Transitie Consultatie
Project

Transitie Consultatie

 • Betrokken organisaties PZNL
 • Status gestart
 • Aanleiding Meer doelmatige inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2022

Project Transitie Consultatie

De consultatievoorziening van PZNL is in ontwikkeling. Het project Transitie Consultatie streeft naar proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener voor elke patiënt, naaste en diens directe hulpverlener die dat nodig heeft op juiste moment en op de juiste plek, passend en regulier bekostigd. 

De transitie van Consultatie bestaat uit vier deelprojecten: 

 1. Met het werkveld onderzoeken hoe de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener proactief en doelmatig ingezet kan worden in de Netwerken door middel van pilots
 2. Voorbereidingen treffen voor een reguliere bekostiging van de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener via de bestaande zorgwetten. 
 3. Stimuleren van de ontwikkeling van landelijke kaders voor de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener.
 4. Parallel aan de ontwikkeling van de regionale inbedding van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener vereenvoudigt PZNL de beschikbaarheid van de telefonische consultatievoorziening.

Deelprojecten Transitie Consultatie

Er zijn acht pilotregio’s gestart met het project Transitie Consultatie; naar een proactieve inzet de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener met passende bekostiging. In het voorjaar van 2022 zijn deze regio's druk bezig geweest met inrichten van de projectstructuur en het in beeld brengen van de huidige en gewenste transmurale en proactieve inzet. Iedere twee maanden komen de pilotregio’s bij elkaar om hun vorderingen te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

De pilotregio’s zijn:

 1. Arnhem / de Liemers
 2. Zuid Kennemerland & Meerlanden
 3. Rotterdam
 4. Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen
 5. Salland
 6. Noord Kennemerland & de Kop van Noord-Holland
 7. Zuid Gelderland
 8. Zuid-Hollandse eilanden

Deze regio’s hebben bestuurlijk commitment verkregen om in negen maanden tijd te werken aan het uitdenken van de gewenste inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners met een passende reguliere bekostiging. In het najaar 2022 starten nog enkele regio’s met een pilot.

In het najaar 2023 hoopt de projectorganisatie voldoende goede voorbeelden uit de praktijk met passende bekostiging te hebben beschreven, waarna een verdere uitrol over alle regio’s mogelijk wordt.

De verwachting is dat het nog enkele jaren duurt om de patiëntgebonden inzet en de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener in de reguliere financiering te laten landen. Dan is ook duidelijk welke aanvullende noodzakelijke activiteiten via subsidies bekostigd moeten blijven. Denk aan coördinatie, overleg en deskundigheidsbevordering.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 29 januari 2022 is een aantal presentaties gegeven, verbonden aan de pilots. Deze sessies zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van PZNL.

PZNL heeft een bekostigingsexpert ingehuurd om te helpen bij deelproject twee. Deze expert heeft de volgende gegevens in kaart gebracht:

 • de knelpunten in de bekostiging, door een ronde langs palliatieve projecten en verbeterinitiatieven te maken
 • de verschillen tussen zorgverzekeraars betreftbetreffende zorgsettingen (ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging)​ 
 • NZa alternatieve betaaltitels. Betaaltitels en betaalconstructies palliatieve zorg zijn in het financiële kader PZ gebundeld.

Op dit moment wordt het financieel kader getoetst door een commissie bestaande uit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiN).   

Het ontwikkelen van landelijke kaders om regionale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners te waarborgen.

Specifieke kennis en inzet bij bijzondere doelgroepen (thuis- en daklozen).

Uit de praktijk en uit onderzoek is bekend dat palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn erg complex is. Er is veel comorbiditeit (zowel psychisch als fysiek).

Er wordt gestreeft naar een vanzelfsprekende samenwerking tussen professionals die werken in de maatschappelijke opvang en professionals met kennis van palliatieve zorg die werken in de zorginstellingen, zodat dak- en thuisloze mensen de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. 

Community-vorming

Ingegeven door de wensen vanuit de zorgverleners denkt PZNL bij Community vorming aan het volgende: In een community komen de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners uit de regio samen om elkaar te leren kennen en te inspireren, expertise verder te ontwikkelen en het geleerde over te brengen aan de generalist. De generalist kan de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners laagdrempelig bereiken waardoor deze proactief ingezet wordt en bijdraagt aan het leveren van passende zorg.

De werkwijze is vanaf de start in co-creatie met eindgebruikers, in samenwerking met de collega’s uit de andere deelprojecten transitie en in afstemming met stakeholders. Op dit moment worden verkennende gesprekken gevoerd en sluit PZNL mbt dit thema Community-vorming aan bij de ontwikkeling van de transitie Consultatie.

Deskundigheidsbevordering

De transitie van de consultatiedienst en de nieuwe wegen die we richting de toekomst willen inslaan vragen om een lange termijn visie op deskundigheid. Onze denkrichting voor de toekomst is enerzijds aan de slag gaan met community-vorming (boven)regionaal en anderzijds (blijvend) bijscholen van de pz gespecialiseerde zorgverleners over nieuwe inzichten en richtlijnen. Bij de visievorming zijn van belang:

 • de wensen van de in pz gespecialiseerde zorgverleners 
 • de ontwikkelingen van de transitie Consultatie
 • de ontwikkelingen bij wetenschappelijke beroepsverenigingen
 • de rol van de Expertisecentra Palliatieve Zorg
 • de vraag welke rol en positie PZNL op dit onderwerp kan en wil innemen

Het project Vereenvoudigen telefonische consultatie heeft tot doel de telefonische consultatie door te ontwikkelen naar een meer uniforme en efficiënte organisatie met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. 

De activiteiten binnen dit project zijn:

 1. Het schetsen van een helder toekomstplaatje van de beoogde nieuwe organisatie. Welke rol vervult telefonisch consulatie in de toekomst? Wie zijn de gebruikers en wat willen we hen bieden?

  Status: Dit toekomstplaatje is gevormd op basis van de huidige situatie, één op één gesprekken met medewerkers van PZNL en workshops en met het PZNL bestuur.
   
 2. Uitwerken scenario's en kiezen scenario voor de organisatievorm.

  Status: Een voorkeurscenario is gekozen door PZNL. In de komende periode wordt het veld meegenomen in dit scenario, met mogelijk nog een alternatief scenario om te komen tot een definitieve keuze voor de nieuwe organisatievorm.
   
 3. Selectie nieuwe rooster- en telecomoplossing. Het uitgangspunt is gebruiksvriendelijkheid en standaardisatie.

  Status: Er is met ruim tien partijen gesproken en gekozen voor drie partijen waarmee een eventuele samenwerking in meer detail wordt verkend.
   
 4. Implementatie en borging: Er komt een plan over hoe naar de nieuwe teamstructuur toegewerkt moet worden in samenwerking met de organisatie, evenals een implementatieplan voor de nieuwe systemen.

  Status: Dit project wordt eind 2022 opgeleverd en continuïteit van deze voorziening is gewaarborgd. 

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsflits Netwerkzorg PZ worden geïnteresseerden maandelijks op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen.

Updates

Downloads

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.