Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
MantelzorgBalans: eHealthondersteuning bij het maken van keuzes
Project
Het doel van dit project is om mantelzorgers te leren om hun eigen regie te pakken en betere keuzes te maken.
Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Project
Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen
CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.
Project
Het project bracht de impact van coronamaatregelen op de thuiszorg en langdurige zorg aan mensen met dementie in kaart. Daarnaast werden aanbevelingen gedaan ter verbetering van zorg en welzijn.
Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de tweede fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Het project verbetert palliatieve zorg voor dak- en thuislozen door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie.
Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Project
Project om zorgprofessionals te helpen in de communicatie met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten door eenduidige digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
Palliatieve sedatie: hoe nu verder?
Project
Het Palliantieproject 'Palliatieve sedatie: hoe nu verder' had als doel zicht te krijgen op de oorzaak van de jaarlijkse stijging van de toepassing van palliatieve sedatie en, mede op basis daarvan, een advies uit te brengen aan de praktijk hoe hiermee om te gaan. 
Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'
Project
Het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020' had tot doel om er voor te zorgen dat zorgverleners tijdig patiënten op het netvlies te krijgen die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg en dit proactief te integreren in de zorgplanning.
Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project)
Project
Project waarin werd onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging beter te organiseren in de eerstelijns palliatieve zorg, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere zorgverleners. De resultaten en hulpmiddelen uit het project worden op deze pagina gepresenteerd.
Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven
Project
De integratie van de richtlijnen en formularium in PalliArts beoogt de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase te verbeteren.
Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project
In dit project is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt.
De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid-Oost Brabant
Project
Om alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen te laten beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg is een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in initiële opleidingen ontwikkeld.
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
Project
Doel van dit project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij patiënten met Cerebro Vasculair Accident (CVA) palliatieve zorg in overweging kunnen nemen.
Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking
Project
De benodigde zorgverlening voor kinderpalliatieve zorg verloopt via veel verschillende organisaties, professionals en vrijwilligers met eigen visies en werkwijzen. Om goede kinderpalliatieve zorg te bieden is een gecoördineerde aanpak van groot belang.
Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Project
Uit de literatuur is bekend dat er een grote verscheidenheid is in de manier waarop mensen omgaan met dood en sterven en de manier waarop zij dat onder woorden brengen. Zorgprofessionals zullen dan ook oog moeten hebben voor die diversiteit en aandacht voor het specifieke verhaal van de patiënt.
Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten
Project
Om goede palliatieve zorg aan diverse patiëntengroepen te waarborgen is inzicht nodig in de verschillende percepties over waardigheid en in competenties van zorgverleners die deze percepties over waardigheid ondersteunen of versterken.
Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research
Project
In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat niet tijdig wordt herkend en gedeeld dat de situatie en behoeften van bewoners door de tijd heen veranderen. In dit project is gewerkt aan het verbeteren van signaleren en markeren in verpleeghuizen.
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning
Project
Project dat zich richt op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project
In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg
Project
Structurele patiëntenparticipatie ontbreekt in de palliatieve zorg. Het doel van dit project is het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context.
Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project
Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan optimale palliatieve zorg voor patiënten uit deze doelgroep, onder meer door het ontwikkelen van een consultatiefunctie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.