Samenhang NPPZ II-thema’s

Samenhang NPPZ II-thema’s

De doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zijn het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg en het voor iedereen mogelijk maken van proactieve zorg en ondersteuning. Het breed gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de Richtlijnen Palliatieve zorg zijn hierbij het fundament. Implementatie van het kwaliteitskader leidt aantoonbaar naar passende zorg en kan daarmee worden gezien als een impactvolle transformatie in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door de integrale aanpak van palliatieve zorg zou tevens een bijdrage kunnen worden geleverd aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen en Zorg voor ouderen (WOZO). Denk hierbij aan het belang van ondersteuning van mantelzorgers (GALA) en wonen- en zorgvraagstukken rondom thuis sterven (WOZO). 

Door het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg willen we palliatieve zorg bespreekbaar maken. Als mensen op tijd nadenken over hun waarden, wensen en behoeften in de laatste levensfase, is de kans groter dat zij op dat moment passende zorg krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Om palliatieve zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de waarden wensen en behoeften van patiënten en hun naasten zijn uit het kwaliteitskader 8 essenties geprioriteerd voor implementatie in de praktijk. Voor het zorgproces gaat het onder andere om: markering, gezamenlijke besluitvorming & proactieve zorgplanning, individueel zorgplan, en coördinatie en continuïteit.

Palliatieve zorg is generalistische zorg, wat betekent dat alle zorgverleners deze zorg zouden moeten kunnen bieden, waar nodig ondersteund door in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Daar waar in het zorgproces behoefte is aan de inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg kan deze worden geboden volgens een zogeheten stepped care model: transmurale samenwerking, telefonische consultatie, bedside consultatie of casemanagement.   

Zorgverlening die aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten vergt continuïteit van zorg ongeacht waar de patiënt zich bevindt. Dit vraagt dan ook coördinatie van zorg en organisatie van samenwerking tussen zorgverleners en -aanbieders over de muren van de verschillende zorgsettingen heen. Dit wordt ook wel transmurale zorg genoemd. Hierbij is passende financiering (bekostiging en contractering) en passende governance van belang. Transmurale zorg vraagt immers een andere financiering en besturing dan zorgverlening vanuit eenzelfde organisatie of sector. Digitale gegevensuitwisseling is een belangrijke randvoorwaarde om continuïteit van zorg te kunnen bieden. Door Projecten Consortia kunnen regio’s goede proactieve zorg en ondersteuning implementeren, waarbij het perspectief vanuit de patiënt leidend is. Meten & Monitoren volgt en maakt inzichtelijk wat de impact van de verschillende activiteiten is op de patiënt en naasten, samenwerkingsprocessen en organisatiestructuur. 

De samenhang van de verschillende thema’s binnen het NPPZ II wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Samenhang-NPPZ-II-thema-s-_-(1).jpg
 

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.