Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

PZNL heeft diverse vragen ontvangen naar aanleiding van de kamerbrief van VWS over de plannen en financiële middelen om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten, waar NPPZ II onderdeel van is. De vragen en antwoorden staan gebundeld op deze pagina.

Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

FAQ Netwerkcoördinatoren

Hoe zit het bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de btw-plicht? [05-10-2023]
Over het algemeen kan worden gesteld dat binnen onze branche (medische) zorg vrijgesteld is van btw en al het andere niet. Dus ook niet de diensten die in de samenwerkingsovereenkomst worden genoemd. 
Het is niet aan PZNL om te bepalen of er voor een partij, waarmee PZNL een overeenkomst aangaat, sprake is van een btw-plicht of niet. Dat hangt helemaal van de partij zelf af, welke diensten zij leveren en waarvoor zij al dan niet ondernemer voor de btw zijn dan wel vrijstelling voor de btw hebben. 
 

Hoe weten we welke subsidieregelingen er zijn? [18-09-2023]
Naast de samenwerkingsmogelijkheid binnen het NPPZ II op het gebied van Kansrijke projecten zijn er diverse andere mogelijkheden om de implementatie van de kansrijke projecten op landelijke schaal te bewerkstelligen. De subsidierondes en samenwerkingen staan in het Overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw/Palliantie II en NPPZ II kort beschreven met een overzicht van de looptijden en deadlines van elke subsidieronde. Ook is er voor ieder Consortium budget beschikbaar voor het vormgeven en/of door-ontwikkelen van patiënten- en naastenparticipatie. Ga voor meer informatie naar Inzet patiënten- en naastenparticipatie binnen jouw Consortium.
In het kader van Maatschappelijke Bewustwording zijn er vanaf 5 september 2023 twee Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording beschikbaar. En is het in het kader van Proactieve Zorgplanning mogelijk om bij Stichting PaTz een startpakket aan te vragen voor starten van een PaTz groep. Aanmelden kan tot 15 oktober 2023 via dit aanmeldformulier. Na het aanmelden van je PaTz groep bij Stichting PaTz ontvang je meer informatie. 

Wil je weten welke projecten als Kansrijk en opschaalbaar project zijn ingediend en goedgekeurd? [18-09-2023]
Op Basecamp staat meer informatie over de goedgekeurde projecten, per onderwerp.

Hoe concreet is het plan voor de bewustwordingscampagnes, wie denken hierin mee en is er ruimte om vanuit de Netwerken PZ ook mee te denken?

Het team COM (Communicatie, Online, Marketing) van PZNL coördineert het ontwikkelen van de campagnestrategie voor de lange termijn (2023 t/m 2026) in relatie tot het thema Maatschappelijke Bewustwording. Die strategie gaat niet alleen over publiekscampagnes, maar ook over de andere wegen die naar het vergroten van de maatschappelijke bewustwording leiden. Denk hierbij aan het stimuleren van publieksbijeenkomsten en van ‘keukentafelgesprekken’ (in gezinnen en families), het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties die palliatieve zorg (kunnen) promoten en het realiseren van méér media-aandacht voor thema’s die relevant zijn bij de palliatieve zorgverlening. Bij het ontwikkelen worden samenwerkingspartners, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia Palliatieve Zorg, stakeholders uit de Coöperatie PZNL en de Stuurgroep NPPZ II, betrokken om zo een breed gedragen en jarenlange bewustwordingscampagne te realiseren. 

In maart 2023 vond de abri-campagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld plaats, deze wordt nu geëvalueerd. Per 1 maart 2023 is de kwartiermaker Maatschappelijke Bewustwording, Karen van Reenen, gestart. Zij voert momenteel breed kennismakingsgesprekken en probeert samen met de al in dit traject betrokken collega’s zowel bestaande als nieuwe informatie te bundelen en overzichtelijk te maken. Op basis daarvan werkt zij de komende maanden samen met relevante partners, waaronder afgevaardigde(n) van Netwerken en Regioadviseurs, een Plan van aanpak met activiteitenplan en planning uit op de hierboven beschreven onderdelen. Vragen hierover? Mail naar Karen van Reenen: k.vanreenen@pznl.nl 

Er is behoefte aan een overzicht waarin duidelijk wordt wie waar wanneer mee bezig is, wie doet wat binnen het NPPZ II en PZNL?

Op Palliaweb Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) - Palliaweb staat een overzicht hoe de werkpakketten zijn georganiseerd, met daarbij aangegeven wie de programmacoördinator, kwartiermaker en projectleider is.

Aan de jaarkalender 2023 voor het NPPZ II en de PZNL-activiteiten wordt gewerkt. Zodra deze klaar is, wordt ook deze op Palliaweb gepubliceerd zodat de Netwerken met deze planning rekening kunnen houden en afstemming kan plaatsvinden tussen landelijk en regionaal. 

Hoe worden stakeholders geïnformeerd over het NPPZ II en betrokken bij de landelijke projecten en werkpakketten binnen het NPPZ II?

Maandelijks wordt een PartnerUpdate verstuurd, hierin wordt de lezer geïnformeerd over ontwikkelingen van het NPPZ II. We laten zien waar we in beweging zijn, waar we uitdagingen ervaren en hoe we elkaar in het veld kunnen versterken. Wil je de PartnerUpdate ontvangen? Geef je mailadres door via nppzii@pznl.nl, zodat wij het in onze verzendlijst kunnen opnemen.

Daarnaast gaat PZNL Agile werken om wendbaar te zijn, goed aan te kunnen sluiten bij wat nodig is en het programma behapbaar te houden. Dit betekent dat we (online) bijeenkomsten organiseren voor eindgebruikers: de ene keer om te informeren (in demo’s) en op een ander moment om feedback te krijgen en bij te sturen (in reviews). Eindgebruikers kunnen Netwerkcoördinatoren zijn, maar ook andere stakeholders of medewerkers. Soms kan iedereen deelnemen en soms worden mensen specifiek uitgenodigd op basis van expertise. Momenteel werken we aan een overzicht welke bijeenkomsten wanneer plaatsvinden en voor welke stakeholders. Zodra dit bekend is, laten we het weten.

Is er meer informatie beschikbaar over het tijdspad van mogelijke ZonMw-subsidieoproepen in 2023?

PZNL en ZonMw zijn wekelijks met elkaar in gesprek. Er wordt verzocht zo snel mogelijk over de projecten te communiceren waarvoor dit jaar subsidie via ZonMw kan worden aangevraagd, en ook aandacht te hebben voor de timing van de aanvraagperiode. We hopen dat de onderlinge afstemming steeds beter zal gaan. De calls die op dit moment bij ZonMw openstaan/open hebben gestaan zijn:

Kijk hier voor het Overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw/Palliantie II en NPPZ II.

Hoe is de verdeling van de subsidiegelden vanuit de regeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis’ en hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

Bericht VWS DUS-I

Op de website van DUS-I is eind 2022 een vernieuwde tekst gepubliceerd m.b.t. de subsidieaanvraag die Netwerken kunnen doen. Zie daarvoor de pagina Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

De Stuurgroep NPPZ II  heeft besloten dat er binnen de Consortia inzicht en overzicht moet zijn over de verdeling van de middelen, hoe doen we dat? 

Het Consortium mag zelf invullen hoe dit te organiseren. Stel dit met elkaar vast (alle NC, EPZ-voorzitter en evt. andere belangrijke partners uit het Consortium) en breng de Regioadviseur (RA) op de hoogte hoe jullie dit organiseren. Waarbij het minimale is dat elk initiatief wordt besproken met RA en EPZ-voorzitter.  

Om de doelen van NPPZ II te realiseren, is bovenregionale afstemming en sturing nodig. Hiervoor zijn middelen beschikbaar. Wat kunnen we hiervan doen? 

In overleg met de Regioadviseur (RA) kan er een team worden samengesteld. Dit team kan bestaan uit een kwartiermaker, verkenner, implementatiedeskundige, etc. Dit kan via de Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ II. Zie ook de bijbehorende beschikbare middelen, het zelfbeoordelingsformulier en de data van de NPPZ II commissie bespreking.

Zijn voor de inzet van samenwerkingspartners binnen PZNL projecten vacatiegelden beschikbaar?

In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, verbindt, ondersteunt en gidst PZNL haar samenwerkingspartners. Om deze missie te bereiken werkt PZNL met diverse zorgprofessionals en partijen samen. Voor inzet door samenwerkingspartners worden in een aantal gevallen vacatiegelden toegekend. De Memo Beleid vacatiegelden beschrijft het beleid en voorwaarden zodat PZNL vacatiegelden op een eenduidige en transparante manier toekent.

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 17 april 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.