Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Een hulpmiddel is materiaal dat zorgverleners, patiënten en beleidsmakers kunnen inzetten, volgen of toepassen met als doel: geven van goede palliatieve zorg. Bij hulpmiddelen kun je denken aan implementatiehandreikingen, folders, video’s, formulieren en gesprekwijzers.

Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld in projecten van het ZonMw-programma Palliantie. Sommige hulpmiddelen zijn onderdeel van een totaalpakket aan materialen die in samenhang geïmplementeerd en toegepast dienen te worden. 

De hulpmiddelen* zijn opgenomen in de Hulpmiddelenzoeker palliatieve zorg. Deze is opgebouwd uit vier kolommen met keuzemogelijkheden en helpt stapsgewijs bij het vinden van een hulpmiddel. Kies per kolom de passende situatie. De beschikbare hulpmiddelen worden daarna automatisch onder de tabel getoond. Als je niets in de tabel selecteert worden alle hulpmiddelen getoond. Bij alle hulpmiddelen is aangegeven wie de contactpersoon is en hoe het hulpmiddel in de praktijk wordt ingezet. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt

*)Voor informatie over onderzoek, onderwijs, richtlijnen en netwerkzorg verwijzen we je naar de betreffende pagina’s. Deze zijn niet opgenomen in de Hulpmiddelenzoeker.

Contactpersoon
Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 december 2021

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
75 resultaten gevonden
Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie (handreiking)
Hulpmiddel
Zorgpad voor zorgverleners dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in het ziekenhuis te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie (handreiking)
Hulpmiddel
Zorgpad voor zorgverleners dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase in het verpleeghuis te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in een.
Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie (handreiking)
Hulpmiddel
Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel voor zorgverleners dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één.
Uniform vastleggen proactieve zorgplanning (formulier)
Hulpmiddel
Het formulier 'Uniform vastleggen proactieve zorgplanning' is ontwikkeld om afspraken die voortkomen uit het proces van proactieve zorgplanning (advance care planning) eenduidig vast te leggen.
Tools voor het verlenen van (palliatieve) zorg aan jongvolwassen met kanker (AYA)
Hulpmiddel
AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Zij hebben in Nederland toegang tot AYA-zorg.
Mantelzorg in de palliatieve fase (toolkit)
Hulpmiddel
In deze toolkit is materiaal te vinden om meer te leren over mantelzorg in de palliatieve fase aan de hand van artikelen en handouts.
Website voor patiënten en naasten over palliatieve zorg
Hulpmiddel
De website 'Overpalliatievezorg' biedt patiënten en naasten informatie over palliatieve zorg (waaronder mogelijke klachten en keuzes die ze kunnen en moeten maken), ervaringsverhalen en verwijzingen naar organisaties die zorg en ondersteuning kunnen bieden.
Weet wat u wilt (website)
Hulpmiddel
Website om mensen bewust te maken van het feit dat ze invloed kunnen hebben op hun levenseinde door er tijdig over na te denken en erover te praten. Op de website staan twee video's en er zijn informatiebijeenkomsten te vinden.
Proactieve zorgplanning bij oudere patiënten
Hulpmiddel
Proactieve zorgplanning bevordert de kwaliteit van zorg binnen de eerste en tweede lijn doordat tijdig wordt nagedacht over de (mogelijk) benodigde zorg en ongewenste behandelingen mogelijk voorkomen worden. Huisartsenzorg Midden-Brabant heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld over proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (of advance care planning) met betrekking tot het levenseinde (toolkit)
Hulpmiddel
De Toolkit Advance Care Planning is een hulpmiddel voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere betrokken zorgverleners. Huisartsen of praktijkondersteuners zijn in een goede positie om proactieve zorgplanning (advance care planning) met kwetsbare ouderen te bespreken.
Zorgen voor een ander begint bij zorgen voor mijzelf (brochure)
Hulpmiddel
Brochure met informatie ter ondersteuning voor naasten die zorgen voor ernstig of chronisch zieken die in een instelling zoals een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven.
Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties (handreiking)
Hulpmiddel
Zelfevaluatie om organisaties en netwerken inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden.
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) - meten belasting van mantelzorger
Hulpmiddel
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument dat helpt de belasting van mantelzorgers, bijvoorbeeld van mensen met dementie in kaart te brengen. De mantelzorger kan EDIZ zelf invullen.
Caregiver Strain Index (CSI) - meten overbelasting mantelzorger
Hulpmiddel
Caregiver Strain Index is één van de meest gebruikte (internationale) meetinstrumenten om belasting door mantelzorg te meten. De CSI heeft een goede responsiviteit en betrouwbaarheid. Het is ontwikkeld in 1983 in Amerika.
Tijdig praten over het levenseinde (e-books en video)
Hulpmiddel
De e-books en de video zijn een handreiking voor artsen om met patiënten die binnen afzienbare tijd zullen komen te overlijden in gesprek te gaan over hun grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.
Tips bij gebruik format advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking.
Hulpmiddel
Format ter ondersteuning bij het voeren van een advance care planning gesprek met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
Surprise Question en dubbele Surprise Question
Hulpmiddel
De oorspronkelijke surprise question (´Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen de komende twaalf maanden komt te overlijden?´) wordt veel gebruikt om palliatieve patiënten te identificeren. Wanneer een zorgverlener de oorspronkelijke vraag met ‘nee’ beantwoord, luidt de vervolgvraag: Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over een jaar nog leeft?
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk
Hulpmiddel
Beginnen met proactieve zorgplanning is niet voor iedere zorgverlener, team, organisatie of netwerk vanzelfsprekend. Om gesprekken te stimuleren zijn er twee films ontwikkeld die zijn te gebruiken in bijeenkomsten over het markeren van de patiënt met een palliatieve zorgvraag en/of proactieve zorgplanning.
SPICT-NL - markeren van de palliatieve fase (handreiking)
Hulpmiddel
Supportive Care Indicators Tool (SPICT) is een handreiking om patiënten te markeren die een verhoogd risico hebben op achteruitgang van hun gezondheid. De handreiking is bedoeld om de onvervulde behoeften aan ondersteunde en palliatieve zorg bij deze patiënten te inventariseren en een zorgplan te maken.
Praten over behandelwensen en -grenzen. Informatie voor patiënten en familie over behandelbeperkingen
Hulpmiddel
De folder geeft informatie over behandelbeperkingen. Bij een ernstige ziekte is soms een zware behandeling nodig waarbij je je als patiënt kunt afvragen: wil ik die behandeling wel? Het afzien van een bepaalde behandeling wordt een ‘behandelbeperking’ genoemd.
Screeningsinstrument voor jongeren met een somatisch zieke ouder (SACZO)
Hulpmiddel
Het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) is een preventief hulpmiddel om de kans op toekomstige internaliserende problemen bij adolescenten (tussen 10 en 20 jaar) met een chronisch somatisch zieke ouder te bepalen.
Passende zorg voor kwetsbare ouderen door advance care planning. Handreiking over multidisciplinaire samenwerking rond acp in het verpleeghuis
Hulpmiddel
Een verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) in het verpleeghuis.
Palliatieve ZorgZoeker. Zorg en hulp in de palliatieve zorg
Hulpmiddel
De Palliatieve ZorgZoeker is de sociale kaart van de palliatieve zorg. Het doel is het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen inzichtelijk te maken.
Overzicht van proactieve zorgplanning van ZonMw- onderzoeksprojecten over ACP.
Hulpmiddel
Een rapport over een inventarisatiestudie naar uitgevoerde Advance Care Planning (ACP of proactieve zorgplanning) uitgevoerd in de eerste helft van 2020. Het rapport biedt een overzicht van 104 ontwikkelde ACP interventies.
Oog voor naasten! (werkboek)
Hulpmiddel
Het werkboek Oog voor naasten! is bedoeld voor teams ter ondersteuning van het implementeren van de Oog voor Naasten-methodiek op de afdeling.
Surprise Question Parkinson (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij Parkinson.
Surprise Question Hartfalen (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij hartfalen.
Nadenken over reanimatie (patiënteninformatie)
Hulpmiddel
Informatiepagina op de website Thuisarts over reanimatie, bedoeld voor de patiënt om na te denken over de vraag of hij dit wel of niet wil. De webpagina geeft informatie over de keuze om wel of niet te laten reanimeren, wat er gebeurt bij reanimatie en de slagingskans van een reanimatie.
Oog voor naasten! (handreiking)
Hulpmiddel
De handreiking Oog voor naasten! biedt aan zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen informatie hoe zij aandacht kunnen hebben voor naasten voor- en na het overlijden van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.
Oog voor naasten! (factsheet)
Hulpmiddel
De factsheet voor managers geeft in een oogopslag informatie over waarom palliatieve zorg een ‘must’ is voor alle zorgprofessionals en wat de Oog voor Naasten-methodiek beoogt voor een organisatie.
Verken uw wensen voor zorg en behandeling (online keuzehulp)
Hulpmiddel
De digitale ACP keuzehulp helpt mensen bij het nadenken en bespreken en vastleggen van wensen voor zorg en behandeling. Het bespreken met naaste en behandelend (huis)arts en vastleggen daarvan in het patiëntendossier.
Met je dokter praten over ziek zijn en dood gaan. Doe dat als je gezond bent
Hulpmiddel
Een folder om mensen met een verstandelijke beperking te informeren over het praten met de dokter over ziek zijn en dood gaan. In de folder staat eenvoudig beschreven op welke momenten je dit kan doen, waarom het belangrijk is en wat er gebeurt met de inhoud van het gesprek.
Surprise Question Dementie (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij dementie.
Surprise Question COPD (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase. Door signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners tijdig anticiperen op (aankomende) problemen bij COPD
Surprise Question Algemeen (markeringskaart)
Hulpmiddel
De surprise question (SQ) is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Hulpmiddel
De checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan gebuikt worden wanneer een patiënt met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft.
Inzet vrijwilligers in de palliatief terminale zorg
Hulpmiddel
De vereniging VPTZ Nederland is koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en ook in zorginstellingen geboden.
Inzet set 'Signalering in de palliatieve fase' bij mensen met dementie
Hulpmiddel
De set 'Signalering in de palliatieve fase' helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers (waaronder mensen met dementie).
Wat gebeurt er als iemand doodgaat? (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Wat gebeurt er als iemand dood gaat’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over het stervensproces.
Reanimatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart Reanimatie helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over reanimeren.
Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over de rol van een geestelijke verzorger in de palliatieve fase.
Palliatieve sedatie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Het geven van een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt. Dat noemen we palliatieve sedatie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over palliatieve sedatie.
Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over euthanasie.
Vroegtijdig spreken over behandelwensen in de eerste lijn (handreiking)
Hulpmiddel
Om proactieve zorgplanning voor (kwetsbare) ouderen in de eerste lijn te implementeren zijn er twee handreikingen beschikbaar.
Ademen met hulp van een machine op de IC (informatiekaart)
Hulpmiddel
'Ademen met hulp van een machine op een IC’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over beademing op een IC.
Implementatiehandreiking Advance Care Planning. Aanbevelingen voor toepassing, implementatie en borging
Hulpmiddel
In de handreiking staan elf aanbevelingen voor gebruik en het implementeren van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor diverse doelgroepen.
Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking over gelijkwaardige samenwerking tussen bewoner, informele zorgverlener en formele zorgverlener in de ouderenzorg. Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet vanuit hun beroep doen, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
Voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en dood' (bijsluiter)
Hulpmiddel
Bijsluiter met instructie over inzet van de voorlichtingsfilms 'In gesprek over leven en door' tijdens een consult of huisbezoek bij mensen met een migratieachtergrond. De bijsluiter is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners ouderen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners.
In gesprek over leven en dood: voorlichtingsfilm voor migranten in vier talen
Hulpmiddel
Voorlichtingsfilms voor zorgverleners om het gesprek over palliatieve zorg aan te gaan in migrantengezinnen, met patiënten en bij voorlichtingsbijeenkomsten.
I-HARP in het ziekenhuis; Tips voor implementatie
Hulpmiddel
I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het op tijd herkennen en richting geven aan de zorg. Dit hulpmiddel is specifiek gericht voor gebruik in het ziekenhuis.
I-HARP met instructie
Hulpmiddel
I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het op tijd herkennen en richting geven aan de zorg.
Implementeren Zorgpad Stervensfase (toolbox)
Hulpmiddel
Hulpmiddelen voor projectleiders voor implementatie van het Zorgpad Stervensfase. Het Zorgpad Stervensfase helpt de kwaliteit in de stervensfase te optimaliseren en wordt gebruikt door zorgverleners.
Identificeren palliatieve fase met ICPC en SPICT
Hulpmiddel
Een hulpmiddel in de huisartsenpraktijk om met behulp van ICPC-codes patiënten te selecteren die op termijn palliatieve zorg nodig hebben. Met de SPICT worden patiënten geselecteerd die daar nu voor in aanmerking komen.
Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase (handreiking)
Hulpmiddel
Hulpgids voor projectgroep implementatie digitale versie van het Zorgpad Stervensfase in het EPD. De hulpgids geeft ondersteuning bij het ontwikkelen van een digitale versie in het EPD en bij het schrijven van het implementatieplan, toegespitst op de eigen organisatie.
Informatie voor naasten na overlijden (informatieblad)
Hulpmiddel
Het informatieblad bevat informatie voor de naaste(n) na het overlijden van een familielid. Het gaat in op het rouwproces en biedt handvatten over hoe gaat het verder als het familielid is overleden. Het wordt door de zorgverlener overhandigd wanneer de situatie zich daartoe verleend.
Handreiking Palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden
Hulpmiddel
Handreiking Palliatieve zorg thuis over eigen regie van de patiënt en zijn naasten, herkennen van de palliatieve fase, indicatiestelling, proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht en de benodigde competenties daarvoor.
Organiseren bijeenkomsten markering en proactieve zorgplanning in de eerstelijn (handreiking)
Hulpmiddel
Deze handreiking biedt een overzicht van onderwerpen, hulpmiddelen en aanvullende materialen die ondersteunend kunnen zijn bij het organiseren van bijeenkomsten of bij gesprekken over markering en proactieve zorgplanning in de eerste lijn.
Digitaal platform voor mantelzorgers (website)
Hulpmiddel
Een digitaal platform voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het platform biedt tools om als mantelzorger balans in je leven te krijgen of te behouden.
In gesprek over levensvragen - geestelijke verzorging in Nederland (website)
Hulpmiddel
Informatie over geestelijk verzorging in Nederland voor zowel zorgverleners als mensen met levensvragen. Wanneer, waar en hoe kun je een beroep doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op een geestelijk verzorger.
Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers (factsheet)
Hulpmiddel
De factsheet ‘Respijtzorg: een adempauze voor mantelzorgers’ gaat nader in op: Wat is respijtzorg? Welke vormen bestaan er, welke regelingen zijn er en hoe kan de mantelzorger er gebruik van maken.
Behandelwensenformulier kwetsbare oudere (vragenformulier)
Hulpmiddel
Het behandelwensenformulier bevat vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Besluitvorming doorbehandelen na een ernstige beroerte (website)
Hulpmiddel
Hulpmiddel om op gestructureerde wijze te beslissen over de grenzen van doorbehandelen na een ernstige beroerte. Patiënten zijn na een beroerte vaak niet in staat mee te beslissen.
Begin een goed gesprek - Samen beslissen (website en toolkit)
Hulpmiddel
De website Begin een goed gesprek geeft informatie en tips wat je als zorgverlener kan doen om beter en vaker samen te beslissen en waarom dit van belang is.
Respijtzorg en mantelzorg (animatie)
Hulpmiddel
In de animatie Respijtzorg en mantelzorg wordt uitgelegd wat het begrip respijtzorg, wat dit voor de mantelzorger kan betekenen en hoe deze vorm van zorg kan worden aangevraagd.
Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gespreksmodel dat helpt om in gesprek te komen gaan mantelzorgers. Het geeft op eenvoudige en snelle wijze een indicatie van de objectieve en subjectieve belasting van de mantelzorger.
Een dierbare verliezen: informatie voor nabestaanden (brochure)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt welke gevoelens nabestaanden kunnen ervaren na het verlies van een dierbare en hoe zij in deze moeilijke tijd goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt ingegaan op het rouwproces.
Drie goede vragen die de patiënt kan stellen (handreiking)
Hulpmiddel
Website met achtergrondinformatie en materialen over drie goede vragen die de patiënt kan stellen aan de arts over de keuzes in behandeling of onderzoeken.
Draaiboek voorlichtingsbijeenkomst palliatieve zorg voor migrantenvoorlichters (tool)
Hulpmiddel
Draaiboek voor migrantenvoorlichters voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van voorlichtingsbijeenkomsten over palliatieve zorg.
Doelen van behandeling bij uitgezaaide longkanker (infographic)
Hulpmiddel
Factsheet behandeldoelen bij het starten van systemische therapie bij uitgezaaide longkanker. De factsheet wordt ingezet wanneer besloten wordt wel of niet te starten met een systemische behandeling.
Wat is een behandelbeperking? (animatie)
Hulpmiddel
Animatie met informatie over een behandelbeperking en de te nemen beslissingen bij het opstellen van een behandelbeperking. Zorgverleners kunnen patiënten en naasten attenderen op de animatie.
Besluitvorming in de palliatieve fase (methode)
Hulpmiddel
Methode voor besluitvorming in de palliatieve fase gericht op zorgverleners in de palliatieve zorg. De methode bestaat uit een toolbox en een set, bestaande uit een beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase.
Advance care planning. Voor wettelijk vertegenwoordigers, familie en begeleiding (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking om mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te ondersteunen bij proactieve zorgplanning (advance care planning).
De stervensfase: informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt hoe een sterfbed kan verlopen. De informatie in de folder gaat in op mogelijke vragen die een patiënt of naaste heeft en moedigt aan tot het stellen van nieuwe vragen. Deze vragen kunnen worden voorgelegd aan de betrokken zorgverleners.
Wat is proactieve zorgplanning? (animatie)
Hulpmiddel
De video 'Wat is proactieve zorgplanning?' laat zien dat proactieve zorgplanning een proces van gesprekken is. Centraal staat de zorgverlener die de waarden, wensen en behoeften van de patiënt leert kennen, aandacht heeft voor de naasten en afspraken vastlegt en deelt.
Toolkit mantelzorg en (over)belasting voor de huisartsenpraktijken
Hulpmiddel
De 'Toolkit mantelzorg en (over)belasting' biedt de huisarts informatie en een concreet stappenplan met verschillende instrumenten voor de ondersteuning van mantelzorgers opdat zij goed voor hun naaste kunnen blijven zorgen en niet overbelast raken.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.