Introductie en werkvelden (Thema 1 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Introductie en werkvelden (Thema 1 Keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, video of animatie, webinar
 • Versie 2022
 • Opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022


Het thema Introductie en werkvelden hoort bij het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het eerste onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding thema Introductie en werkvelden

In dit thema maken we je vertrouwd met een aantal begrippen en basisprincipes over palliatieve zorg. Daarnaast verkennen we de werkvelden waar palliatieve zorg plaatsvindt.
 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Definitie van palliatieve zorg 
 • Stadia van palliatieve zorg, inclusief markering en surprise question 
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg 
 • Verkenning van de werkvelden waar palliatieve zorg plaatsvindt 
 • Zie de mens

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties (voor een toelichting zie dit document) kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Benoemt basisprincipes en kernwaarden van palliatieve zorg. (OWR)
 • Beschrijft de vier dimensies van palliatieve zorg. (OWR)
 • Beschrijft de vier fasen van palliatieve zorg. (OWR)
 • Heeft kennis van de visie en wijze van verlenen van zorg bij de instelling. (K1006) 
 • Heeft kennis van de vier fasen van palliatieve zorg. (K1006)
 • Heeft kennis van de vier dimensies van palliatieve zorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over de basisprincipes van palliatieve zorg.
 • Verschillende werkvelden van de palliatieve zorg (zoals ziekenhuis, verpleeghuis, GGZ, VG-sector, thuiszorg) in eigen woorden te benoemen.
 • De eigen visie op zorg te verwoorden. 
 • In eigen woorden de visie en wijze van verlenen van (palliatieve) zorg van de organisatie waar hij/zij werkzaam is weer te geven. 

De student:

 • Benoemt de basis sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het omgaan met de patiënt en diens naasten in de palliatieve fase en past dit toe in een gesprek met de patiënt en diens naasten. (OWR)
 • Benoemt kenmerken van verschillende zorgcategorieën in de palliatieve fase. (OWR)
 • Communiceert actief met andere disciplines, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde en huisarts (MDO). (OWR)
 • Heeft kennis van de sociale kaart gericht op palliatieve zorg. (K1006)
 • Kan andere betrokken zorgprofessionals inschakelen met betrekking tot palliatieve zorg. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Een gesprek met patiënt en diens naasten rondom palliatieve zorg te voeren.
 • Verschillende werkvelden van de palliatieve zorg (zoals ziekenhuis, verpleeghuis, GGZ, VG-sector, thuiszorg) te onderscheiden.
 • Toelichting te geven over de verschillende werkvelden van de palliatieve zorg.
 • Als gesprekspartner deel te nemen aan een multidisciplinair (interprofessioneel) overleg. 

De student:

 • Past de sociale kaart (ketenzorg) gericht toe op de palliatieve zorg (hospice, palliatieve units, netwerken palliatieve zorg, consultatieteams, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuningsorganisaties). (OWR)
 • Zet in overleg met patiënt en andere zorgprofessionals het transmurale zorgpad in. (OWR)
 • Presenteert een casus van eigen patiënten vanuit de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensies tijdens een teamoverleg. (MDO) (OWR)
 • Organiseert (pro)actief de zorg rondom de patiënt met een palliatieve zorgvraag teneinde een veilige overgang van de ene naar de andere zorgorganisatie dan wel thuissituatie te waarborgen. (OWR)
 • Informeert de palliatieve patiënt en diens naasten over zorgvoorzieningen in de ketenzorg. (OWR)
 • Coördineert het zorgleefplan met de palliatieve zorgvrager en/of naasten. (K1006) 

De student is in staat om:

 • De sociale kaart in te zetten in een gesprek met patiënt en naasten.
 • Casussen van eigen patiënten tijdens het MDO, op basis van de methodiek signalering en/of de methodiek besluitvorming, te presenteren. 
 • Palliatieve zorg over de grenzen van de eigen afdeling/organisatie vorm te geven door overleg en overdracht naar ketenpartners.


Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten


Opdrachten

Voorbereidende opdracht (alle niveaus)

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.