Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

PZNL heeft diverse vragen ontvangen naar aanleiding van de kamerbrief van VWS over de plannen en financiële middelen om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten, waar NPPZ II onderdeel van is. De vragen en antwoorden staan gebundeld op deze pagina.

1. Waarom is de procedure NPPZ II Stimuleringsimpuls gewijzigd?

Sinds de start van de NPPZ II procedure wordt deze elke NPPZ II Stuurgroep besproken en indien nodig aangepast. Op die manier is het mogelijk om de procedure aan te laten sluiten op de opgedane ervaringen en lopende ontwikkelingen.  

De Stuurgroep heeft op 5 maart 2024, op basis van de afronding van fase 2: het haalbaarheidsonderzoek, de strategische keuze gemaakt om de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg als een impactvolle transformatie te bestempelen en het NPPZ II blijvend te verbinden met het Integraal Zorgakkoord. Door deze verbinding worden de activiteiten en beschikbare middelen vanuit de stimuleringsimpuls meer in lijn gebracht met dat wat nodig is in het kader van de transformaties palliatieve zorg.

2. Waarom is er in de procedure NPPZ II Stimuleringsimpuls de focus gelegd op de kansrijke en opschaalbare projecten?

Vanaf de start van de NPPZ II-stimuleringsimpuls was het doel de regionale implementatie van (onderdelen van de) kansrijke en opschaalbare projecten. Bij de start waren er echter nog onvoldoende kansrijke en opschaalbare projecten beschikbaar en dekten deze niet alle onderdelen van het kwaliteitskader. Eind 2023 waren er zes kansrijke en opschaalbare projecten beschikbaar. In Q2 zijn er voldoende (15) kansrijke en opschaalbare projecten beschikbaar die alle onderdelen van het kwaliteitskader beslaan.

3. Vanuit het consortium is er al een meerjarenplan bij de NPPZ II commissie ingediend en goedgekeurd. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de reeds gemaakte afspraken?

Voor meerjarenplannen die voor 5 maart 2024 zijn ingediend en samenwerkingen die al zijn vormgegeven geldt het volgende: in de komende weken wordt per consortium onderzocht hoe transformaties onderdeel zijn of kunnen worden van de al bestaande plannen. De regioadviseur gaat met vertegenwoordigers van het consortium in gesprek over de inbedding van transformatie binnen de bestaande samenwerkingen en verzoeken.

4. We hebben recent een verzoek tot samenwerking ingediend bij de NPPZ II commissie maar nog geen uitkomst ontvangen. Wat betekent de nieuwe procedure voor ons?

Vanaf 6 maart jl geldt de nieuwe procedure Stimuleringsimpuls NPPZ II. Alle ingediende verzoeken tot samenwerking worden zorgvuldig bekeken aan de hand van de gewijzigde procedure. Per aanvraag wordt met de Regioadviseur, de NPPZ II commissievoorzitter en team Transformatie gekeken hoe deze zich verhoudt tot de nieuwe procedure.  Alle indieners krijgen 27 maart 2024 reactie hoe hun verzoek wordt opgepakt.

5. Hoe geef ik een nieuwe aanvraag vorm?

Vanaf 6 maart kennen alle projectaanvragen de focus op transformatie en kansrijke en opschaalbare projecten. De aanvragen kunnen in samenspraak met de Regioadviseur en expertise van het team Transformatie door de regio vorm worden gegeven. Dan wordt samen gekeken welke activiteiten binnen NPPZ II kunnen worden opgepakt en welke activiteiten een plek kunnen krijgen binnen het Transformatieplan en de daarbij behorende IZA Transformatiegelden.  Daarbij worden de geleerde lessen van die regio’s die al gestart zijn met het vormgeven van een transformatieplan palliatieve zorg meegenomen.

6. Hoe zorgen we ervoor dat de middelen evenredig verdeeld worden over het land, zodat iedereen gelijke kansen heeft?

De middelen van de Stimuleringsimpuls NPPZ II zijn landelijk beschikbaar en bieden ruimte voor maatwerk per regio. Er is geen sprake van een automatische gelijke verdeling per consortium (1/7 deel per consortium).

7. Welke ondersteuning vanuit NPPZ II team Transformatie is er beschikbaar voor regio’s die mogelijke een transformatie in willen gaan?

Het Team Transformatie NPPZ II biedt ondersteuning aan regio's die werken aan de integrale implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Dit omvat ondersteuning op alle belangrijke aspecten zoals vroegtijdige identificatie, transmurale coördinatie, continuïteit van zorg, en ondersteuning bij complexe casuïstiek. Daarnaast bieden we hulp bij het voldoen aan de randvoorwaarden zoals bewustwording, afspraken op bestuurlijk niveau, deskundigheidsbevordering, en digitale ondersteuning. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij uw regioadviseur.

8. Blijft het budget voor patiënten-  en naastenparticipatie wel zoals het was?

In 2023 was er een specifiek budget gereserveerd voor patiënten- en naastenparticipatie. Vanaf 2024 is dit budget geïntegreerd in de Stimuleringsimpuls NPPZ II. Nieuwe aanvragen voor patiëntenparticipatie kunnen worden opgenomen in het meerjarenplan als onderdeel van de bredere transformatie en implementatie-inspanningen.

9. Is er budget voor het organiseren van bijeenkomsten voor maatschappelijke bewustwording?

Ja, er zijn middelen beschikbaar voor het organiseren van activiteiten gericht op maatschappelijke bewustwording rond palliatieve zorg. Deze worden ondersteund via de Stimuleringsregeling voor het organiseren van bijeenkomsten over palliatieve zorg in 2024. Voor meer details: Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg 2024 - Palliaweb


Het afgelopen jaar is er binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) intensief samengewerkt met samenwerkingspartners om een gedragen set van 17 indicatoren voor de palliatieve zorg te ontwikkelen. Hiermee willen we tijdens het NPPZ II, maar ook daarna, de kwaliteit van palliatieve zorg op geaggregeerd niveau inzichtelijk maken. Het uitgangspunt hierbij is het gebruiken van bestaande databronnen (geen extra registratielast) en voortborduren op eerdere initiatieven rondom indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg (geen ontwikkeling van nieuwe indicatoren, maar kiezen uit de mogelijkheden die er al zijn). De indicatorenset is december 2023 gereed gekomen. Voor meer informatie zie Indicatorenset voor de palliatieve zorg. Je kunt daar ook een overzicht van de 17 indicatoren en een gedetailleerde tabel met meer informatie downloaden.
Door periodieke metingen (ook na de NPPZ II programmaperiode) werken we toe naar gestructureerd leren en verbeteren in de palliatieve zorg. 

Vanuit de wens om de resterende NPPZ II-middelen van 2023 zinvol te besteden, wordt samen met de hospicekoepels Associatie Hospicezorg Nederland, VPTZ Nederland en Actiz een impuls gegeven aan het versterken van de hospicezorg, waarin de regionale samenwerking centraal staat.
Aanleiding zijn enerzijds de uitkomsten uit het HOPEVOL onderzoek, een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek waarin de drie hospicekoepels tussen 2015-2021 hebben samengewerkt om de stand van de hopsicezorg te ontsluiten met als doel om op basis van de uitkomsten de kwaliteit van zorg en de samenwerking te verbeteren. Uit het onderzoek kwamen zeven aanbevelingen voor passende hospicezorg die om implementatie vragen. Daarnaast wordt in zowel het recent verschenen advies van het Zorginstituut Nederland als in het NPPZ II-conceptrapport ‘de olifant de kamer uit’ (over de potentie van implementatie van het  kwaliteitskader) uitbreiding van de landelijke capaciteit van hospicezorg beschreven als een van de oplossingen voor het eerstelijnscapaciteitsvraagstuk van de toekomst.
Het project bestaat uit 2 fases: 
Fase 1: Inzicht, start december 2023. Met behulp van adviesbureau Berenschot is een onderzoek gestart om beter beeld te krijgen van de huidige inrichting van het hospicelandschap en de toekomstige benodigde capaciteit. Dit inzicht wordt op Consortiumregio-niveau gegenereerd.
Fase 2: Implementeren en integreren, start Q2 2024. De wens is dat alle partijen die samenwerken in de zeven Consortia deel gaan uitmaken van de oplossing. Hiervoor zijn per Consortiumregio middelen beschikbaar.

Over het algemeen kan worden gesteld dat binnen onze branche (medische) zorg vrijgesteld is van btw en al het andere niet. Dus ook niet de diensten die in de samenwerkingsovereenkomst worden genoemd. 
Het is niet aan PZNL om te bepalen of er voor een partij, waarmee PZNL een overeenkomst aangaat, sprake is van een btw-plicht of niet. Dat hangt helemaal van de partij zelf af, welke diensten zij leveren en waarvoor zij al dan niet ondernemer voor de btw zijn dan wel vrijstelling voor de btw hebben. 

Naast de samenwerkingsmogelijkheid binnen het NPPZ II op het gebied van Kansrijke projecten zijn er diverse andere mogelijkheden om de implementatie van de kansrijke projecten op landelijke schaal te bewerkstelligen. De subsidierondes en samenwerkingen staan in het Overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw/Palliantie II en NPPZ II kort beschreven met een overzicht van de looptijden en deadlines van elke subsidieronde. Ook is er voor ieder Consortium budget beschikbaar voor het vormgeven en/of door-ontwikkelen van patiënten- en naastenparticipatie. Ga voor meer informatie naar Inzet patiënten- en naastenparticipatie binnen jouw Consortium.
In het kader van Maatschappelijke Bewustwording zijn er vanaf 5 september 2023 twee Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording beschikbaar. En is het in het kader van Proactieve Zorgplanning mogelijk om bij Stichting PaTz een startpakket aan te vragen voor starten van een PaTz groep. Aanmelden kan tot 15 oktober 2023 via dit aanmeldformulier. Na het aanmelden van je PaTz groep bij Stichting PaTz ontvang je meer informatie. 
 

Het team COM (Communicatie, Online, Marketing) van PZNL coördineert het ontwikkelen van de campagnestrategie voor de lange termijn (2023 t/m 2026) in relatie tot het thema Maatschappelijke Bewustwording. Die strategie gaat niet alleen over publiekscampagnes, maar ook over de andere wegen die naar het vergroten van de maatschappelijke bewustwording leiden. Denk hierbij aan het stimuleren van publieksbijeenkomsten en van ‘keukentafelgesprekken’ (in gezinnen en families), het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties die palliatieve zorg (kunnen) promoten en het realiseren van méér media-aandacht voor thema’s die relevant zijn bij de palliatieve zorgverlening. Bij het ontwikkelen worden samenwerkingspartners, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia Palliatieve Zorg, stakeholders uit de Coöperatie PZNL en de Stuurgroep NPPZ II, betrokken om zo een breed gedragen en jarenlange bewustwordingscampagne te realiseren. 

In maart 2023 vond de abri-campagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld plaats, deze wordt nu geëvalueerd. Per 1 maart 2023 is de kwartiermaker Maatschappelijke Bewustwording, Karen van Reenen, gestart. Zij voert momenteel breed kennismakingsgesprekken en probeert samen met de al in dit traject betrokken collega’s zowel bestaande als nieuwe informatie te bundelen en overzichtelijk te maken. Op basis daarvan werkt zij de komende maanden samen met relevante partners, waaronder afgevaardigde(n) van Netwerken en Regioadviseurs, een Plan van aanpak met activiteitenplan en planning uit op de hierboven beschreven onderdelen. Vragen hierover? Mail naar Karen van Reenen: k.vanreenen@pznl.nl.

Op Palliaweb Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) - Palliaweb staat een overzicht hoe de werkpakketten zijn georganiseerd, met daarbij aangegeven wie de programmacoördinator, kwartiermaker en projectleider is.

Aan de jaarkalender 2023 voor het NPPZ II en de PZNL-activiteiten wordt gewerkt. Zodra deze klaar is, wordt ook deze op Palliaweb gepubliceerd zodat de Netwerken met deze planning rekening kunnen houden en afstemming kan plaatsvinden tussen landelijk en regionaal. 

Maandelijks wordt een PartnerUpdate verstuurd, hierin wordt de lezer geïnformeerd over ontwikkelingen van het NPPZ II. We laten zien waar we in beweging zijn, waar we uitdagingen ervaren en hoe we elkaar in het veld kunnen versterken. Wil je de PartnerUpdate ontvangen? Geef je mailadres door via nppzii@pznl.nl, zodat wij het in onze verzendlijst kunnen opnemen.

Daarnaast gaat PZNL Agile werken om wendbaar te zijn, goed aan te kunnen sluiten bij wat nodig is en het programma behapbaar te houden. Dit betekent dat we (online) bijeenkomsten organiseren voor eindgebruikers: de ene keer om te informeren (in demo’s) en op een ander moment om feedback te krijgen en bij te sturen (in reviews). Eindgebruikers kunnen Netwerkcoördinatoren zijn, maar ook andere stakeholders of medewerkers. Soms kan iedereen deelnemen en soms worden mensen specifiek uitgenodigd op basis van expertise. Momenteel werken we aan een overzicht welke bijeenkomsten wanneer plaatsvinden en voor welke stakeholders. Zodra dit bekend is, laten we het weten.

PZNL en ZonMw zijn wekelijks met elkaar in gesprek. Er wordt verzocht zo snel mogelijk over de projecten te communiceren waarvoor dit jaar subsidie via ZonMw kan worden aangevraagd, en ook aandacht te hebben voor de timing van de aanvraagperiode. We hopen dat de onderlinge afstemming steeds beter zal gaan. De calls die op dit moment bij ZonMw openstaan/open hebben gestaan zijn:

Kijk hier voor het Overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw/Palliantie II en NPPZ II.

Bericht VWS DUS-I

Op de website van DUS-I is eind 2022 een vernieuwde tekst gepubliceerd m.b.t. de subsidieaanvraag die Netwerken kunnen doen. Zie daarvoor de pagina Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).

Het Consortium mag zelf invullen hoe dit te organiseren. Stel dit met elkaar vast (alle NC, EPZ-voorzitter en evt. andere belangrijke partners uit het Consortium) en breng de Regioadviseur (RA) op de hoogte hoe jullie dit organiseren. Waarbij het minimale is dat elk initiatief wordt besproken met RA en EPZ-voorzitter.  

In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, verbindt, ondersteunt en gidst PZNL haar samenwerkingspartners. Om deze missie te bereiken werkt PZNL met diverse zorgprofessionals en partijen samen. Voor inzet door samenwerkingspartners worden in een aantal gevallen vacatiegelden toegekend. De Memo Beleid vacatiegelden beschrijft het beleid en voorwaarden zodat PZNL vacatiegelden op een eenduidige en transparante manier toekent.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 27 maart 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.