Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en door de redacteuren van e-pal

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.
 

Vraag het formulier aan

 

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Activatie van naasten van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker voelen zich niet goed voorbereid op het bieden van praktische hulp en emotionele steun. In dit verband wordt er ook wel van “naastenactivatie” gesproken: programma’s die naasten aansporen een actieve rol op zich te nemen en hun vaardigheden vergroten, dragen bij aan betere kennis en coping van de naasten, minder zorglast en betere kwaliteit van leven van zowel naaste als patiënt.
Wat zegt de hartpatiënt er zelf van?
Publicatie
Onderzoek waarin patiënten van een hartfalen polikliniek een aantal vragenlijsten invulden in die een uitgebreid inzicht verschaften in hun symptoomlast. De uitkomsten tonen aan datpatiënten met hartfalen een breed scala aan klachten hebben.
Vrediger sterven door gestructureerde interviews
Publicatie
Er zijn meerdere therapieën ontwikkeld om psychische en spirituele nood van terminaal zieke patiënten te lenigen. Waardigheidstherapie (Dignity Therapy, DT) is er een van. Het doel van dit onderzoek is het effect van DT op specifieke aspecten van spiritueel welbevinden te meten bij een steekproef van terminaal zieke patiënten.
El minero muerto (1936) door Pedro Nel Gómez
Publicatie
El minero muerto (de dode mijnwerker) is onderdeel van een grote muurschildering bestaande uit negen grote fresco’s, gemaakt in 1936 voor de muren van het gemeentehuis van Medellín. Ze zijn een weergave van de historie en van de sociaal-economische misstanden in Colombia in die tijd.
Jong, gezond en tóch in staat tot ACP?
Publicatie
In deze studie is de Five Wishes vragenlijst voor proactieve zorgplanning onderzocht onder gezonde jongvolwassenen.
Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente
Publicatie
De tips in dit artikel vormen een handreiking voor meer begrip van en betere communicatie met deze (diverse) groep gelovigen. Ze vallen in dit artikel alle onder de Pinkstergemeente.
Continue sedatie op z’n Frans
Publicatie
De schrijvers van dit nog te publiceren artikel beogen internationale uitwisseling van protocollen van einde-van-het-leven behandelingen. In dit geval gaat het om continue sedatie tot de dood. Ze presenteren het vijf-stappenplan dat ontwikkeld is in het ziekenhuis van Bligny in Frankrijk.
Op zoek naar een alternatief voor haloperidol
Publicatie
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de potentiële rol van chloorpromazine bij de behandeling van het hyperactieve delier bij patiënten met kanker in de terminale fase van hun ziekte.
Palliative Care Professionals’ Inner Lives: Cross-Cultural Application of the Awareness Model of Self-Care
Publicatie
Om patiëntgerichte zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat deze zorg ook compassievol is. Er bestaat een model met factoren die bijdragen aan het welzijn van zorgprofessionals en die van invloed kunnen zijn op compassie. Deze studie toetst het model in 3 verschillende landen.
Het omgaan met verzoeken tot euthanasie bij wilsonbekwame patiënten met dementie
Publicatie
De Nederlandse euthanasiewet maakt euthanasie bij dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring mogelijk. In de praktijk zijn artsen terughoudend. Dit artikel biedt inzicht in de dillema's die artsen ervaren en waar zij zoeken naar ondersteuning
De impact van de mySupport proactieve zorgplanning-interventie op gezamenlijke besluitvorming ervaren door naasten van mensen met dementie in zes landen
Publicatie
De Family Carer Decision Support interventie is ontwikkeld om naasten te ondersteunen bij het aangeven van wensen en grenzen voor zorg en behandeling van patiënten met dementie die hiertoe niet meer in staat zijn. In deze studie zijn de effecten van de interventie onderocht.
Reutelen of rust? Multidimensionale aspecten van reutelen belicht
Publicatie
In dit project proberen de onderzoekers inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de verschillende ervaringen van reutelen bij nabestaanden, het effect van preventief toegediende scopolaminebutyl op het optreden van reutelen en is nagegaan onder welke voorwaarden een gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek in de stervensfase haalbaar is
Zingeving na verlies bij nabestaanden tijdens de COVID-19 pandemie (de CO-LIVE studie)
Publicatie
Door de COVID-19 pandemie veranderde de terminale zorg en de omstandigheden waarin patiënten overleden. Zo stierven veel patiënten alleen en vond het afscheid met nabestaanden vaak virtueel plaats. Dit is mogelijk van invloed geweest op het geven van betekenis aan het overlijden van een dierbare. Deze studie onderzoekt hoe individuen ervaringen tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie opvatten, begrijpen en zin geven.
De prevalentie van pijn in oncologische patiënten een systematische literatuurstudie en meta-analyse
Publicatie
Recente ontwikkelingen in de oncologie zijn mogelijk van invloed geweest op de prevalentie van pijn. Het doel deze literatuurstudie was het onderzoeken van de prevalentie van pijn en de mate van pijn bij kankerpatiënten in de periode 2014-2021.
Patiënten met kanker en naasten verschillen in hun behoefte aan informatie over en in hun inschatting van de prognose
Publicatie
De PROSPECT-studie onderzocht in hoeverre patiënten met ongeneeslijke kanker en naasten verschillen in hun behoefte aan informatie over en hun inschatting van de prognose, en welke kenmerken samenhangen met verschillen in de geschatte prognose.
Thuis blijven wonen tot het levenseinde met vergevorderde dementie
Publicatie
Er is nog weinig bekend over waarom mensen met dementie in sommige gevallen wel thuis kunnen blijven wonen en in andere gevallen niet. Dit onderzoek had daarom tot doel om inzicht te krijgen in omstandigheden die thuis wonen met vergevorderde dementie tot aan het levenseinde mogelijk maken of juist belemmeren.
Implementing Palliative Care Teams Specialized in Dementia in Two Countries: Experiences of Failure and Success
Publicatie
In dit onderzoek wordt gekeken naar de implementatie van specialistische palliatieve zorg voor mensen met dementie en Nederland en Noord-Ierland.
Hangen voedingsproblemen, voedingszorg en voedingszorgbehoeften samen met kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker? Resultaten van de observationele eQuiPe studie.
Publicatie
Dit onderzoek kijkt naar hoe problemen in het maagdarmkanaal, ontvangen voedingszorg en behoefte aan voedingszorg samenhangen met de kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker.
Evaluatie van een online blended learning voor oncologen over samen beslissen in de palliatieve kankerzorg
Publicatie
Samenvatting van een studie over de effecten van een online blended communicatietraining op samen beslissen in de palliatieve kankerzorg.
Zorggebruik en zorgkosten voor patiënten met kanker in een gevorderd stadium
Publicatie
Studie naar het effect van proactieve zorgplanning op zorggebruik en zorgkosten.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.