Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Standaard sorteren we je zoekresultaten op Richtlijnen, Thema en Hulpmiddelen. Zoek je andere content zoals onderwijsmateriaal of wil je een publicatie over een onderwerp lezen? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zorgvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gewichtsverlies (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Gewichtsverlies' geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Een dierbare verliezen (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt welke gevoelens nabestaanden kunnen ervaren na het verlies van een dierbare en hoe zij in deze moeilijke tijd goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt ingegaan op het rouwproces.
De stervensfase (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt hoe een sterfbed kan verlopen. De informatie in de folder gaat in op mogelijke vragen die een patiënt of naaste heeft en moedigt aan tot het stellen van nieuwe vragen. Deze vragen kunnen worden voorgelegd aan de betrokken zorgverleners.
5 Opbouw versies en folders
Onderdeel van de basismodule van het Zorgpad Stervensfase. In dit onderdeel staat beschreven hoe het Zorgpad Stervensfase is opgebouwd. Daarnaast zijn er links naar de verschillende versies en folders te vinden.
Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project
In dit project is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt.
Drie goede vragen die de patiënt kan stellen (website)
Hulpmiddel
Website met achtergrondinformatie en materialen over drie goede vragen die de patiënt kan stellen aan de arts over de keuzes in behandeling of onderzoeken.
Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten. 
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
Praten over wensen (brochure)
Hulpmiddel
Brochure voor de huisarts, POH en wijkverpleegkundige met informatie over het bespreken van levenswensen met de patiënt als onderdeel van proactieve zorgplanning.
Kinderen van ernstige zieke ouders (KIEZO)
Thema
KIEZO leven in een gezin waarin één van de ouders een ernstige chronische, levensbedreigende, levensduurverkortende en/of ongeneeslijke ziekte heeft. Zij verdienen, als naaste van de patiënt, speciale aandacht.
Passende palliatieve zorg bij COPD (toolbox)
Hulpmiddel
Online toolbox met kennis, handvatten en hulpmiddelen voor het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten.
Corona en palliatieve zorg (update 5)
Nieuws03-04-2020
Op Palliaweb worden zeer regelmatig nieuwe documenten over corona en de palliatieve zorg geplaatst en reeds aanwezige documenten geüpdatet. Via nieuwsberichten houden wij je hiervan op de hoogte.
Communicatie en voorlichting aan patiënten en naasten
Richtlijn
Richtlijn Zorg in de Stervensfase. Communicatie en voorlichting aan patiënten en naasten.
Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project)
Project
Project waarin werd onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging beter te organiseren in de eerstelijns palliatieve zorg, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere zorgverleners. De resultaten en hulpmiddelen uit het project worden op deze pagina gepresenteerd.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Poliklinische proactieve zorgplanning gesprekken
Project
Om de patiënt eigen regie te geven, is het belangrijk tijdig met (kwetsbare) patiënten en hun naasten te spreken over behandelwensen en -doelen. Het tijdig bespreken van behandelwensen en -doelen en het (bij voorkeur) vastleggen van deze wensen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, wordt ook wel proactieve zorgplanning (pzp) genoemd. Pzp is van belang om patiënten de regie te laten behouden en onnodige zorg te voorkomen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.