Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)
Thema

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)

Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

PZNL is de regisseur van dit landelijke programma en neemt daarmee haar rol als verbindend platform graag in. We doen dit vanuit een stevig fundament bestaande uit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en de Interdisciplinaire richtlijnen Palliatieve Zorg en met centraal een stem voor patiënten en naasten.

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 17 februari 2023

Programma

Het programma bestaat uit zes activiteiten en is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners.

Directeur communicatie a.i.: Shahied Badoella.

Het NPPZ II streeft naar een maatschappij waarin palliatieve zorg bespreekbaar is, door (onder andere):

 • het vervolg op eerdere publiekscampagnes, vanaf 2023
 • Overpalliatievezorg
 • Palliaweb
 • verbinden van samenwerkingspartners en stakeholders
 • ondersteunen van diverse bestaande initiatieven, landelijk en regionaal

Coördinator: Mirjam Segers

Het NPPZ II wil de samenwerking in de palliatieve zorg versterken door het inrichten en realiseren van:

 • passende netwerkgovernance
 • passende financiering (die bijdraagt aan proactieve transmurale palliatieve zorg vanuit de drie betrokken wetten ZvW, Wlz en WMO)

Coördinator: Nanette Bertens

Het NPPZ II werkt toe naar de lange termijn doelstelling: persoonsgerichte ondersteuning en zorg voor patiënt en naasten, doordat zorgverleners in het zorgnetwerk actuele informatie over de behandelwensen en - grenzen kunnen inzien.

Het NPPZ II richt zich hierbij onder andere op het ontwikkelen en implementeren van informatiestandaarden zodat registratie eenduidig wordt

Coördinator: Mirjam Segers

Het NPPZ II streeft naar:

 • samenwerking in de palliatieve zorg op zowel bestuurlijk als zorgverlenersniveau
 • het inbedden van interventies beschreven in interdisciplinaire richtlijnen in het zorgaanbod
 • vanzelfsprekende samenwerking tussen Netwerken Palliatieve Zorg en ziekte specifieke netwerken
 • vroegtijdige aandacht voor palliatieve zorg als zichtbaar onderdeel van aandoening specifieke netwerken

Coördinator: Marjolein Verkammen

De regio’s gaan goede proactieve zorg en ondersteuning implementeren, waarbij het perspectief vanuit de patiënt leidend is en patiëntparticipatie een voorwaarde. Het NPPZ II levert ondersteuning aan de realisatie van:

 • de borging van reeds geduide kansrijke projecten die bewezen effectief zijn en voor opschaling in aanmerking komen
 • de opschaling van kansrijke projecten en methoden middels een stappenplan
 • het doorontwikkelen van projecten die net gestart zijn en later als kansrijk kunnen worden ingeschat

Een overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw / Palliantie II en NPPZ II is te vinden in dit document.

Coördinator: Christine Cramer

Het NPPZ II volgt en maakt inzichtelijk wat de impact van haar activiteiten is:

 • op patiënt en naasten
 • op samenwerkingsprocessen
 • op organisatiestructuur Opgedane inzichten (landelijk en regionaal) worden besproken tijdens de werkconferenties en gedeeld op het NPPZ II Leerwerkplatform

Neem voor algemene vragen omtrent het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II contact op via het emailadres: nppzii@pznl.nl

Het programma is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020). Gezien haar centrale rol in het veld van de palliatieve zorg heeft PZNL de opdracht van VWS gekregen om het programma in te richten en te organiseren. Het Plan van Aanpak is opgesteld met de PZNL leden, de Expertisecentra Palliatieve Zorg, het Landelijk Overleg Consortia, Palliactief en de PZNL Experttafel.

Ambitie

De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. Maar in de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, maar daar werken we al hard aan en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

Middelen

In totaal wordt van 2022 tot 2027 € 150 miljoen extra uitgetrokken om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Lees de kamerbrief van minister Conny Helder over deze plannen en financiële middelen, waar NPPZ II onderdeel van is. Voor het NPPZ II is In totaal € 55 miljoen beschikbaar.

Stuurgroep NPPZ II

De stuurgroep NPPZ II bestaat uit de koepels Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, ActiZ, V&VN, NFU, EPZ en Palliactief, ministerie van VWS (opdrachtgever), ZonMw (toehoorder), Coöperatie PZNL, aangevuld met agendaleden. De Stichting PZNL is voorzitter van de Stuurgroep NPPZII.

Belangrijke documentatie 

 1. Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ, de bijbehorende beschikbare middelen, het Zelfbeoordelingsformulier en de data van de NPPZ II commissie bespreking.
 2. Infographic NPPZ II
 3. Introductie NPPZ II 
 4. FAQ
 5. Plan van Aanpak NPPZ II
 6. Organisatie NPPZ II Werkpakketten

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 17 februari 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.