Onderzoek naar organisatie van palliatieve zorg
Thema

Onderzoek naar organisatie van palliatieve zorg

Mensen die palliatieve zorg behoeven kunnen deze zorg op verschillende plaatsen ontvangen, in bijvoorbeeld het ziekenhuis, in thuissituatie of in een hospice. In Nederland wordt palliatieve zorg geleverd door iedere zorgverlener, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Dit alles vergt goede organisatie van (palliatieve) zorg om coördinatie en continuïteit te waarborgen. Onderzoek brengt de organisatie van zorg in kaart, met inzichten en daaruit voortvloeiende ideeën ter verbetering als resultaat. 

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 september 2020

Enkele projecten zijn:

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging (TAPA$)

Om de groeiende populatie palliatieve patiënten nu en in de toekomst zorg te kunnen bieden, zoals omschreven in het breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, wordt palliatieve zorg in toenemende mate transmuraal en in netwerkverband georganiseerd. Passende bekostiging van transmurale palliatieve zorg is een belangrijke randvoorwaarde om deze ontwikkeling mogelijk te maken en tot op heden een knelpunt.

Het project TAPA$ beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in zeven geselecteerde initiatieven transmurale zorg en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. De activiteiten van het project vinden plaats in twee werkgroepen: kwaliteit en bekostiging. De werkgroep Kwaliteit doet onderzoek ter ondersteuning van het komen tot structurele bekostiging voor transmurale palliatieve zorg. Hiervoor wordt kwalitatief onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in basiselementen van transmurale palliatieve zorg en welke belemmerende en bevorderende factoren men hierin ervaart. Tevens zal een kwantitatief onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg.

Meer informatie over het project TAPA$ is hier te vinden. 

Palliatieve zorg in ziekenhuizen

Met behulp van de enquête Palliatieve zorg in ziekenhuizen worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht en gevolgd. 

Meer informatie over de enquête Palliatieve zorg in ziekenhuizen is hier te vinden.

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 september 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.