Digitale Gegevensuitwisseling

Digitale Gegevensuitwisseling

 

Voor het bieden van palliatieve zorg die past bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt, is het essentieel dat zorgverleners altijd de actuele behandelwensen en -grenzen van hun patiënten kunnen inzien. Toch worden deze proactieve zorgplanning (PZP) gegevens vaak nog niet (voldoende en transmuraal) gedeeld. Vanuit het NPPZ II willen we stapsgewijs toewerken naar goede digitale ondersteuning van de palliatieve zorg, met als doel:  

 • Passende zorg voor patiënten doordat gegevens beschikbaar zijn over onder meer de behandelwensen en -grenzen.  
 • Doelmatiger zorgproces omdat zorgverleners op het juiste moment de relevante informatie beschikbaar hebben om passende zorg te kunnen leveren. 
 • Tevreden zorgverleners en patiënten omdat (moeilijke) gesprekken ondersteund worden met actuele informatie en zorgverleners zich kunnen richten op hun kerntaken. Voor patiënten en naasten betekent dit een betere kwaliteit van zorg in de laatste levensfase.  

Dit willen we bereiken door: 

 • Goede functionaliteit om PZP-gegevens te registreren, inzien en delen, die past in het reguliere werkproces van zorgverleners.  
 • Samenwerkingsafspraken voor het delen van PZP-gegevens.  
 • Het stimuleren van gebruik van technische mogelijkheden in de dagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten.  

Samenwerking met het werkveld  

De behoefte aan een betere beschikbaarheid van PZP-gegevens bestaat naast de palliatieve zorg ook bij andere sectoren, zoals de spoedzorgketen, de oncologie en de zorg voor (thuiswonende) kwetsbare ouderen. Daarom werken we samen met deze zorgsectoren. We vragen zorgverleners hoe palliatieve zorg binnen hun werkprocessen is geïntegreerd. Zo kunnen we aansluiten bij hun huidige werkproces.      

Landelijke synergie  

Palliatieve zorg is per definitie netwerkzorg, omdat patiënten in de laatste levensfase vaak gebruik maken van een breed scala aan zorg- en hulpverleners. Al deze zorgverleners vormen samen het zorgnetwerk van de patiënt. Landelijk is er al veel in gang gezet op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en het toewerken naar netwerkzorg. Hier sluiten wij bij aan om ook het perspectief vanuit palliatieve zorg te laten meenemen. Gezamenlijk met leveranciers en brancheorganisaties kijken we hoe we synergie kunnen bereiken en wat er moet gebeuren om digitale gegevensuitwisseling, en daarmee netwerkzorg, te bevorderen.   

Wat we doen in 2024 

In 2024 richten we ons op: 

 • Het is kaart brengen van de huidige werkprocessen van zorgverleners om hen in de toekomst beter te ondersteunen met proactieve zorgplanning bij het verlenen van palliatieve (netwerk)zorg. 
 • Het bevorderen van landelijke samenwerking zodat zorgverleners in het netwerk van palliatieve zorg actuele PZP-gegevens kunnen inzien en delen.  
 • Het opdoen van ervaring met ondersteunende netwerkzorg in diverse regio’s om inzicht te krijgen in de (technische) oplossingen om vervolgens de opgedane inzichten en ervaringen te delen.  
 • Het ondersteunen van transformatieregio’s bij het opstellen van een plan voor hoe de samenwerking digitaal kan worden ondersteund in de komende jaren:
  • Versterken onderlinge bereikbaarheid 
  • Inzicht in het zorgnetwerk 
  • Inzicht in capaciteit 
  • MDO ondersteuning 
  • Makkelijk kunnen delen van gegevens 

Kaart initiatieven proactieve zorgplanning 

Op dit moment vinden er verschillende lokale en regionale initiatieven plaats op het gebied van het registreren en uitwisselen van PZP-gegevens. De kaart biedt een visueel overzicht en inzicht in waar deze initiatieven plaatsvinden. Het doel is om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt. Men kan contact opnemen om ideeën uit te wisselen en samen te werken, wat bijdraagt aan kennisdeling en het versterken van samenwerking.   

De ontwikkeling van de kaart op Palliaweb is een samenwerking tussen het IKNL-project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ en het strategische thema Digitale Gegevensuitwisseling van het NPPZ II.  

De huidige vermeldingen geven nog geen volledig beeld en kunnen verder worden aangevuld. Projectleiders en zorgverleners kunnen initiatieven en projecten waarbij het registeren en/of uitwisselen van PZP-gegevens centraal staan, aanmelden door een e-mail te sturen naar nppzii@pznl.nl.  

Bekijk de kaart 

Meer informatie 

Heb je vragen over digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve fase, dan kun je deze sturen naar nppzii@pznl.nl.  

Meer lezen: 

Symptoomlast in de palliatieve fase (Sympal)  

Via het project Symptoomlast in de palliatieve fase (Sympal) werken we samen met zes hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). We zoeken uit of we gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices, bij elkaar kunnen brengen. En hoe we daarvan kunnen leren om de zorg voor patiënten te verbeteren. Wij doen dit in samenwerking met IKNL.   

Lees meer op palliaweb.nl/sympal.  

Voor vragen, neem contact op met:
Samantha Profijt PZNL
Laatst geactualiseerd: 7 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.