NPPZ I
NPPZ I

NPPZ I

Over NPPZ I

In 2014 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg I gestart. Het NPPZ I bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg. Het NPPZ I liep tot 2020. Inmiddels is het NPPZ II van start gegaan.

Doel NPPZ I

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

De palliatieve zorg kan verbeteren door:

 • Het vergroten van het bewustzijn van het levenseinde
 • Wegnemen van drempels in financiering en organisatie van de palliatieve zorg
 • Uniforme kwaliteitseisen aan palliatieve zorg op alle dimensies
 • Tijd, ruimte en aandacht van professionals om patiënt en naasten tijdig te betrekken bij het palliatieve zorgtraject

Doelstellingen 2020

Op het gebied van bewustwording en cultuur:

 • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij burgers is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het levenseinde
 • Het bewustzijn over palliatieve zorg bij zorgverleners is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het al of niet doorbehandelen

Op het gebied van organisatie en continuïteit:

 • Meer mensen kunnen op de plek van hun voorkeur (veelal thuis) overlijden dan in 2014
 • De zorg is zo dichtbij als mogelijk georganiseerd en de aansluiting tussen eerste en tweede lijn is verbeterd
 • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening en sluit beter aan bij (onder meer) de ouderenzorg en de welzijnssector
 • Specialistische en multidisciplinaire kennis is snel beschikbaar, met meer aandacht voor de sociale en spirituele dimensie tijdens de palliatieve fase
 • De financiering van palliatieve zorg volstaat, is duidelijk en niet bureaucratisch

Op het gebied van zorginnovaties en kwaliteit:

 • De kwaliteit van de palliatieve zorg is verbeterd
 • Iedereen werkzaam in de zorg heeft een goede basiskennis over palliatieve zorg (inclusief sociale en spirituele dimensie)
 • Minder mensen ervaren onnodige pijn en benauwdheid tijdens het sterfproces
 • De kennis over en organisatie van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen (kinderen, ggz, vgz, dementerenden, dak- en thuislozen) is verbeterd 

Op het gebied van patiëntenparticipatie en ondersteuning:

 • De behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Mensen in de laatste levensfase zijn beter voorbereid en meer betrokken als partner bij de palliatieve behandeling
 • Mantelzorgers zijn minder vaak overbelast
 • De inzet van opgeleide vrijwilligers in de laatste levensfase is mogelijk op alle plaatsen waar mensen overlijden

Stuurgroep NPPZ

Een brede stuurgroep met partijen van binnen en buiten de palliatieve zorg monitort of er voldoende voortgang wordt gemaakt op de doelstellingen. Resultaten van het programma kunnen zo beter worden geborgd en aanbevelingen voor verbetering van palliatieve zorg kunnen door de juiste organisatie worden opgepakt. De stuurgroep NPPZ vergadert twee keer per jaar.

De stuurgroep wordt ondersteund door adviesbureau HHM.

Stuurgroepleden:  VWS (voorzitter), Agora, Fibula, IKNL, KNMG, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra/UMCG, NHG, Palliactief, Programmacommissie ‘Palliantie. Meer dan zorg’, VNG, V&VN palliatieve zorg, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ZonMw.

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de 7 consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.