Bespreek ethische dilemma's in moreel beraad (artikel)
Onderwijsmateriaal

Bespreek ethische dilemma's in moreel beraad (artikel)

 • Aanbieder Bas ter Meulen, neuroloog, Margeet Stolper, klinisch ethicus, trainer en wetenschappelijk onderzoeker, Bert Molewijk, klinisch ethicus, trainer en senior wetenschappelijk onderzoeker
 • Soort materiaal casuïstiek
 • Versie 2016
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Bas ter Meulen OLVG, locatie West
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Een artikel in Medisch Contact wordt a.d.h.v. een casus de 10 stappen van de dilemmamethode uitgelegd. De dilemmamethode is een instrument dat ingezet kan worden bij een moreel beraad: een gestructureerde vergadering in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider.

Doel is een gelijkwaardige en open uitwisseling van ideeën, zonder dat iemand ‘gelijk’ hoeft te krijgen of dat er per se sprake moet zijn van consensus. Het gaat er in de eerste plaats om de casus beter te begrijpen, meerdere gezichtspunten te zien en eventueel een antwoord, beslissing of zelfs oplossing te formuleren. Als dat laatste niet lukt, dan zijn er toch verschillende ethische argumenten benoemd en gewogen, waar de inbrenger van de casus mee verder kan. Verder kan het beraad de morele competenties van de deelnemers vergroten, is het een vorm van teambuilding en stimuleert het (op het niveau van de organisatie) het juiste klimaat voor reflectie op medisch handelen.

Achtergrond info voor de docent:
De dilemmamethode kan worden ingezet bij besprekingen / trainingen moreel beraad. 
Voorbeelden van ethisch dilemma's zijn Ethische kwesties als:

 • Hoe moet je als verpleegkundige omgaan met zaken die een patiënt in vertrouwen vertelt en dus onder het beroepsgeheim vallen, maar die ook relevant zijn voor de medische behandeling?
 • Wat is de rol van de zaalarts wanneer een patiënt om euthanasie of sedatie vraagt?
 • Hoe moeten verpleegkundigen omgaan met besluiten van artsen die tegen hun professionele overtuiging ingaan?
 • Hoe om te gaan met een Marokkaanse patiënt die een aantal keren per dag naar de gebedsruimte wil, maar die gezien zijn fysieke conditie in bed zou moeten blijven?
 • Dwingend en eisend gedrag van patiënten en hun familie jegens zorgverleners neemt toe. Wat betekent dat voor de arbeidssatisfactie en de morele houding van het team?
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Bas ter Meulen OLVG, locatie West
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.