Goede voorbeelden
Thema

Goede voorbeelden

Tussen 2006 en 2016 heeft ZonMw een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven. Doel hiervan was inzichten en methodieken te delen met andere zorgverleners en hen te inspireren. Nog altijd vormen deze voorbeelden een bruikbare bron van inspiratie. Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) stimuleerde ZonMw de implementatie van de 12 Goede Voorbeelden in de praktijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020

De 12 Goede Voorbeelden van palliatieve zorg: 

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam te gebruiken. Bij Besluitvorming in de palliatieve fase wordt de methode van klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. Het gebruik van de methodiek zorgt ervoor dat zorgverleners doelgericht gaan analyseren, dat er oog is voor alle dimensies en er tijdig wordt geanticipeerd op veranderingen. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt en zijn levensverwachting. Lees meer 

Het Goede Voorbeeld Dementie en palliatieve zorg richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerend vlak. Ketencoördinatoren en zorgverleners kunnen zelf met de handreiking Palliatieve zorg bij dementie handreiking een samenwerking opzetten of verbeteren. Het project duurt zes tot twaalf maanden en vraagt een tijdsinvestering van vier tot acht uur per week. Lees meer  

GEPLUSD is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrechts Symptoom Dagboek en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht en Academisch Hospice Demeter. Lees meer

Het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning is een instrument dat helpt om in gesprek te komen met de mantelzorger. Het model geeft op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld van de situatie en belasting van de mantelzorger. Onderdeel van het model is een vragenlijst die tijdens een gesprek tussen zorgverlener en mantelzorger wordt ingevuld, waarin wordt ingegaan op zowel de objectieve belasting (hoe zwaar is het feitelijk?) als de subjectieve belasting (hoe ervaart de mantelzorger het?). De uitkomst van de vragenlijst geeft weer in hoeverre de mantelzorger overbelast is en of hij of zij ondersteuning nodig heeft. Bij langdurige zorg wordt de vragenlijst regelmatig ingevuld. Zo stellen mantelzorger en zorgverlener vast of de belasting op de langere termijn toeneemt en overleggen zij of en wanneer ondersteuning nodig is. Lees meer 

Mensen met een ongeneeslijke ziekte lopen het risico in een sociaal isolement te komen. Sommigen hebben op het moment van ziek-worden al een beperkt netwerk, anderen zijn dit gaandeweg kwijtgeraakt toen zij ziek werden. De sociale gevolgen van de diagnose kunnen voor deze mensen enorme impact hebben, want juist in deze fase hebben ze behoefte aan extra ondersteuning. De inzet van buddy's, ook wel maatjes genoemd, helpt om die steun te krijgen. Lees meer

De Inspiratiecyclus STEM ondersteunt en versterkt zorgverleners om met patiënten in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde. In dat contact worden antwoorden gezocht op de vraag wat voor de zorgvragers en hun naasten belangrijk én onbelangrijk is. Lees meer 

Kennis en Kunde programma hospices (KeK) is een opleidingsprogramma dat hospices en kleinschalige bijna-thuis-huizen kunnen gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden. KeK maakt duidelijk wat er verwacht wordt van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg. Hierdoor kunnen vrijwilligers een bewuste keuze maken en zijn zij goed voorbereid op hun rol. Het geeft ze ruimte voor het ontwikkelen van hun bijdrage als vrijwilliger, leert ze welke praktische vaardigheden nodig zijn en ondersteunt ze bij vragen en onduidelijkheden. Het KeK-programma sluit aan bij de eisen die er gesteld worden in het Keurmerk PREZO Hospicezorg. Lees meer

De methode Signalering in de palliatieve fase ondersteunt de verzorgende bij het in kaart brengen van problemen van de zorgvrager en het achterhalen waar hij/zij de meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden. Lees meer  

PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren, voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg. Lees meer

Een palliatieve patiënt komt vaak pas op het netvlies van de huisarts als er zich een crisissituatie voordoet, of als de patiënt terminaal is. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om eerder palliatieve zorg te starten op een manier waarbij aandacht is voor de wensen en mogelijkheden van de patiënt, de te verwachten ziekte- en sterfscenario’s en iemands sociale context. Dit wordt proactieve zorgplanning genoemd. Lees meer  

De Zorgconsulent Palliatieve Fase heeft als hoofdtaak het procesmatig ondersteunen van de zorgverleners bij het proactief plannen en verlenen van palliatieve zorg. De zorgconsulent voert deze zorg niet zelf uit, maar heeft een rol als klankbord, adviseur en bemiddelaar. Lees meer

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een instrument dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Lees meer 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.