Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo
Onderwijsmateriaal

Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, achtergrondmateriaal, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, tekstueel, video of animatie, website
 • Versie 2021
 • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Gerard Castermans O2PZ
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2021


Het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo is een inspiratiebox bestaande uit 10 thema's​

 

Inleiding

De Inspiratiebox Keuzedeel Palliatieve Zorg bestaat uit onderwijsmaterialen die gebruikt kunnen worden om  onderwijs of een onderwijsbijeenkomst vorm te geven. Bij het onderwijsmateriaal zijn leerdoelen opgesteld en worden een of meerdere opdrachten aangeboden. 

Het keuzedeel is ingedeeld in tien themamappen. Deze structuur is opgesteld met behulp van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
 

Inhoud per thema

Elk onderdeel bevat de volgende items:

 • Inleiding thema
 • Leerdoelen thema (waarin opgenomen de kenmerken uit het OWR PZ 2.0 én K1006)
 • Docentenhandleiding(en)
 • Verwijzingen naar opdrachten ingedeeld op basis van de drie niveaus (1) Starter, (2) Gevorderd en (3) Beroepsbekwaam (zie ook verder).
 • Verwijzing naar onderdeel ‘Inspirerende onderwijsmaterialen rondom het thema’.

De 10 onderdelen

In dit thema komt een aantal begrippen en basisprincipes over palliatieve zorg aan bod. Daarnaast vindt er een verkenning plaats over de werkvelden waar palliatieve zorg gegeven wordt.

Het instrument ‘SOLO, Zelfinschatting van competenties’ is ook opgenomen in deze map. 

Bekijk het thema Introductie en werkvelden

In dit thema komen de methodiek signaleringset (niveau 3 & 4) en de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase (niveau 4 & 6) aan de orde. De methodiek signaleringset is een denk- en werkmethode om stapsgewijs zorgproblemen in kaart te brengen en te bespreken. De methodiek besluitvorming is een toegepaste vorm van klinische redeneren gecombineerd met de principiële uitgangspunten van palliatieve zorg: multidimensionaal, individueel, anticiperend en proactief. Daarnaast worden meetinstrumenten aangeboden om te signaleren, volgen en begrijpen van problemen in de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie.

Bekijk het onderdeel Introductie signaleringsinstrument en besluitvorming methodiek palliatieve zorg

Signaleren is iets of iemand opmerken en dat laten weten. Markeren is afbakenen of positioneren op de juiste plaats. In de palliatieve fase gaat het over het tijdig herkennen dat mensen zich in de palliatieve fase bevinden. Markering is in de palliatieve fase met name het proces van geleidelijke overgang van de meer ziektegerichte behandeling naar meer symptoomgerichte behandeling en de markering van de stervensfase.

In deze map is ook een sub map opgenomen waarin van veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase een PowerPoint presentatie staat.

Bekijk het onderdeel Signaleren en Markeren

Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin de zorgprofessional en de patiënt/naaste gezamenlijk beslissen. De verschillende opties, de voor- en nadelen van de opties en de waarden, wensen en overwegingen die belangrijk zijn voor de individuele patiënt worden besproken. 

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Vertrekpunt is de gezamenlijke besluitvorming. Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces.

Bekijk het onderdeel Proactieve zorgplaning & gezamenlijke besluitvorming

Coördinatie is het op elkaar afstemmen van de zorg of behandelingen verricht door een zorgverlener, door één bepaalde discipline of door verschillende betrokken disciplines en/of zorginstellingen.  

Continuïteit betekent voortgang zonder onderbreking. In de palliatieve zorg betekent dit zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Maar het gaat ook over continuïteit in informatie (patiëntendossier) en continuïteit in behandeling waarbij een patiënt met een complexe aandoening erop mag rekenen dat zorgverleners in 1e en 2e lijn hetzelfde behandeldoel nastreven. De logistieke continuïteit gaat over het proces van diagnose, behandeling en mogelijk nazorg.

Sleutelwoord hier is interprofessionele samenwerking.

Bekijk het onderdeel Coördinatie en continuïteit

Organisatie is een systeem waarin mensen met elkaar een bepaald doel nastreven. 

De organisatie van de palliatieve zorg vindt op verschillende niveaus plaats: lokaal, regionaal, consortiumniveau en landelijk.  

Bekijk het onderdeel Organisatie van palliatieve zorg

Evenwichtig betekent een goede balans tussen verstand, gevoel en wil. Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid die nodig is om een taak of functie te vervullen.

Bekijk het onderdeel De evenwichtige zorgverlener

Ethiek richt zich op de praktische vragen van het leven. Met behulp van een stelsel van normen en waarden wordt richting gegeven aan de wijze waarop gehandeld kan/moet worden. Relevante vragen zijn, ‘zijn waarden relatief’? en ‘Wat is goed om te doen voor deze patiënt?

Bekijk het onderdeel Ethiek

Wetgeving omvat verschillende geschreven rechtsregels die afkomstig zijn van de Staten-Generaal en verschillende andere organen. Er zijn veel wetten van toepassing op de gezondheidszorg. Een aantal zijn specifiek voor de palliatieve zorg.

Bekijk het onderdeel Wet- en regelgeving

De Nederlandse maatschappij wordt gekenmerkt door een groot aantal verschillende religies, nationaliteiten, seksuele geaardheden en socio-economische klasse. Ieder heeft zijn eigen waarden, normen en wensen ten aanzien van ziekte en gezondheid.

Bekijk het onderdeel Diversiteit

Contactpersoon Gerard Castermans O2PZ
Laatst geactualiseerd: 30 maart 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.