Domein 10: Ethisch en juridisch

Aan professionele zorgverlening zijn (zorg)ethische en juridische principes verbonden. Zorgverleners dienen in staat te zijn om morele dilemma’s te herkennen. Met name palliatieve zorg kan zorgverleners en vrijwilligers met morele dilemma's confronteren. Zij dienen daarom toegang te hebben tot ethische en juridische expertise bij de uitvoering van de zorg en de gelegenheid te hebben om ter verdieping moreel beraad te voeren.

Standaard

De zorgverlener herkent, erkent en verkent de complexe ethische kwesties die zich voor kunnen doen in de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

Criteria

 • Zorgverleners en vrijwilligers herkennen morele dilemma's. Deze kunnen onder meer voortkomen uit het toepassen van de ethische principes van professionele zorgverlening, namelijk:
  • respect voor het individu en diens autonomie;
  • goed doen;
  • niet-schaden;
  • rechtvaardigheid en gelijke verdeling van middelen.
 • Zorgverleners en vrijwilligers beschikken over een gevoeligheid voor de context en de relatie waarbinnen zich morele vragen voordoen. Zij zijn in staat om hier met andere betrokkenen (patiënt, naasten, collega's) en vanuit hun verschillende perspectieven op te reflecteren.
 • Morele dilemma's ervaren door de patiënt, diens naasten, zorgverleners of vrijwilligers worden, zo nodig in samenwerking met het gespecialiseerde team palliatieve zorg, herkend, erkend en verkend met het doel tot een oplossing te komen en verdere problemen te voorkomen. Thema's kunnen zijn: afzien of stoppen van verdere behandeling, niet-reanimeerbeleid of euthanasie. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in het (medisch) dossier. Zo nodig en waar mogelijk wordt moreel beraad, onder leiding van een gespreksleider, ingezet.
 • In het geval van verschil van inzicht of complexe of conflictueuze morele dilemma's wordt een ethicus of ethische commissie betrokken of wordt er juridische ondersteuning gezocht.

Gerelateerde standaarden

Gezamenlijke besluitvorming, individueel zorgplan, stervensfase

Standaard

Geldende wet- en regelgeving, erkende medische zorgstandaarden en professionele richtlijnen vormen de kaders waarbinnen de waarden, wensen en behoeften van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger en diens naasten worden gerespecteerd.Geldende wet- en regelgeving, erkende medische zorgstandaarden en professionele richtlijnen vormen de kaders waarbinnen de waarden, wensen en behoeften van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger en diens naasten worden gerespecteerd.

Criteria

 • Palliatieve zorg wordt uitgevoerd binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving, bestaande professionele ethische codes en beschikbare richtlijnen en zorgstandaarden voor alle betrokken disciplines. 
 • De zorgverlener heeft kennis van en handelt naar wettelijke of anderszins gereguleerde aspecten van palliatieve zorg, als het gaat om onder meer:
  • inzage in medisch dossier of verstrekken van persoonsgebonden medische informatie;
  • informed consent (geïnformeerde toestemming);
  • wilsverklaring;
  • onderzoek naar wilsbekwaamheid;
  • bewust stoppen met eten en drinken;
  • rol en verantwoordelijkheden van wettelijk vertegenwoordigers;
  • orgaandonatie;
  • palliatieve sedatie;
  • euthanasie.
 • Indien relevant, bespreekt de zorgverlener met de patiënt en diens naasten waar wettelijke, professionele of persoonlijk principiële grenzen het realiseren van doelen, wensen en behoeften belemmeren. 
 • De patiënt en diens naasten worden door de zorgverlener geadviseerd om professioneel advies te vragen bij het opstellen of actualiseren van wettelijke of financiële documenten zoals testament, voogdij- en ouderschapspapieren.
 • De zorgverlener maakt zich sterk voor het opvolgen van eerder kenbaar gemaakte wensen van de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Voor patiënten die niet meer kunnen communiceren en die hun wensen niet eerder kenbaar hebben gemaakt, gaat de zorgverlener na of er een wilsverklaring is, of wensen anderszins op schrift zijn gesteld en of er een wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen.
 • De zorgverlener staat de wettelijk vertegenwoordigers bij en begeleidt deze bij het begrijpen van de wettelijke en ethische basis van vertegenwoordigde besluitvorming. Hieronder vallen het nakomen van de gekende wensen en voorkeuren van de patiënt, vertegenwoordigde beoordeling van de situatie en handelen in het belang van de patiënt. In een dergelijke situatie wordt extra aandacht geschonken aan het toelichten van het proces van besluitvorming aan de minderjarige kinderen van de patiënt.

Gerelateerde standaarden

Gezamenlijke besluitvorming, individueel zorgplan, stervensfase

-

Vastgesteld: 26-04-2018   Regiehouder: IKNL

Ethisch en juridisch

Deze aspecten zijn voor kinderen geheel anders dan voor volwassenen, vanwege de veelal (zeer) jonge leeftijd van de kinderen die palliatieve zorg ontvangen.
Op pagina’s 152-167 van de richtlijn kinderpalliatieve zorg worden de voor kinderen kenmerkende ethische en juridische aspecten besproken, evenals de rol van de ouders en van het kind zelf.

De ethische sectie richt zich op herkennen en erkennen van complexe ethische kwesties in de palliatieve zorg voor kinderen en de familie, morele dilemma’s en wat te doen in geval van verschil van inzicht (pagina’s 152-158).
De juridische sectie van de richtlijn (pagina’s 159-163) verschilt wezenlijk van de juridische criteria in het kwaliteitskader, wat logischerwijs voortvloeit uit de wilsonbekwaamheid van kinderen. In deze sectie in de richtlijn worden de juridische aspecten rond het besluitvormingsproces wat betreft informatie, toestemming en zorg van kinderen in de palliatieve fase toegelicht.
De rol van de ouders en het kind in de besluitvorming ten aanzien van medische behandeling bij kinderen in de palliatieve fase gaat op zowel een aantal juridische als ethische aspecten in (pagina’s 164-167).