Integrale benadering

Voorlichting

 • Geef in voor de patiënt in begrijpelijke taal informatie over de mogelijke oorzaken, beïnvloedende factoren en verwachte duur van de misselijkheid en het braken. Wijs hierbij ook op de verschijnselen, gevolgen en risico's van eventuele dehydratie. Controleer of de patiënt deze informatie begrepen heeft.
 • Geef informatie over het doel, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de juiste inname van anti-emetica.
 • Vertel wanneer het effect van de behandeling verwacht mag worden en wat aanleiding kan zijn om de behandeling aan te passen.
 • Geef voorlichting over het al dan niet toedienen van parenteraal vocht (zie richtlijn Dehydratie).

Communicatie

 • Ga na of er sprake is van angst, (existentiële) spanning of andere psychogene factoren.
 • Bespreek met patiënt en naasten het belang van voeding in relatie tot de levensverwachting en de mogelijke verandering daarvan. Maak eventueel gebruik van de brochure 'Gewichtsverlies, als kanker niet kan worden genezen'.
 • Bespreek het gebruik en nut van symptoomscores voor misselijkheid en braken of het Utrecht Symptoom Dagboek.
 • Zie voor punten van aandacht bij palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond de Handreiking 'Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond'.

Ondersteunende zorg

 • Ga na of ondersteuning door een diëtist wenselijk is om onnodige verslechtering van de voedingstoestand te voorkomen of om de rol van voeding in relatie tot de klachten te bespreken.
 • Bespreek de invloed van ontspanning en afleiding bij situaties waarbij angst een rol speelt. Neem zo nodig contact op met een fysiotherapeut (voor ontspanning en massage), psycholoog (ontspanning, hypnose, cognitieve gedragstherapie bij klassieke conditionering), muziektherapeut (ontspanning en afleiding), maatschappelijk werker (bij financiële of sociale problematiek) of geestelijk verzorger.
 • Overweeg medicamenteuze ondersteuning van angst en spanning door anxiolytica.
 • Overweeg het inzetten van een vrijwilliger in de terminale fase als de zorg te zwaar dreigt te worden voor de naasten. De opgeleide vrijwilligers van VPTZ (www.vptz.nl) kunnen een welkome aanvulling betekenen en ook een belangrijke bron van informatie zijn.

Continuïteit van zorg

 • Draag zorg voor multidisciplinaire samenwerking en zorg voor een goede onderlinge overdracht.
 • Stel een individueel zorgplan op.