Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Zingeving in de palliatieve fase - het Diamantmodel (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie die te gebruiken is als les- en trainingsmateriaal of getoond kan worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.
Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel (Taak 6 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
In leertaak 6 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' bekijken studenten kort videofragmenten over een gesprek met een patiënt rond zingeving. Het spanningsveld dat de patiënt rond zingeving naar voren brengt, is terug te voeren op het diamantmodel van Carlo Leget, waarmee de studenten een (open) kader krijgen om de dimensie zingeving vanuit te kunnen benaderen.
De professional aan het werk (Taak 5 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Leertaak 5 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' legt de focus op hoe artsen de zingevingsdimensie integreren in hun begeleiding van palliatieve patiënten. Uit de videofragmenten blijkt dat artsen verschillend omgaan met zingeving, maar dat er er parallellen zijn. De studenten bestuderen deze verschillen en overeenkomsten en denken na over hun eigen ideeën over de integratie van zingeving.
De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Leertaak met als doel studenten de patiënt in de palliatieve fase in de context van zijn of haar leven te leren zien. Daarbij is het expliciet de bedoeling om te reflecteren op wat de studenten zelf raakt en wat voor de patiënt blijkbaar belangrijk is, afgaande op de informatie die uit het videofragment te halen is.
Zingeving in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
Korte animatie (2.18 minuten) over zingeving in de palliatieve fase met onder meer een beknopte samenvatting van het Diamantmodel (Ars Moriendi Model) en aanbevelingen rond gespreksvoering over de spirituele dimensie. Het Diamantmodel biedt een handvat bij zingevingsvragen.
Welbevinden en levensvragen (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen. Aanbod van diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews waarbij zingeving en de spirituele dimensie aan bod komen, alsook spreken over het levenseinde in verschillende culturen.
Voor ik doodga (video)
Onderwijsmateriaal
Film vanuit patiëntenperspectief die het verhaal vertelt van de 17-jarige Tessa die aan leukemie lijdt en weet dat ze nooit 18 zal worden. De film kan gebruikt worden om met studenten in gesprek te gaan over terminaal ziek zijn, omgaan met (naderende) dood bij jongeren, copingstrategieën, zingeving en de eventuele verschillen hiertussen.
Somberheid in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel in 'Huisarts en Wetenschap' over somberheid, verdriet en depressie in de palliatieve fase. Gericht op de huisarts, maar ook interessant voor verpleegkundigen.
Ethiek (keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Ethiek is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Ethiek is onderdeel 8 in deze reeks.
Communicatie en Zingeving (leerlijn)
Onderwijsmateriaal
Verzameling van leertaken die samen de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' vormen. Deze leerlijn richt zich op de te ontwikkelen competenties benodigd voor het communiceren over zingeving in de palliatieve fase.
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Een onderwijspakket voor deelnemers en een onderwijspakket voor trainers die een wegwijzer bieden voor deskundigheidsbevordering van teams van informele en formele zorgverleners. Het bevat een theoretisch kader, drie onderwijsmodules en verdiepingsmateriaal in verschillende bijlagen.
Betekenis geven: een essentiële menselijke functie (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over betekenis geven en de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag: sluit geestelijke verzorging aan bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en heeft de zorg als geheel daar aandacht voor?
Omgaan met levensvragen bij ouderen
Onderwijsmateriaal
Met de webapp 'Omgaan met levensvragen bij ouderen' is het mogelijk om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren (persoonlijk of in een groep) rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
Zingeving in zorg en welzijn
Onderwijsmateriaal
Boek over zingeving in zorg en welzijn. Het ondersteunt studenten in de zorg bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties. In het boek zijn opdrachten opgenomen gericht op de spirituele dimensie en het boek werkt met een website met extra materiaal behorende bij het boek.
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.
Onderwijsmateriaal
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader beschrijft hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven.
Being with dying: Cultivating compassion and fearlessness in the presence of death (boek)
Onderwijsmateriaal
Engelstalig boek met reflecties voor zorgverleners over attitude aspecten en zelfzorg rond het sterven. In het boek wordt de Boeddhistische benadering van de dood als uitgangspunt genomen en biedt inzicht in hoe deze kan helpen bij het omgaan met de dood.
Boek 'Facing death and finding hope: A guide to the emotional and spiritual care of the dying'
Onderwijsmateriaal
Boek over zingeving rond het levenseinde met handreikingen over spiritualiteit en spirituele zorg voor palliatieve patiënten.
Levensvragen: wanneer gaan ze leven?
Onderwijsmateriaal
Korte film (4 minuten) waarin mensen worden geïnterviewd over welke ervaringen zij hebben met levensvragen en spirituele zorg.
Zingeving in de palliatieve fase (leerwerkplaats)
Onderwijsmateriaal
Leerwerkplaats (e-learning) die handvatten geeft om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd.
Richtlijn zingeving en spiritualiteit
Onderwijsmateriaal
De richtlijn Zingeving en spiritualiteit' in de palliatieve fase' geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase ongeacht de onderliggende aandoening.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.