Signalering en diagnostiek

Uitgangsvragen

Hoe kan depressie tijdig worden gesignaleerd bij patiënten in de palliatieve fase?  
Welke diagnostiek is zinvol om te verrichten bij patiënten met depressie in de palliatieve fase en hoe moet die worden uitgevoerd? 

Methode: 

 • evidence-based (screening)
 • consensus-based (overige onderwerpen)

Aanbevelingen

 • Overweeg om standaard te screenen op depressieve symptomen bij de markering van de palliatieve fase, een significante verandering van de situatie van de patiënt en/of bij een palliatief consult. 
  Vraag hierbij naar de twee kernsymptomen van depressie: 
  1.  “Bent u somber gedurende het grootste deel van de dag”, en 
  2.  “Is er sprake van verlies van interesse en plezier in (vrijwel) alle activiteiten?” 
  Indien het antwoord op één of beide vragen 'ja' is, exploreer dan de klachten verder door middel van een anamnese. Bij onvoldoende bekwaamheid in de diagnostiek van depressie, verwijs dan door naar een psycholoog of psychiater.
 • Wees alert op verbale en non-verbale signalen die kunnen wijzen op depressie bij patiënten in de palliatieve fase. Exploreer bij signalen door middel van een anamnese. 
 • Overweeg om bij gebruik (om andere redenen) van een generiek signaleringsinstrument of een ziektespecifieke kwaliteit van leven-vragenlijst de uitkomst voor depressie te gebruiken als basis voor verdere exploratie door middel van een anamnese, bijv.:
  • bij het Utrecht Symptoom Dagboek (USD): bij een score van het depressie-item ≥ 4;
  • bij de Lastmeter: bij een distress-score ≥ 4 of 5;
  • bij de de VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL): bij een score voor depressie > 2;
  • bij de Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ, bij chronische longziektes, bijv. COPD): bij een antwoord ‘altijd’, ‘bijna altijd’ of ‘nogal vaak’ op de vraag of iemand zich down of ontmoedigd heeft gevoeld in de afgelopen twee weken;
  • bij de CaReQoL (hartfalen): bij het antwoord ‘vaak’ of ‘altijd’ op de vraag over somberheid.
 • Doe bij verdenking op depressie een anamnese, inclusief heteroanamnese, gericht op emotionele klachten (vooral somberheid en angst), cognitieve en somatische symptomen, gedragsverandering en existentiële problematiek.
  Exploreer tijdens de anamnese de volgende punten:
  • somberheid en/of anhedonie: beloop, intensiteit, impact op het dagelijks functioneren; 
  • andere psychische klachten (met name angst);
  • slaapproblemen;
  • gevoelens van waardeloosheid en/of schuld;
  • gedachtes over de dood en suïcidaliteit;
  • omgaan met de ziekte en wensen en verwachtingen over het levenseinde;
  • de onderliggende somatische aandoening en de somatische klachten;
  • depressie als gevolg van (verandering of staken van) medicatie, alcohol, roken en drugs;
  • aanwezigheid van stressvolle gebeurtenissen (‘triggers’) en instandhoudende factoren;
  • medische (inclusief psychiatrische) voorgeschiedenis;
  • psychiatrische aandoeningen in de familie;
  • sociale interacties met naasten en ervaren sociale steun.
 • Heb expliciet aandacht voor de fase van de patiënt binnen het palliatieve traject en de levensverwachting. Ga na hoeveel tijd en energie de patiënt wil en kan besteden aan verbetering van de depressie. Dit is leidend voor de verdere keuzes in diagnostiek en behandeling. 
 • Overweeg om op indicatie meetinstrumenten te gebruiken, zoals: 
  • Ter verdieping:
   • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS); gebruik een cutoff score voor de depressie subschaal ≥ 7;
   • Beck Depression Inventory (BDI); gebruik een cutoff van 10-14;
   • Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9); gebruik een cutoff van 8;
   • bij geriatrische patiënten: de korte versie van de Geriatric Depression Scale (GDS-15); gebruik een cutoff van 5;
   • bij dementie: Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD); gebruik een cutoff van 8.
    NB Gebruik de gegevens van deze meetinstrumenten om een beeld te krijgen over de ernst van de klachten en als aanvulling op de diagnostiek, maar niet om de diagnose aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken of depressieve stoornis te stellen.
  • Voor monitoring:
   • Utrecht Symptoom Dagboek (USD);
   • bovengenoemde verdiepingsinstrumenten.
 • Verricht zo nodig een psychiatrisch onderzoek of verwijs naar psycholoog of psychiater voor verdere diagnostiek. 
 • Doe een lichamelijk onderzoek en/of screenend bloedonderzoek bij verdenking op een onderliggende somatische oorzaak als behandeling hiervan mogelijk, zinvol en door de patiënt gewenst is. Bij het bloedonderzoek kan bepaald worden: Hb, Ht en celindices (MCV, MCH, MCHC), TSH, glucose, natrium, (gecorrigeerd) calcium, magnesium, cortisol, vitamine B1, B6 en B12, en foliumzuur.
 • Stel de diagnose aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken of depressieve stoornis op basis van DSM-5 criteria met behulp van een anamnese en psychiatrisch onderzoek. Wees terughoudend met psychiatrische diagnoses bij ernstige fysieke klachten. Behandel daarbij eerst de fysieke klachten en herbeoordeel daarna de psychische klachten.
 • Beoordeel of er sprake is van andere psychische aandoeningen, vooral aanpassingsstoornissen met angstige kenmerken, angststoornissen, (stil) delier, dementie, bipolaire stoornis en rouw.
 • Koppel de diagnostische bevindingen in begrijpelijke taal terug aan patiënt en naasten. Besluit samen met de patiënt en naasten over eventuele op te starten interventies voor depressie.

Andersen BL, DeRubeis RJ, Berman BS, Gruman J, Champion VL, Massie MJ, Holland JC, Partridge AH, Bak K, Somerfield MR, Rowland JH; American Society of Clinical Oncology. Screening, assessment, and care of anxiety and depressive symptoms in adults with cancer: an American Society of Clinical Oncology guideline adaptation. J Clin Oncol. 2014 May 20;32(15):1605-19. doi: 10.1200/JCO.2013.52.4611.

van der Baan FH, Koldenhof JJ, de Nijs EJ, Echteld MA, Zweers D, Hesselmann GM, Vervoort SC, Vos JB, de Graaf E, Witteveen PO, Suijkerbuijk KP, de Graeff A, Teunissen SC. Validation of the Dutch version of the Edmonton Symptom Assessment System. Cancer Med. 2020 Sep;9(17):6111-6121. 

Bauwens S, Baillon C, Distelmans W, Theuns P. The 'Distress Barometer': validation of method of combining the Distress Thermometer with a rated complaint scale. Psychooncology. 2009 May;18(5):534-42. 

Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002 Feb;52(2):69-77.

Brehaut E, Neupane D, Levis B, Wu Y, Sun Y, Krishnan A, He C, Bhandari PM, Negeri Z, Riehm KE, Rice DB, Azar M, Yan XW, Imran M, Chiovitti MJ, Saadat N, Cuijpers P, Ioannidis JPA, Markham S, Patten SB, Ziegelstein RC, Henry M, Ismail Z, Loiselle CG, Mitchell ND, Tonelli M, Boruff JT, Kloda LA, Beraldi A, Braeken APBM, Carter G, Clover K, Conroy RM, Cukor D, da Rocha E Silva CE, De Souza J, Downing MG, Feinstein A, Ferentinos PP, Fischer FH, Flint AJ, Fujimori M, Gallagher P, Goebel S, Jetté N, Julião M, Keller M, Kjærgaard M, Love AW, Löwe B, Martin-Santos R, Michopoulos I, Navines R, O'Rourke SJ, Öztürk A, Pintor L, Ponsford JL, Rooney AG, Sánchez-González R, Schwarzbold ML, Sharpe M, Simard S, Singer S, Stone J, Tung KY, Turner A, Walker J, Walterfang M, White J, Benedetti A, Thombs BD. Depression prevalence using the HADS-D compared to SCID major depression classification: An individual participant data meta-analysis. J Psychosom Res. 2020 Dec;139:110256. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110256. Epub 2020 Sep 23. PMID: 33069051.

Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9. PMID: 1714502. 

Butow P, Price MA, Shaw JM, Turner J, Clayton JM, Grimison P, Rankin N, Kirsten L. Clinical pathway for the screening, assessment and management of anxiety and depression in adult cancer patients: Australian guidelines. Psychooncology. 2015 Sep;24(9):987-1001.

Dennis M, Kadri A, Coffey J. Depression in older people in the general hospital: a systematic review of screening instruments. Age Ageing. 2012 Mar;41(2):148-54. 

Donovan KA, Grassi L, McGinty HL, Jacobsen PB. Validation of the distress thermometer worldwide: state of the science. Psychooncology. 2014 Mar;23(3):241-50. 

EuthanasieCode 2018 website van de RTE.

First MB, Williams JBW, Karg RS, Spitzer RL. Gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 Syndroomstoornissen. Boom Uitgevers, Amsterdam, 2018. 

González-Roz A, Gaalema DE, Pericot-Valverde I, Elliott RJ, Ades PA. A Systematic Review of the Diagnostic Accuracy of Depression Questionnaires for Cardiac Populations: implications for cardiac rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2019 Nov;39(6):354-364. 

Goodarzi ZS, Mele BS, Roberts DJ, Holroyd-Leduc J. Depression Case Finding in Individuals with Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc. 2017 May;65(5):937-948. 

Graham-Wisener L, Dempster M, Sadler A, McCann L, McCorry NK. Validation of the Distress Thermometer in patients with advanced cancer receiving specialist palliative care in a hospice setting. Palliat Med. 2021 Jan;35(1):120-129. 

Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, Pugsley SO, Chambers LW. A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax. 1987 Oct;42(10):773-8.

Homsi J, Walsh D, Rivera N, Rybicki LA, Nelson KA, Legrand SB, Davis M, Naughton M, Gvozdjan D, Pham H. Symptom evaluation in palliative medicine: patient report vs systematic assessment. Support Care Cancer. 2006 May;14(5):444-53. doi: 10.1007/s00520-005-0009-2. Epub 2006 Jan 10. PMID: 16402231. 

IKNL. Handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. 2018.

IKNL/Palliactief. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 2017. 

Irving G, Lloyd-Williams M. Depression in advanced cancer. Eur J Oncol Nurs Off J Eur Oncol Nurs Soc. 2010 Dec;14(5):395–9.

Katzan IL, Lapin B, Griffith S, Jehi L, Fernandez H, Pioro E, Tepper S, Crane PK. Somatic symptoms have negligible impact on Patient Health Questionnaire-9 depression scale scores in neurological patients. Eur J Neurol. 2021 Jun;28(6):1812-1819. 

Van Kessel P, de Boer D, Hendriks M, Plass AM. Measuring patient outcomes in chronic heart failure: psychometric properties of the Care-Related Quality of Life survey for Chronic Heart Failure (CaReQoL CHF). BMC Health Serv Res. 2017 Aug 7;17(1):536. 

Krishnamoorthy Y, Rajaa S, Rehman T. Diagnostic accuracy of various forms of geriatric depression scale for screening of depression among older adults: Systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2020 Mar-Apr;87:104002. 

Van Krugten FC, Kaddouri M, Goorden M, van Balkom AJ, Bockting CL, Peeters FP, Hakkaart-van Roijen L; Decision Tool Unipolar Depression (DTUD) Consortium. Indicators of patients with major depressive disorder in need of highly specialized care: A systematic review. PLoS One. 2017 Feb 8;12(2):e0171659. doi: 10.1371/journal.pone.0171659. PMID: 28178306; PMCID: PMC5298252. 

Leontjevas R, Gerritsen DL, Vernooij-Dassen MJ, Smalbrugge M, Koopmans RT. Comparative validation of proxy-based Montgomery-Åsberg depression rating scale and cornell scale for depression in dementia in nursing home residents with dementia. Am J Geriatr Psychiatry. 2012 Nov;20(11):985-93. 

Ma X, Zhang J, Zhong W, Shu C, Wang F, Wen J, Zhou M, Sang Y, Jiang Y, Liu L. The diagnostic role of a short screening tool--the distress thermometer: a meta-analysis. Support Care Cancer. 2014 Jul;22(7):1741-55.

Mitchell AJ. Are two simple questions sufficient to detect depression in cancer in palliative care? A Bayesian meta-analyse. British Journal of Cancer 2008; 98: 1934-194

Mitchell AJ, Chan M, Bhatti H, Halton M, Grassi L, Johansen C, Meader N. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol. 2011 Feb;12(2):160-74. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70002-X. Epub 2011 Jan 19. PMID: 21251875.

Pettersson A, Boström KB, Gustavsson P, Ekselius L. Which instruments to support diagnosis of depression have sufficient accuracy? A systematic review. Nord J Psychiatry. 2015;69(7):497-508. 

Rayner L, Lee W, Price A, Monroe B, Sykes N, Hansford P, Higginson IJ, Hotopf M. The clinical epidemiology of depression in palliative care and the predictive value of somatic symptoms: cross sectional survey with four-week follow-up. Palliative Medicine 2010; 25(3): 229-241.

Rayner L, Price A, Hotopf M, Higginson IJ, The development of evidence-based European guidelines on the management of depression in palliative cancer care. European Journal of Cancer 2011; 47: 702-712. 

Rayner L, Higginson IJ, Price A, Hotopf M. The Management of Depression in Palliative Care: European Clinical Guidelines. London: Department of Palliative Care, Policy & Rehabilitation (www.kcl.ac.uk/schools/medicine/depts/palliative)/ European Palliative Care Research Collaborative (www.epcrc.org); 2010.

Rosenblat JD, Kurdyak P, Cosci F, Berk M, Maes M, Brunoni AR, Li M, Rodin G, McIntyre RS, Carvalho AF. Depression in the medically ill. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 202; 54(4): 346-366. DOI 10.1177/0004867419888576.

Schouten B, Avau B, Bekkering GTE, Vankrunkelsven P, Mebis J, Hellings J, Van Hecke A. Systematic screening and assessment of psychosocial well-being and care needs of people with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 26;3(3):CD012387

Sobanski PZ, Alt-Epping B, Currow DC, Goodlin SJ, Grodzicki T, Hogg K, Janssen DJA, Johnson MJ, Krajnik M, Leget C, Martínez-Sellés M, Moroni M, Mueller PS, Ryder M, Simon ST, Stowe E, Larkin PJ. Palliative care for people living with heart failure: European Association for Palliative Care Task Force expert position statement. Cardiovasc Res. 2020;116(1):12-27. doi: 10.1093/cvr/cvz200.PMID: 31386104.

Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. 

Spinhoven P, Ormel J, Sloekers PP, Kempen GI, Speckens AE, Van Hemert AM. A validation study of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in different groups of Dutch subjects. Psychol Med. 1997 Mar;27(2):363-70.

Terluin B, van Marwijk HW, Adèr HJ, de Vet HC, Penninx BW, Hermens ML, van Boeijen CA, van Balkom AJ, van der Klink JJ, Stalman WA. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry. 2006 Aug 22;6:34. 

Teunissen SC, de Graeff A, Voest EE, de Haes JC. Are anxiety and depressed mood related to physical symptom burden? A study in hospitalized advanced cancer patients. Palliat Med. 2007 Jun;21(4):341-6. 

Thombs BD, de Jonge P, Coyne JC, Whooley MA, Frasure-Smith N, Mitchell AJ, Zuidersma M, Eze-Nliam C, Lima BB, Smith CG, Soderlund K, Ziegelstein RC. Depression screening and patient outcomes in cardiovascular care: a systematic review. JAMA. 2008 Nov 12;300(18):2161-71. 

Trajkovic-Vidakovic M, de Graeff A, Voest EE, Teunissen SCCM. Symptoms tell it all: a systematic review of the value of symptom assessment to predict survival in advanced cancer patients. Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Oct;84(1):130–48. 

Vogt J, Beyer F, Sistermans J, Kuon J, Kahl C, Alt-Epping B, Stevens S, Ahlborn M, Geoge C, Heider A, Tienken M, Loquai C, Stahlhut K, Ruellan A, Kubin T, Dietz A, Oechsle K, Mehnert-Theuerkauf A, van Oorschot B, Thomas M, Ortmann O, Engel C, Lordick F. Symptom burden and palliative care needs of patients with incurable cancer at diagnosis and during the disease course. The Oncologist 2021; 26 1058-1065. 

Wakefield CE, Butow PN, Aaronson NA, Hack TF, Hulbert-Williams NJ, Jacobsen PB; International Psycho-Oncology Society Research Committee. Patient-reported depression measures in cancer: a meta-review. Lancet Psychiatry. 2015 Jul;2(7):635-47. 

Wancata J, Alexandrowicz R, Marquart B, Weiss M, Friedrich F. The criterion validity of the Geriatric Depression Scale: a systematic review. Acta Psychiatr Scand. 2006 Dec;114(6):398-410

Wasteson E, Brenne E, Higginson IJ, Hotopf M, Lloyd-Williams M, Kaasa S, Loge JH; European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC). Depression assessment and classification in palliative cancer patients: a systematic literature review. Palliat Med. 2009 Dec;23(8):739-53.

Weldam SW, Schuurmans MJ, Liu R, Lammers JW. Evaluation of Quality of Life instruments for use in COPD care and research: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2013 May;50(5):688-707.

Wu Y, Levis B, Sun Y, He C, Krishnan A, Neupane D, Bhandari PM, Negeri Z, Benedetti A, Thombs BD; DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) HADS Group. Accuracy of the Hospital Anxiety and Depression Scale Depression subscale (HADS-D) to screen for major depression: systematic review and individual participant data meta-analysis. BMJ. 2021 May 10;373:n972. doi: 10.1136/bmj.n972. Erratum in: BMJ. 2021 May 19;373:n1231. PMID: 33972268; PMCID: PMC8107836. 

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983 Jun;67(6):361-70.

van der Zwaan GL, van Dijk SEM, Adriaanse MC, van Marwijk HWJ, van Tulder MW, Pols AD, Bosmans JE. Diagnostic accuracy of the Patient Health Questionnaire-9 for assessment of depression in type II diabetes mellitus and/or coronary heart disease in primary care. J Affect Disord. 2016 Jan 15;190:68-74

Van Wijngaarden EJ, van Thiel G, Hartog I, et al. Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers. ZonMw, januari 2020.

Inleiding

Goede behandeling van depressie bij patiënten in de palliatieve fase begint met tijdige signalering en adequate diagnostiek.

Depressieve klachten kunnen worden gesignaleerd op basis van:

 • Klachten van de patiënt;
 • Observaties van de naasten;
 • Observaties van de zorgverlener;
 • Uitkomsten van een signalerings- c.q. screeningsinstrument.

Wanneer depressieve klachten worden gesignaleerd, vindt verdere exploratie primair plaats door middel van een anamnese en evt. een psychiatrisch onderzoek. Daarbij kunnen verdiepings- en diagnostische meetinstrumenten behulpzaam zijn [IKNL 2018].
Lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek kunnen worden verricht om een behandelbare somatische oorzaak vast te stellen.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van screening op depressie bij patiënten in de palliatieve fase?

Tabel 1. PICO

P Patiënten in de palliatieve fase
I Screening op depressie
C Geen screening
O

Depressie
Kwaliteit van leven

S Hospice / End of life care / Thuis / palliatief

Zoekstrategie en selectie van studies

Selectie van studies

Voor deze module is een eerste search uitgezet op 16 april 2021, welke na ontdubbeling 33 resultaten opleverde. De search betreft systematische reviews in Pubmed, Embase, Cinahl, PsycInfo en de Cochrane database voor. Zie tevens bijlage Zoekverantwoording - 3.1 Reviewprotocol. In bijlage Zoekverantwoording - 3.2 Zoekstrategie zijn de search strings opgenomen. Na de eerste selectie bleven er twee systematische reviews over.

Na het beoordelen van de volledige teksten bleek één review niet systematisch [Irving 2010], en de andere onderzocht alleen de prognostische waarde van depressie voor de overleving [Trajkovic-Vidakovic 2012]. Deze zijn daarom beide geëxludeerd.

Raadplegen van de experts in de werkgroep leidde tot de Cochrane review door Schouten [2019]. Deze review werd niet gevonden met de hierboven beschreven zoekstrategie, aangezien het geen populatie in de palliatieve fase betreft. In de meta-analyse die door deze auteurs is uitgevoerd, zit geen RCT die depressie rapporteerde.

GEEN EVIDENTIE Over het effect van screening op depressie bij patiënten met depressie in de palliatieve fase kan geen uitspraak worden gedaan op basis van gerandomiseerde studies.

 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken, klikt u in de linkerkolom op de subhoofdstuk- en/of paragraaftitel.