Versterken Samenwerking

Versterken Samenwerking

Het NPPZ II wil de samenwerking in de palliatieve zorg versterken door het inrichten en realiseren van: 

  • passende financiering (die bijdraagt aan proactieve transmurale palliatieve zorg vanuit de drie betrokken wetten ZvW, Wlz en WMO) 
  • passende netwerkgovernance 
  • passende inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners 

Doel van het Project Passende financiering is te zorgen voor passende financiering van de juiste palliatieve zorg, door de juiste zorgverleners. Dit doen wij door het verzamelen, analyseren, prioriteren en zoveel mogelijk oplossen van knelpunten in financiering van palliatieve zorg door: 

  • de mogelijkheden van bekostiging in kaart te brengen en waar nodig te verruimen 
  • het benutten van mogelijkheden voor contractering in kaart te brengen, zichtbaar te maken en mogelijkheden aan te dragen 

In dit kader heeft de Projectgroep de herziene Handreiking financiering Palliatieve Zorg opgeleverd en de FAQ-document over Bekostiging en contractering Palliatieve Zorg voor Netwerken Palliatieve Zorg gepubliceerd. Daarnaast werken we aan een leidraad voor de implementatie van de 3 innovatieve TAPA$ prestaties in de regio. En stroomlijnen we met de NZa/AEF Consultancy het inrichten van experimenten Alternatieve bekostiging Palliatieve Zorg. Ook worden knelpunten in de financiering van palliatieve zorg in kaart gebracht door patiĆ«ntreizen. 

De Projectgroep Netwerkgovernance streeft samen met Netwerken Palliatieve Zorg en Consortia naar een gedragen visie op netwerkzorg en passende netwerkgovernance om proactieve palliatieve netwerkzorg te realiseren. Dit doen wij door het geven van inzicht en het ontwikkelen van tools die netwerken helpen bij het realiseren van netwerkzorg en de daarbij passende inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

De Projectgroep brengt in de opstartfase de huidige situatie in kaart, waarbij ontwikkelingen als het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden meegenomen. Wij doen dit uiteraard in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg.

De Projectgroep Inzet specialist werkt aan het inbedden van proactieve inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in de zorgpraktijk. Om dit te realiseren, is overeenstemming over kwaliteit, passende financiering, passende netwerkgovernance en digitale ondersteuning voor registratie en dossiervorming nodig. 

De Projectgroep heeft het Kwaliteitshandboek Consultatie voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener herzien en het rapport Pilots Transitie Consultatie uitgebracht. Verder brengen wij de vraagstukken in kaart en stellen we op basis daarvan een Plan van aanpak op. 

Voor de inzet van samenwerkingspartners aan projecten worden in een aantal gevallen vacatiegelden toegekend. In de Memo Beleid vacatiegelden lees je hier meer over.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.