Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)
Thema

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)

Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

PZNL is de regisseur van dit landelijke programma en neemt daarmee haar rol als verbindend platform graag in.

Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia / Netwerken voor realisatie van NPPZ II

Deze procedure beschrijft de stappen om te komen tot samenwerking met (boven)regionale samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg, te weten Consortia en/of Netwerken Palliatieve Zorg ten behoeve van de uitvoer en realisatie van de ambitie van de vijf J's van het NPPZ II.  De procedure is vastgesteld in de stuurgroep NPPZ II op 30 november 2022.

Contactpersoon
Erik-Jan Wilhelm PZNL
Laatst geactualiseerd: 2 december 2022

Regiehouder

Het programma is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020). Gezien haar centrale rol in het veld van de palliatieve zorg heeft PZNL de opdracht van VWS gekregen om het programma in te richten en organiseren. In samenspraak met de PZNL leden - de Expertisecentra Palliatieve Zorg, het Landelijk Overleg Consortia, Palliactief en de PZNL Experttafel - heeft PZNL een Plan van Aanpak voor Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) opgesteld. 

Ambitie

De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. Maar in de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, maar daar werken we al hard aan en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

Stuurgroep NPPZ II

De stuurgroep NPPZ II bestaat uit de koepels Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, ActiZ, V&VN, NFU, EPZ en Palliactief, ministerie van VWS (opdrachtgever), ZonMw (toehoorder), Coöperatie PZNL, aangevuld met agendaleden. De Stichting PZNL is voorzitter van de Stuurgroep NPPZII.

€ 150 miljoen

In totaal wordt van 2022 tot 2027 € 150 miljoen extra uitgetrokken om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Lees de kamerbrief van minister Conny Helder over deze plannen en financiële middelen, waar NPPZ II onderdeel van is. Voor het NPPZ II is In totaal € 55 miljoen beschikbaar.

Infographic

Van het NPPZ II programmaplan is een infographic gemaakt.

Meest gestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Naar aanleiding van de bovenstaande kamerbrief hebben diverse vragen PZNL bereikt. PZNL wil bijdragen aan duidelijkheid waar mogelijk. De komende tijd zullen de vragen over de kamerbrief en het NPPZ II die ons bereiken gebundeld worden en zal PZNL met partijen in gesprek gaan om antwoorden te formuleren.

Hoe gaat het proces van aanvragen van de aanvullende subsidie?

De uitvoeringsorganisatie voor de subsidieverstrekkingen, DUS-I, zal alle netwerken berichten over:

  • de wijze van aanvragen van de subsidie verhoging en
  • de deadline voor indiening.

Hoe concreet is het plan voor de bewustwordingscampagnes, wie denken hierin mee en is er ruimte om vanuit de netwerken pz ook mee te denken?

De plannen en uitvoering voor de Maatschappelijke bewustwording worden aangestuurd vanuit team communicatie. Dit gebeurt in afstemming met diverse samenwerkingspartners zoals de Patiëntenfederatie. De sleutel van de bewustwordingscampagne is het passend maken aan de colour locale van de regio. Vanzelfsprekend is de participatie van netwerkcoördinatoren onmisbaar en nodig. Andrea van der Veen meldt zich hiervoor aan.

Er is behoefte aan een overzicht waarin duidelijk wordt wie waar wanneer mee bezig is, wie doet wat binnen het NPPZ II en PZNL?

Een dergelijk overzicht wordt gemaakt in samenspraak met betrokkenen en op korte termijn gedeeld, het vraagt om zorgvuldigheid, inbreng en tijd om alles goed weer te geven. Ook wordt er een jaarkalender 2023 gemaakt voor het NPPZ II en de PZNL-activiteiten, zodat met deze planning ook in de netwerken rekening gehouden kan worden en afstemming op elkaar kan plaats vinden tussen landelijk en regionaal.

Is er meer informatie beschikbaar over het tijdspad van mogelijke ZonMw-subsidie oproepen in 2022?

Er wordt verzocht zo snel mogelijk te communiceren over de projecten waarvoor nog dit jaar subsidie via ZonMw kan worden aangevraagd en ook aandacht te hebben voor de timing van de aanvraagperiode. PZNL en ZonMw zijn wekelijks met elkaar in gesprek. We verwachten een vooraankondiging voor de start van de subsidieoproep met meer informatie, zodat voorbereiding in de netwerken kan starten. De aanvraag zal ingediend moeten worden in 2022 en de uitvoering gaat in 2023 van start.

Hoe is de verdeling van de subsidiegelden vanuit de regeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis’ en hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

Hieronder het bericht vanuit de VWS Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I):

Op de website van DUS-I is een vernieuwde tekst gepubliceerd m.b.t. de subsidieaanvraag die netwerken kunnen doen.

Zie daarvoor de pagina Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Wijziging regeling 2022

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis. De bedragen voor 2022 in de regeling worden aangepast voor de activiteiten:

  • vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg;
  • coördinatie van een Netwerk palliatieve terminale zorg of Netwerk integrale kindzorg.

Publicatie van de gewijzigde regeling wordt verwacht in september 2022. Meer informatie kunt u lezen in de Verzamelbrief Wet langdurige zorg.

Herziene subsidie aanvragen 2022

Vrijwilligers: U hoeft geen herziene aanvraag in te dienen. U ontvangt in het laatste kwartaal van 2022 een herziene subsidiebeschikking.

Netwerken palliatieve terminale zorg: De netwerken palliatieve terminale zorg en de netwerken integrale kindzorg kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2022 op het Subsidieplatform van DUS-I een herziening voor het jaar 2022 aanvragen.

Ga naar Mijn subsidies als u bent ingelogd in het Subsidieplatform. Selecteer uw PTZ2022 Netwerk subsidie. Ziet u de subsidie niet staan of kunt u geen herziening of wijziging indienen? Neem dan contact met ons op.

Regio geestelijke verzorging thuis: De maximale bedragen voor de regionale instellingen geestelijke verzorging aan huis worden vanaf 2023 aangepast. U kunt daarom in het jaar 2022 geen hogere subsidie aanvragen.

 

Contactpersoon
Erik-Jan Wilhelm PZNL
Laatst geactualiseerd: 2 december 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.