Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en de redacteuren van e-pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Proactieve zorgplanning (advance care planning) met betrokkenheid van de ambulanceservice
Publicatie
Proactieve zorgplanning met betrokkenheid van de ambulanceservice kan waardevol zijn om het risico op onnodige of ongewenste ziekenhuisopnames verminderen. Deze studie kijkt naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners met 'Authorised Palliative Care Plans' (APCP) van de ambulanceservice.
Variaties in klinische praktijken in Nederlandse hospicezorg
Publicatie
In Nederland wordt hospicezorg geboden in drie soorten hospices: Bijna-thuis huizen (BTH), High-care hospices (HCH) en Palliatieve Units (PU). Het is niet bekend wat de invloed van de verschillen in organisatie van zorg is op de geboden passende zorg. Het doel van dit deelonderzoek is om inzicht hierin te verkrijgen.
Vaststellen van ‘best practice’ streefnormen
Publicatie
Er bestaan nog geen eenduidige streefnormen bij de kwaliteitsindicatoren van goede kwaliteit van zorg aan het levenseinde. Hierdoor is het moeilijk te bepalen of een score nu duidt op goede of minder goede zorg. Het doel van deze studie was om hier meer inzicht in te krijgen.
Urineweginfectie bij terminaal delier behandelen?
Publicatie
Het is de vraag of het behandelen van een urineweginfectie bij een patiënt met delier in de laatste levensweken effect heeft op dat delier. Om dit te onderzoeken werd in een Amerikaans hospice nagegaan of er een verschil in delierintensiteit was tussen een behandelde en een niet-behandelde groep
Morele dilemma’s in palliatieve zorg: CURA helpt!
Publicatie
CURA is een hulpmiddel dat verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt bij de omgang met morele dilemma’s in palliatieve zorg. Onderzocht is de ervaringen met en de haalbaarheid van dit hulpmiddel onder verpleegkundigen en verzorgenden
Sterven gedurende de COVID-19-pandemie: wachten voor een dichte deur
Publicatie
Door de COVID-19-pandemie en de angst voor instorting van het zorgsysteem werd bezoek aan banden gelegd. Patiënten stierven alleen en familie rouwde in eenzaamheid. Dit heeft geleid tot een gevoel van surrealiteit en complexere rouw. Hoe kan dat bij een volgende pandemie anders?
Palliatieve zorg voor ernstig zieken in de gevangenis
Publicatie
Wereldwijd neemt het aantal ouderen in gevangenschap disproportioneel toe. Oudere gevangenen hebben een slechtere gezondheid en hun levensverwachting is tien jaar korter dan andere ouderen. Hoe kan de palliatieve zorg in gevangenissen verbeterd worden?
Gespreksmodel: een doel stellen in plaats van een probleem oplossen
Publicatie
In een nieuw gespreksmodel (gemodelleerd uit twee bewezen effectieve modellen), is het uitgangspunt niet zozeer een probleem, maar de doelen van een patiënt. Interessant, misschien niet als vervanging maar als aanvulling op de probleemgerichte gespreksmodellen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Palliatieve zorg voor moslims: 10 aandachtspunten
Publicatie
Islam is de snelst groeiende religie wereldwijd en in de USA, waar dit artikel vandaan komt. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven.
Het schilderij ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal de tekening ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik. Een scène vol gevoel en emoties: verdriet en vertrouwen, maar ook afscheid en berusting.
Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice
Publicatie
De hospice- en palliatieve zorg thuis populatie verandert door de toename van levensduur en door complexere aandoeningen. Personele wisselingen en burn-out onder zorgverleners hebben een negatief effect op persoonlijk welzijn, zorgkwaliteit en patiënt-veiligheid.
Overlijden in tijden van COVID-19: ervaringen van nabestaanden
Publicatie
Tijdens de COVID-19 pandemie hebben beperkende maatregelen de zorg rond het einde van het leven aanzienlijk beïnvloed. Vooral in verpleeghuizen werd deze zorg door nabestaanden als minst positief beoordeeld. Wat kunnen we leren van deze bevindingen?
Markering van de laatste levensfase: validatie van de surprise question bij oudere patiënten
Publicatie
Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. De surprise question (SQ) helpt hierbij. Doel van deze studie is het vaststellen van de predictieve validiteit van de SQ bij gehospitaliseerde ouderen.
Wat helpt bij het maken van een goede keuze als patiënt - 'decisional conflict'
Publicatie
Hoe maak je als patiënt met gevorderde kanker de keuze om mee te doen aan vroeg-klinisch onderzoek? Dat wordt vaak gemeten met ‘decisional conflict’: de mate waarin patiënten onzekerheden of onduidelijkheden ervaren in hun besluit. Nederlands onderzoek zorgt voor meer inzicht in decisional conflict.
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Onderzocht bij verpleegkundigen: relatie tussen persoonlijke en emotionele kenmerken en eigen vermogen om met de dood om te gaan
Publicatie
Kennis over de invloed van verschillende persoonlijke en emotionele kenmerken van verpleegkundigen op het eigen vermogen om met de dood om te gaan, kan helpen bij het ontwikkelen van betere zorgroutines en het verminderen van emotionele burn-out. Lees meer over dit Spaans onderzoek.
SILENCE studie: analyse op includeren van patiënten in stervensfase-studie
Publicatie
Gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT's) zijn de manier om werkzaamheid van medicatie aan te tonen, maar ze zijn moeilijk uit te voeren aan het einde van het leven. In de SILENCE studie is er een analyse gedaan van de rekrutering, deelname en gebruikte strategieën in een studie rond medicatie voor reutelen.
Gezamenlijke besluitvorming tijdens de corona (COVID-19)-pandemie
Publicatie
In deze studie is onderzocht in hoeverre mensen willen meebeslissen bij gezondheidszorg keuzes tijdens de COVID-19-pandemie.
Seksualiteit en verbondenheid bij gevorderde kanker
Publicatie
Kanker en de behandeling van kanker kan de seksuele gezondheid van patiënten beïnvloeden. Het is alleen onduidelijk hoe seksuele gezondheid met gevoelens van verbondenheid samenhangt bij patiënten met gevorderde kanker en hun partners.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.