Bijlage: Projectorganisatie

Stuurgroep

ActiZ Organisatie van zorgondernemers (VV&T)
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
NHG  Nederlands Huisartsen Genootschap
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NPCF Patiëntenfederatie Nederland (voorheen Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie)
NVAVG Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
NVPO Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
Palliactief Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg
RK – FMS Raad Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten
SONCOS Stichting Oncologische Samenwerking
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verenso Vereniging specialisten in ouderengeneeskunde
VGVZ Vereniging van Geestelijk VerZorgers
ZN Zorgverzekeraars Nederland


Klankbordgroep

Agora Centrum voor beleidsondersteuning in palliatieve zorg
AHzN  Associatie Hospicezorg Nederland
EPZ Expertisecentra Palliatieve Zorg - bestuur
KNGF  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
LMK Patiëntenbeweging Levenmetkanker
NIVEL  Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NPPZ Nationaal Programma Palliatieve Zorg (Stuurgroep)
SAZ Samenwerking Algemene Ziekenhuizen
Stichting Fibula Platform netwerken palliatieve zorg Nederland
Stichting PAL Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise
STZ Samenwerking Topklinische Ziekenhuizen
VPTZ Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ZIN Zorginstituut Nederland
ZonMw Organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert.


Werkgroep

FMS Federatie Medisch Specialisten
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NPCF Patiëntenfederatie Nederland
NVPO Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verenso Vereniging specialisten in ouderengeneeskunde
VGVZ Vereniging van Geestelijk VerZorgers
ZN Zorgverzekeraars Nederland


Kerngroep

Namens Palliactief Wim Jansen, Joep Douma
Namens IKNL Birgit Fröhleke, Elske van der Pol, Manon Boddaert, Joep Douma


Overige betrokkenen

Tijdens de twee invitational conferences gedurende het project zijn de volgende groepen, aanvullend op vertegenwoordiging vanuit bovenstaande groepen, aanwezig geweest. Zij hebben hiermee hun betrokkenheid en interesse voor het project laten blijken.  

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
KWF KWF Kankerbestrijding
NFK  Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
NVK De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  Ontwikkelgroep Zorgmodule
  Projectgroep kwaliteitsindicatoren
  Projectgroep PTZ wijkverpleging


Projectgroep

Namens IKNL en Palliactief zijn de volgende personen betrokken in de projectgroep.
Manon Boddaert
Joep Douma
Floor Dijxhoorn
Maureen Bijkerk
Elske van der Pol
Chantal Pereira
Bo van Aalst