Kansrijke projecten NPPZ II

Kansrijke projecten NPPZ II

Op deze pagina vind je een overzicht met projecten die zijn ingeschaald als ‘Kansrijk en opschaalbaar’. Sommige projecten komen later beschikbaar, hierbij is aangegeven wanneer de verwachting is dat deze beschikbaar zullen worden. Wanneer ZonMw stimuleringssubsidie mogelijk is, is dit aangegeven bij de betreffende projecten. Het overzicht wordt maandelijks aangevuld met projecten die hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie over Kansrijke projecten

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 8 januari 2024
Filteren
Continuüm van vertrouwen
Project
Proactieve Zorgplanning in de regio voor de juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensjaren. Door met dit project aan de slag te gaan, worden wensen en behoeften van patiënten die thuis willen te komen overlijden beter in kaart gebracht en zorgt het zorgprotocol voor de uitvoering hiervan door o.a. betere samenwerking tussen zorgverleners.
DEDICATED
Project
De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen die zorgprofessionals ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie.
De SigMa-methodiek: ‘Samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren en markeren van veranderingen bij verpleeghuisbewoners in de palliatieve fase’
Project
De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het doel is de signalerende rol van de mensen op de werkvloer in verpleeghuizen te verbeteren, door de medewerkers zelf op zoek te laten gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij hun behoeften en werkwijze rondom signaleren en markeren in de palliatieve fase.
Oog voor Naasten en Nabestaanden
Project
Zorg en aandacht die specifiek gericht is op naasten vóór, rondom en na het sterven van een dierbare hoort bij goede palliatieve zorg. Door als organisatie of zorgverlener met deze interventie aan de slag te gaan wordt de kwaliteit van leven van naasten én patiënt vergroot. Ook wordt de kwaliteit van zorg bevorderd.
Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project
Dit project realiseert de implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Proactieve Zorgplanning bij dementie
Project
De interventie gaat om het bevorderen van bewustwording, deskundigheid en samenwerking tussen betrokken zorgverleners en het bevorderen van proactieve zorgplanning bij beginnende dementie.
Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
Project
De interventie omvat een implementatieprogramma voor signalering, markering, en proactieve zorgplanning binnen de palliatieve zorg in de ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en hun naasten.
Proactieve zorgplanning in de eerste lijn met de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
Interventie die is bedoeld om proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen te implementeren in de eerste lijn.
Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project
Dit project realiseert meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten en maakt proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg.
Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project
Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Als zorgverleners signaleren wat de patiënt bezighoudt, kan hiermee rekening worden gehouden in de zorgplanning.
Transmurale inrichting en inzet van de in pz gespecialiseerde zorgverlener bij complexe casuïstiek
Project
Hieronder worden 5 initiatieven getoond die bijdragen aan de inrichting van de proactieve transmurale inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Deze initiatieven zijn binnen het NPPZII benoemd als kansrijke en opschaalbaar.
Voorbereiding laatste levensfase
Project
Deze interventie versterkt de samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, welzijnswerk, patiënten- en ouderenorganisaties, en netwerken in de regio met als doel om patiënten zelf de regie te laten nemen op de voorbereiding van hun laatste levensfase.
Zingeving in de thuissituatie
Project
Deze interventie is gericht op het organiseren van geestelijke verzorging in de thuissituatie bij de palliatieve fase met als doel zingeving in de thuissituatie te verbeteren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.