PaTz methodiek voor de palliatieve zorg thuis
Thema

PaTz methodiek voor de palliatieve zorg thuis

PaTz staat voor de palliatieve zorg thuis. Het is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg. De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord. Patiënten die voor palliatieve zorg in aanmerking komen, worden ingevoerd in een palliatieve-zorgregister (de huidige PaTz-portal) waarin door middel van een kleurcode wordt aangegeven hoe urgent de problematiek van de betreffende patiënt is. Zo kan de palliatieve zorgbehoefte goed in kaart gebracht worden en kunnen zorgverleners anticiperen op toekomstige zorgbehoeften.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 augustus 2022

PaTz-methodiek: een animatie

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken en huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren voor de oprichting van een PaTz-groep, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie:

Missie PaTz

PaTz levert een effectieve bijdrage aan goede patiëntenzorg en aan deskundige en evenwichtige zorgverleners, zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Leidend daarbij is het streven naar: 

  • Tijdigheid: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften via proactieve zorgplanning (waarden, wensen en behoeften van de patiënt in kaart brengen en anticiperen op benodigde zorg) met behulp van het Palliatieve Zorg Register.
  • Deskundigheid: het vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van een casus en/of thema onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg. De geboden zorg wordt ook gezamenlijke geëvalueerd.
  • Samenwerking: het verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, realiseren van korte lijnen en bieden van onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft de PaTz-methodiek geëvalueerd. In opdracht van Stichting PaTz voert het Experticentrum ook jaarlijks de PaTz-monitor uit.

Stichting PaTz werkt zoveel mogelijk samen met partners in de regio, bijvoorbeeld met adviseurs van PZNL, IKNLROS en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg. Daarnaast zijn er verschillende huisartsen en verpleegkundigen als ambassadeur betrokken bij het motiveren en stimuleren van PaTz in de regio. 

PaTz Portal

Het palliatieve zorgregister is doorontwikkeld tot de PaTz Portal: een beveiligde web-based applicatie die de PaTz-bijeenkomst structuur geeft en het volgen van de PaTz-methodiek voor, tijdens en na de bijeenkomsten bevordert. De deelnemers aan de PaTz-bijeenkomst ontvangen vooraf automatisch een uitnodiging en na de bijeenkomst een link naar het verslag met de besproken patiënten en de geconstateerde knelpunten, leerpunten en scholingsbehoeften. Het systeem brengt stapsgewijs de uitwerking van het zorgprobleem, de mogelijke interventies en de diagnose-ondersteunende tools in beeld. Naast het faciliteren van de bijeenkomsten biedt de portal ook ondersteuning voor kwaliteitsverbetering in netwerkverband.
 
Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens PaTz-besprekingen worden gesignaleerd, worden genoteerd in de portal. Deze feedback kan dienen als uitgangspunt om beleid te verdiepen of samenwerkingsafspraken te maken, in de groepen of het palliatieve netwerk.

Zelf een PaTz-groep starten

Huisartsen of wijkverpleegkundigen die zelf een PaTz-groep willen starten om de zorg voor palliatieve patiënten (verder) te verbeteren, kunnen terecht op de website van PaTz. Op de website staat een handleiding, informatie over de start van een PaTz-groep en een factsheet met informatie over wat het werken met PaTz oplevert voor de patiënt en hun naasten, en voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Bij Vraag en Antwoord staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Verder is een uitgebreide toolkit met hulpmiddelen beschikbaar ‘Peper voor de PaTz’.

De (waarnemend) voorzitter van de PaTz-groep neemt deel aan de PaTz voorzitterscursus (geaccrediteerd voor 8 punten, kosten € 295). Indien de consulent palliatieve zorg ook PZNL consulent is, wordt de tijd vergoed door PZNL. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van PaTz.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 augustus 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.