Digitale Gegevensuitwisseling

Digitale Gegevensuitwisseling

Het werkpakket Digitale Gegevensuitwisseling bestaat op dit moment uit twee projecten: Proactiviteit en Symptoomlast in de palliatieve fase (Sympal).

 

 

Proactiviteit 

Doordat zorgverleners in het zorgnetwerk actuele informatie over de behandelwensen en -grenzen kunnen inzien, krijgt de patiënt en zijn/haar naasten persoonsgerichte ondersteuning en zorg. 

De behoefte aan deze uitwisseling is ook breder onder de aandacht, bijvoorbeeld in de spoedzorgketen, bij oncologiebehandelingen of bij de zorg voor (thuiswonende) kwetsbare ouderen. Daarom wordt ingezet op integratie in en samenwerking met de brede gezondheidszorg. 

Wij richten ons in eerste instantie op de grootste knelpunten: het verbeteren van de mogelijkheden voor registratie bij de huisarts en het mogelijk maken van de overdracht en uitwisseling tussen huisarts, medisch specialist en (wijk)verpleegkundige. Een inventarisatie van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering laat zien dat er al veel in gang is gezet, wat helpt om de knelpunten op te lossen. Zo bestaan er al richtlijnen voor de gegevensuitwisseling tussen de huisarts en medisch specialist en informatiestandaarden voor acute zorg en verwijzingen. In deze bredere ontwikkeling heeft ook de Proactieve Zorgplanning zijn plek gevonden. Samen met de landelijke koepels bekijken we hoe we synergie kunnen bereiken en welke stappen we kunnen zetten om tot ontwikkeling en implementatie te komen. 

Het oplossen van de knelpunten is een eerste stap richting beter digitaal ondersteunde palliatieve netwerkzorg. Om dit te bereiken, is het oplossen van praktische knelpunten alleen echter niet genoeg. Nieuwe technische modellen moeten hand in hand gaan met een nieuwe organisatie van de (palliatieve) zorg, waarin samenwerking tussen zorgaanbieders onderling én met de patiënt voorop staat. Proactiviteit verkent de mogelijkheden in de digitale ondersteuning van (palliatieve) netwerkzorg.

Symptoomlast in de palliatieve fase (Sympal)

Binnen Symptoomlast in de palliatieve fase (Sympal) werken we aan hergebruiken, samenbrengen en teruggeven van routinezorggegevens over symptoomlast in relatie tot patiëntkenmerken. 

Belangrijkste doelen: 

  • Teruggeven van inzichten aan de zorgverleners om zorg te kunnen verbeteren  
  • Opbouwen van een database voor wetenschappelijk onderzoek naar ervaren symptoomlast in relatie tot patiëntkenmerken 

Hiervoor wordt volgens een iteratief proces een database/informatieproduct voor de opslag van symptoomlast/symptoommanagement (vanuit meerdere data/informatiestromen) ontwikkeld. Dit project bouwt voort op een in 2022 uitgevoerde pilotstudie. We ontwikkelen een eerste versie van een datamodel op basis van gegevens uit twee verschillende elektronische cliëntendossiers (ecd’s). Hiervoor bezoeken we onder meer deelnemende hospices en kijken we naar het zorgproces en naar de momenten waarop gegevens worden vastgelegd. Daarnaast brengen we de mogelijkheden en effort in kaart die nodig is om de gegevens geautomatiseerd op te halen. 

Beide projecten voeren wij uit in samenwerking met IKNL. 

Voor vragen, neem contact op met:
Nanette Bertens PZNL
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.