Gesignaleerd in de media #39
Nieuws12 september 2023
Nieuws

Gesignaleerd in de media #39

Nieuws 12 september 2023

Mooi doodgaan bestaat niet

In deze blog schrijft Arianne Beckers - Bruls, majoor-huisarts bij de Koninklijke Luchtmacht, over sterven en de begeleiding vanuit het perspectief van de huisarts. ''Jullie zijn ziek. Ernstig ziek. Zo ziek dat niemand meer iets voor jullie kan betekenen. Ik doe een poging. Niet curatief wel te verstaan. Jullie liggen in een bed in de woonkamer. Omringd door kaartjes met mooie woorden en bossen bloemen. Familie aan jullie zijde. Op de een of andere miraculeuze wijze komen dit soort situaties en casuïstiek nooit alleen.'' 

Digitalisering kan palliatieve zorg veel brengen

Wie de diagnose krijgt dat er geen genezing meer mogelijk is, komt voor langere of kortere tijd in de palliatieve levensfase. Om de kwaliteit van leven in de laatste dagen, weken en vaak ook jaren, mogelijk te maken, is goede, passende palliatieve zorg van groot belang. Technologie kan daarin van grote toegevoegde waarde zijn. In Nederland is hierover nog te weinig bekend.

Cruciaal is dat de juiste gegevens bij de juiste behandelaren en betrokkenen terechtkomen, meent Arjen Vos, strategisch adviseur bij PZNL, in een recent verschenen artikel: ''In verzorgingshuizen worden gesprekken over proactieve zorgplanning al vrij goed gevoerd en in ziekenhuizen zijn er teams palliatieve zorg die deze gesprekken voeren. Een groot deel gebeurt in de eerste lijn, door de huisarts en de wijkverpleging. Een knelpunt is dat op het ‘moment suprême’, maar ook daaraan voorafgaand, benodigde gegevens niet worden gedeeld.''

Eyeopener: ‘Inwoners in palliatieve fase nog onvoldoende zichtbaar in beleid’

De ‘Proeftuin Léven tot einde’ in Zundert draait volop. Het is de eerste concrete samenwerking van alle partijen voor inwoners met een ongeneeslijke ziekte, en hun naasten. Vanuit de gemeente Zundert kijkt Arjan Koreman geïnteresseerd mee. Hij is sinds oktober 2022 Beleidsmedewerker Sociaal Domein (Wmo) in Zundert. Uit onderzoek is gebleken dat vanuit de lokale- en rijksoverheid acties nodig zijn om palliatieve zorg en ondersteuning nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen. ‘Een mooie eyeopener’, beaamt Koreman in een onlangs verschenen artikel. Misschien moeten we toch eens kijken of we inwoners in de palliatieve fase expliciet als doelgroep moeten benoemen in beleidsstukken, waarmee ze voor ons meer zichtbaar worden. Het gaat hier om de kleine stapjes. Daarom werkt ook de proeftuin goed.’

Subsidieaanvraag palliatieve zorg-experimenten vanaf september mogelijk

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners. De NZa biedt, in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), tot 2026 ruimte om alternatieven te zoeken voor het huidige bekostigingsmodel, zodat dit kan bijdragen aan een proactieve en transmurale palliatieve zorg. Meer lezen? Dat kan hier.

Palliatieve zorg bij uitstek teamwerk

Op 31 augustus bracht een delegatie Japanse parlementariërs en overheidsambtenaren een bezoek aan het Expertise Centrum Palliatieve zorg van Amsterdam UMC. Naast inhoudelijke presentaties over organisatie van zorg en zorg rond het levenseinde werd ook het belang van onderwijs gericht op palliatieve zorg aan zorgverleners op alle niveaus besproken. Daarnaast werden de resultaten van een 5-jaarlijkse landelijk onderzoek naar beslissingen rond levenseinde besproken en kreeg de groep een rondleiding in hospice Kuria. Uiteraard werd er uitgebreid stilgestaan bij de nauwe samenwerking tussen Amsterdam UMC en het hospice. Het volledige artikel (een ingekorte versie van een artikel in wetenschapsmagazine Janus van Amsterdam UMC) is hier te lezen.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.