PaTz methodiek voor de palliatieve zorg thuis
Thema

PaTz methodiek voor de palliatieve zorg thuis

PaTz staat voor de palliatieve zorg thuis. Het is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg. De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord. Patiënten die voor palliatieve zorg in aanmerking komen, worden ingevoerd in een palliatieve-zorgregister (de huidige PaTz-portal) waarin door middel van een kleurcode wordt aangegeven hoe urgent de problematiek van de betreffende patiënt is. Zo kan de palliatieve zorgbehoefte goed in kaart gebracht worden en kunnen zorgverleners anticiperen op toekomstige zorgbehoeften.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 13 oktober 2020

PaTz-methodiek: een animatie

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken en huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren voor de oprichting van een PaTz-groep, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie:

Missie PaTz

PaTz levert een effectieve bijdrage aan goede patiëntenzorg en aan deskundige en evenwichtige zorgverleners, zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Leidend daarbij is het streven naar: 

  • tijdigheid: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften via proactieve zorgplanning (waarden, wensen en behoeften van de patiënt in kaart brengen en anticiperen op benodigde zorg) met behulp van het Palliatieve Zorg Register
  • deskundigheid: het vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van een casus, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg, en gezamenlijke evaluatie van de geboden zorg
  • samenwerking: het verbeteren van de samenwerking in de 1e lijn, realiseren van korte lijnen en bieden van onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek. 
    Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft de PaTz-methodiek geëvalueerd. In opdracht van Stichting PaTz voert het jaarlijks de PaTz-monitor uit.

PaTz Portal

Het palliatieve-zorgregister is doorontwikkeld tot de PaTz Portal: een beveiligde web-based applicatie die de PaTz-bijeenkomst structuur geeft en het volgen van de PaTz-methodiek voor, tijdens en na de bijeenkomsten bevordert. De deelnemers aan de PaTz-bijeenkomst ontvangen vooraf automatisch een uitnodiging en na de bijeenkomst een link naar het verslag met de besproken patiënten en de geconstateerde knelpunten, leerpunten en scholingsbehoeften. Het systeem brengt stapsgewijs de uitwerking van het zorgprobleem, de mogelijke interventies en de diagnose-ondersteunende tools in beeld.. Naast het faciliteren van de bijeenkomsten biedt de portal ook ondersteuning voor kwaliteitsverbetering in netwerkverband.
 
Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens PaTz-besprekingen worden gesignaleerd, worden genoteerd in de portal. Deze feedback kan dienen als uitgangspunt om beleid te verdiepen of samenwerkingsafspraken te maken, in de groepen of het palliatieve netwerk.

Zelf een PaTz-groep starten

Wilt u een PaTz-groep starten om de zorg voor uw palliatieve patiënten (verder) te verbeteren? Op patz.nu zijn een handleiding, informatie over de start van een PaTz-groep en een toolkit beschikbaar. Bij Vraag en Antwoord staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.patz.nu.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 13 oktober 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.