Voortgangsrapportage ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn
Nieuws25 april 2019
Nieuws

Voortgangsrapportage ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn

Nieuws 25 april 2019

Fibula heeft als taak om binnen het tweejarig project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging. Fibula heeft daarom een deel projectplan opgesteld en daarvoor subsidie aangevraagd bij VWS. Belangrijkste input hiervoor waren de verzamelde adviezen en vragen van netwerkcoördinatoren die op de netwerkcoördinatorendag (18 september 2018) zijn opgehaald en de brief van de minister (8 oktober 2018). De toekenning bevindt zich in afrondingsfase.

Het projectplan is gedeeld met de stuurgroep van het project en er is meegewerkt aan de contouren van een overkoepelend projectplan. Met de netwerkcoördinatoren is een samenvatting van het projectplan gedeeld.

Activiteiten Fibula

De belangrijkste activiteiten van Fibula in Q1 waren de helpdeskfunctie, het informeren van de netwerkcoördinatoren, het ophalen van gezamenlijke vragen voor het vullen van de factsheets, het maken van verbinding met andere deelprojecten en het ondersteunen van de PZNL-bestuurder in de stuurgroep. Vanuit de netwerken kwamen veel vragen over de toekenning van de subsidie voor de geestelijke verzorging op regionaal niveau. Deze zijn beantwoord of geagendeerd.

Inventarisatie binnen de netwerken

Eind maart 2019 is vanuit Fibula een 1e vragenlijst verzonden aan de netwerken met als doel overzicht te krijgen van wat er al is aan projecten, goede voorbeelden en waar vragen of knelpunten liggen. Er is input verzameld voor de werkgroep communicatie, zoals de vraag om een overzicht van scholingen, lopende onderzoeken, sociale kaart geestelijk verzorgers per regio en een website waarop alle informatie rond geestelijke verzorging te vinden is. Hieruit zijn voorstellen gekomen richting de werkgroep communicatie en kennismakelaar, Joep van der Geer.

Er is input gegeven voor het opstellen van de onderzoek outline van ZonMw en er is verbinding gemaakt met de PZNL-werkgebieden onderzoek en netwerkzorg.

Projectstructuur

De structuur van het overkoepelende project en opdrachten vanuit de stuurgroep zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Op operationeel niveau wordt al veelvuldig uitgewisseld en samengewerkt. Er is feedback geven op alle voorstellen en documenten van de stuurgroep en de vragen vanuit de netwerken zijn geagendeerd of geadresseerd. Bijvoorbeeld de vraag om een overkoepelend communicatieplan, het verzamelen van gegevens en contracten met geestelijk verzorgers.

Communicatie

Fibula deelt via de Nieuwsflits en website informatie en nieuws over geestelijke verzorging. De online applicatie Basecamp wordt gebruikt om de dialoog aan te gaan met de netwerkcoördinatoren en regio-projectleiders GV. Deze applicatie wordt door de netwerkcoördinatoren als prettig ervaren.

Ook de werkgroep communicatie (met hierin de verschillenden deelnemende organisaties vertegenwoordigd) maakt gebruik van Basecamp. Deze werkgroep overlegt daarnaast tweemaandelijks. Vanuit dit communicatieoverleg is VGVZ gevraagd een offerte bij VWS neer te leggen voor de uitwerking van een strategisch communicatieplan. Deze offerte is inmiddels geaccepteerd.

Rolverdeling deelproject Fibula

Jeroen Joosten - projectleider
Verantwoordelijk voor uitvoering van het Fibula project, de verbinding maken met andere deelprojecten (zowel binnen het overkoepelende project geestelijke verzorging als de PZNL-projecten), de PZNL-bestuurder te adviseren in haar rol als lid van de stuurgroep en de verbinding te maken met de algemene opdracht en activiteiten van Fibula.

Marije Brul – Projectadviseur

Margo den Ouden – communicatieadviseur a.i.
Neemt vanuit Fibula deel in de werkgroep communicatie en legt daarmee verbinding in de communicatie over geestelijke verzorging vanuit het project. Eenheid in boodschap, materiaal en middelen is een uitgangspunt.

Stuurgroep

Vanuit betrokken stakeholders is een stuurgroep gevormd (AGORA, VGVZ, SWN, KBO-PCOB, kenniscentrum kinderpalliatieve zorg en PZNL als vertegenwoordiger van Fibula). Zij worden ondersteund door VWS, de kennismakelaar geestelijke verzorging (Joep van de Geer) en ZonMw. Deze stuurgroep heeft als missie uitvoering te geven aan de opdracht van de minister en heeft hiertoe in de afgelopen periode met elkaar en andere betrokken partijen (o.a. de bevoegdheid verlenende instanties voor geestelijk verzorgers, huisartsen, V&VN) afgestemd en gebouwd aan een overkoepelend projectplan.

Bron: Stichting Fibula

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 25 april 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.