Transitie Consultatie
Project

Transitie Consultatie

 • Betrokken organisaties PZNL
 • Status gestart
 • Aanleiding Meer doelmatige inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 augustus 2023

Project Transitie Consultatie

De consultatievoorziening van PZNL is in ontwikkeling. Het project Transitie Consultatie streeft naar proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener voor elke patiënt, naaste en diens directe hulpverlener die dat nodig heeft op het juiste moment en op de juiste plek, passend en regulier bekostigd. 

De transitie van Consultatie bestaat uit vier deelprojecten: 

 1. Met het werkveld onderzoeken hoe de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener proactief en doelmatig in de Netwerken kan worden ingezet door middel van pilots
 2. Voorbereidingen treffen voor een reguliere bekostiging van de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener via de bestaande zorgwetten. 
 3. Stimuleren van de ontwikkeling van landelijke kaders voor de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener.
 4. Parallel aan de ontwikkeling van de regionale inbedding van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener vereenvoudigt PZNL de beschikbaarheid van de telefonische consultatievoorziening.

Deelprojecten Transitie Consultatie

Er zijn acht pilotregio’s gestart met het project Transitie Consultatie; naar een proactieve inzet de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener met passende bekostiging. In het voorjaar van 2022 zijn deze regio's druk bezig geweest met inrichten van de projectstructuur en het in beeld brengen van de huidige en gewenste transmurale en proactieve inzet. Iedere twee maanden komen de pilotregio’s bij elkaar om hun vorderingen te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

De pilotregio’s zijn:

 1. Arnhem / de Liemers
 2. Zuid Kennemerland & Meerlanden
 3. Rotterdam
 4. Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen
 5. Salland
 6. Noord Kennemerland & de Kop van Noord-Holland
 7. Zuid Gelderland
 8. Zuid-Hollandse eilanden

Deze regio’s hebben bestuurlijk commitment verkregen om in negen maanden tijd te werken aan het uitdenken van de gewenste inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners met een passende reguliere bekostiging. In het najaar 2022 starten nog enkele regio’s met een pilot.

In het najaar 2023 hoopt de projectorganisatie voldoende goede voorbeelden uit de praktijk met passende bekostiging te hebben beschreven, waarna een verdere uitrol over alle regio’s mogelijk wordt.

De verwachting is dat het nog enkele jaren duurt om de patiëntgebonden inzet en de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener in de reguliere financiering te laten landen. Dan is ook duidelijk welke aanvullende noodzakelijke activiteiten via subsidies bekostigd moeten blijven. Denk aan coördinatie, overleg en deskundigheidsbevordering.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 29 januari 2022 is een aantal presentaties gegeven, verbonden aan de pilots. Deze sessies zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van PZNL.

PZNL heeft een bekostigingsexpert ingehuurd om te helpen bij deelproject twee. Deze expert heeft de volgende gegevens in kaart gebracht:

 • de knelpunten in de bekostiging, door een ronde langs palliatieve projecten en verbeterinitiatieven te maken
 • de verschillen tussen zorgverzekeraars betreftbetreffende zorgsettingen (ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging)​ 
 • NZa alternatieve betaaltitels. Betaaltitels en betaalconstructies palliatieve zorg zijn in het financiële kader PZ gebundeld.

Op dit moment wordt het financieel kader getoetst door een commissie bestaande uit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiN).

Tips en informatie over het zorginkoopproces zijn te vinden in deze presentatie.  

Het ontwikkelen van landelijke kaders om regionale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners te waarborgen.

Specifieke kennis en inzet bij bijzondere doelgroepen (thuis- en daklozen).

Uit de praktijk en uit onderzoek is bekend dat palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn erg complex is. Er is veel comorbiditeit (zowel psychisch als fysiek).

Er wordt gestreeft naar een vanzelfsprekende samenwerking tussen professionals die werken in de maatschappelijke opvang en professionals met kennis van palliatieve zorg die werken in de zorginstellingen, zodat dak- en thuisloze mensen de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. 

Community-vorming

Ingegeven door de wensen vanuit de zorgverleners denkt PZNL bij Community vorming aan het volgende: In een community komen de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners uit de regio samen om elkaar te leren kennen en te inspireren, expertise verder te ontwikkelen en het geleerde over te brengen aan de generalist. De generalist kan de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners laagdrempelig bereiken waardoor deze proactief ingezet wordt en bijdraagt aan het leveren van passende zorg.

De werkwijze is vanaf de start in co-creatie met eindgebruikers, in samenwerking met de collega’s uit de andere deelprojecten transitie en in afstemming met stakeholders. Op dit moment worden verkennende gesprekken gevoerd en sluit PZNL mbt dit thema Community-vorming aan bij de ontwikkeling van de transitie Consultatie.

Deskundigheidsbevordering

De transitie van de consultatiedienst en de nieuwe wegen die we richting de toekomst willen inslaan vragen om een lange termijn visie op deskundigheid. Onze denkrichting voor de toekomst is enerzijds aan de slag gaan met community-vorming (boven)regionaal en anderzijds (blijvend) bijscholen van de pz gespecialiseerde zorgverleners over nieuwe inzichten en richtlijnen. Bij de visievorming zijn van belang:

 • de wensen van de in pz gespecialiseerde zorgverleners 
 • de ontwikkelingen van de transitie Consultatie
 • de ontwikkelingen bij wetenschappelijke beroepsverenigingen
 • de rol van de Expertisecentra Palliatieve Zorg
 • de vraag welke rol en positie PZNL op dit onderwerp kan en wil innemen

Aanvankelijk was het plan om de huidige voorziening voor telefonische consultatie als onderdeel van de transitie van consultatie sterk te vereenvoudigen door deze per 1 januari 2023 te beleggen bij veel minder teams. Halverwege het jaar is dat plan losgelaten omdat het tempo van deze reorganisatie te hoog was en niet in lijn met de inspanningen van het veld om consultatie juist regionaal- transmuraal te organiseren. Besloten is om dit deelproject los te koppelen van de transitie. Vanwege de noodzaak om een nieuwe leverancier te vinden voor de telefonie doorschakeling en de roosterapplicatie, worden alle huidige teams zoveel als mogelijk één op één overgezet naar de nieuwe leverancier. Hierdoor ontstaat de nodige ruimte  om consultatie regionaal-transmuraal te organiseren. Op geleide van de transitie van consultatie (deelproject 1 t/m 3) wordt (uiteindelijk) de PZNL-ondersteuning van telefonische consultatie op basis van de huidige inzichten gefaseerd afgebouwd.  

De huidige teams blijven dus voorlopig ondersteund. Er is geen focus op de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het bestaande. PZNL behoudt een terughoudend aannamebeleid voor nieuwe consulenten gezien de ‘afbouw’. Nieuwe consulenten zullen in principe enkel via de werkgevers gecontracteerd kunnen worden. Het landelijke nachtteam blijft ook ondersteund: we ontwikkelen met elkaar en in de werksessies een visie op avond- en weekendbereikbaarheid.  

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsflits Netwerkzorg PZ worden geïnteresseerden maandelijks op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen.

Updates

Downloads

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.