt en zijn naasten.

Regionale samenwerking

Netwerken palliatieve zorg

In Nederland zijn 65 regionale netwerken palliatieve zorg. Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De Netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen.

Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio.

Meer informatie over de netwerken palliatieve zorg is hier te vinden.

Bovenregionale samenwerking

Consortia Palliatieve Zorg

De consortia zijn samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren: de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren. De zeven consortia palliatieve zorg vormen een landelijk dekkend netwerk. In een consortium werken tenminste de Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ), Netwerken Palliatieve Zorg, IKNL en onderwijsinstellingen samen. Ze verbinden onderzoek, onderwijs en zorg (implementatie). Een consortium pakt knelpunten op die het regionale niveau overstijgen, o.a. door het uitvoeren van projecten in het kader van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg.’ De zeven consortia stemmen activiteiten met elkaar af in het Landelijk overleg Consortia (LOCo)

Meer informatie over de consortia is hier te vinden. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 15 maart 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.