Over NPPZ II

Over NPPZ II

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken. Samen passen en meten, wordt de komende jaren de kern van de aanpak van het programma. We doen dit met onze stakeholders en met centraal een stem voor patiënten en naasten.

Ambitie

NPPZ II is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020) en geeft met generalistische en specialistische organisaties sturing aan een landelijk implementatieprogramma tot 2027. Ons doel is daarmee aan te sluiten bij het landelijk streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land, en daaraan zorg op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners met de Juiste Bekostiging te verlenen. De verbinding tussen het sociale domein en het zorgdomein heeft daarin specifieke aandacht, inclusief de daarbij passende vertegenwoordiging van formele en informele zorgverleners. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL en voorzitter van de Stuurgroep NPPZ II: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. In de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, waar we al hard aan werken en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

Aanpak

We doen dit door het implementeren van bestaande kennis, multidisciplinaire samenwerking en samen leren en verbeteren. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is hierbij het kompas. We brengen de beste instrumenten, methoden en werkwijzen die de afgelopen jaren op regionaal niveau zijn ontwikkeld verder naar de landelijke schaal. Door samen te leren, in onder andere werkconferenties en op een leerwerkplatform, en intensieve monitoring brengen we de palliatieve zorg in Nederland stap voor stap verder.  

Handen ineen

Het proces om te komen tot het Plan van Aanpak is exemplarisch voor de brede samenwerking die de komende jaren nodig is. Zo stelden we deze op in samenspraak met onze leden (AgoraAssociatie Hospicezorg Nederland (AHzN)Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ​Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz)Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON) en Patiëntenfederatie Nederland) en in afstemming met de Expertisecentra Palliatieve Zorg van de UMC’s, de Consortia Palliatieve Zorg en de Netwerken Palliatieve Zorg en Palliactief.
De aanpak is een vervolg op de Context en contourenschets NPPZ II, die deze partners ook samen opstelden. We gaan het uitvoeringsprogramma nu verder vormgeven met alle partners die zich in willen zetten om samen te leren en zo de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. De breed samengestelde Stuurgroep NPPZ II* stelde de aanpak in februari 2022 vast en bewaakt komende jaren ook de voortgang van het programma.  
*Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, ActiZ, V&VN, NFU, EPZ en Palliactief, ministerie van VWS (opdrachtgever), ZonMw (toehoorder), Coöperatie PZNL, aangevuld met agendaleden. De Stichting PZNL is voorzitter van de Stuurgroep NPPZII.

Programma

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) bestaat uit zes activiteiten, te weten: Maatschappelijke Bewustwording, Proactieve Zorgplanning, Versterken Samenwerking, Projecten Consortia, Digitale Gegevensuitwisseling en Meten en Monitoren. 

Belangrijke documenten

  1. Infographic NPPZ II (Stand van zaken peildatum 18 augustus 2023). Naar voorbeeld van de Factsheet van Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  2. Activiteitenplan 2023 - 2026
  3. Ambities NPPZ II
  4. Introductie NPPZ II
  5. Plan van Aanpak NPPZ II
  6. Herziene Begroting NPPZ II
  7. FAQ
  8. Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ II, de bijbehorende beschikbare middelen, het Zelfbeoordelingsformulier, de data van de NPPZ II commissie bespreking en het Overzicht stand van zaken verzoeken tot samenwerking NPPZ II peildatum 15 augustus 2023.
  9. Ter informatie vind u hier de PartnerUpdate NPPZ II van februarimaartaprilmeijunijuli en september 2023. Deze verzenden we naar al onze stakeholders, te weten: Netwerkcoördinatoren, Consortia, Stuurgroep NPPZ II-leden, samenwerkingspartners, PZNL-leden en -collega's en iedereen die is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het NPPZ II of dat nu in de breedte is of op specifiek werkpakketniveau.

Neem voor algemene vragen over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) contact op via nppzii@pznl.nl

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020). Gezien haar centrale rol in het veld van de palliatieve zorg heeft PZNL de opdracht van VWS gekregen om het programma in te richten en te organiseren. Het Plan van Aanpak is opgesteld met de PZNL-leden, de Expertisecentra Palliatieve Zorg, het Landelijk Overleg Consortia, Palliactief en de PZNL Experttafel.

Ambitie
De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL: ‘Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. In de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, waar we al hard aan werken en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.’

Middelen
In totaal wordt van 2022 tot 2027 € 150 miljoen extra uitgetrokken om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Lees de kamerbrief van minister Conny Helder over deze plannen en financiële middelen, waar NPPZ II onderdeel van is. Voor het NPPZ II is in totaal € 55 miljoen beschikbaar.

Stuurgroep NPPZ II
De Stuurgroep NPPZ II bestaat uit de koepels Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, ActiZ, V&VN, NFU, EPZ en Palliactief, ministerie van VWS (opdrachtgever), ZonMw (toehoorder), Coöperatie PZNL, aangevuld met agendaleden. De Stichting PZNL is voorzitter van de Stuurgroep NPPZ II.

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 28 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.