Handreiking financiering palliatieve zorg 2021
Publicatie

Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

  • Datum publicatie 1 juli 2020
  • Uitgever PZNL
  • Type handreiking
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 

De 'Handreiking financiering palliatieve zorg' is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. IKNL en Palliactief namen hiertoe in 2018 het initiatief; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien.   

Doel handreiking financiering 

De handreiking biedt zorgprofessionals in de 1e, 2e en 3e lijn inzicht in de structuur en regelgeving rond de financiering van palliatieve zorg. Tevens worden de mogelijkheden voor declaratie belicht.  

Betrokken partijen  

IKNL en Palliactief, de multidisciplinaire beroepsvereniging voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn binnen het domein van de palliatieve zorg (patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling), namen het initiatief tot de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Zij brachten gemandateerde vertegenwoordigers van palliatieve zorgpartijen aan tafel om, in samenspraak met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de professionals in eerste, tweede en derde lijn te informeren over de mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg. Zij volgden hierbij de wet- en regelgeving voor 2018.

Omdat de kinderpalliatieve zorg op veel aspecten verschilt van de palliatieve zorg voor volwassenen, was de informatie in de handreiking financiering palliatieve zorg voor deze doelgroep niet altijd toereikend of passend. Dit is verbeterd door zowel de huidige mogelijkheden voor bekostiging, alsook ervaren knelpunten in die bekostiging in de handreiking inzichtelijk te maken. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK), het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en branchevereniging BINKZ.  

Meer informatie  

  

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.