Behandeling van de oorzaak

 • Gerichte anti-tumortherapie (chirurgie, radiotherapie of chemotherapie) wordt alleen ingezet bij een redelijke kans op respons en een geringe kans op (ernstige) bijwerkingen
 • Aanpassen c.q. staken van medicatie; bij opioïden als oorzaak: overweeg bij aanhoudende klachten opioïdrotatie of verandering van toedieningsweg
 • Bij obstructie van maaguitgang of duodenum en een levensverwachting van enkele weken of langer wordt plaatsing van een stent overwogen (zie richtlijn Ileus). Hierbij treedt in >80% van de gevallen tijdelijke of blijvende afname op of verdwijnen van de klachten. Mogelijke complicaties zijn obstructie van de stent (18%), migratie (5%) en bloeding en/of perforatie (1%). Een bypass-operatie (gastojejunostomie) is slechts zelden geïndiceerd.
 • Behandeling van obstipatie, pijn of hoesten (zie richtlijnen obstipatie, pijn en hoesten).
 • Behandeling van reflux, ulcus pepticum, gastritis, gastroenteritis, pancreatitis, cholelithiasis, nephrolithiasis of cystitis.
 • Behandeling van elektrolytstoornissen:
  • hypercalciëmie: zoledroninezuur 4 mg i.v. of APD 90 mg i.v. + 3-4 l 0,9% NaCl/24 uur (zie richtlijn Hypercalciëmie); dit impliceert vaak opname in verband met de toediening van het vocht en frequente bloedafnames
  • hyponatriëmie: vochtbeperking (bij SIADH) of bouillon/0,9% NaCl i.v. of s.c. (indien er tevens sprake is van dehydratie)
 • Bij ascites: overweeg ontlastende ascitespunctie of (bij een transsudaat) diuretica (zie richtlijn Ascites).
 • Bij ileus (zie ook richtlijn Ileus):
  • overleg met chirurg over mogelijkheid en wenselijkheid van chirurgie
  • indien chirurgie geen optie is: conservatieve therapie:
   • maaghevel (neussonde) in acute stadium (met name bij heftig braken)
   • somatostatine-analoga: octreotide 3 dd 100-300 microgram s.c. of 300-900 microgram per 24 uur continu s.c. of i.v. (met name bij heftig braken) of (in stabiele fase, bij bewezen werkzaamheid van octreotide) octreotide LAR 30 mg i.m. 1x per 4 weken/lanreotide 30mg i.m. 1x per 2 weken.
   • scopolaminebutyl 40-120 mg/24 uur s.c. of i.v.
   • bij persisterend braken ondanks medicamenteuze therapie: continue maagdrainage met behulp van neussonde of via bestaande percutane endoscopische gastrostomie (PEG)-katheter.
 • Bij hersenmetastasen: corticosteroïden (dexamethason 1 dd 4 mg oraal, s.c. of i.v.; zonodig kunnen hogere doseringen gegeven worden, zie richtlijn Hersenmetastasen) en eventueel radiotherapie of resectie.