Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Behandelwensenformulier bij ouderen (formulier)
Publicatie
Het behandelwensenformulier bestaat uit 2 pagina’s met vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere patiënt. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Beslissingen over medische interventies met behulp van de computer
Publicatie
Hoe meer men begrijpt van voor- en nadelen van behandelingen in de laatste levensfase, des te minder men kiest voor intensieve therapieën. Middels een educatieve beslishulp of standaard proactieve zorgplanning (advance care planning) blijkt dat meer kennis niet resulteert in meer angst of verlies van hoop.
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Cross-sectionele analyse: samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Publicatie
Uit cross-sectionele analyse blijkt een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning (ACP) van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen en het eigen emotioneel functioneren.
De bucketlist als routeplanner
Publicatie
Mocht je te horen krijgen dat je niet lang meer te leven hebt, wat zou je dan nog willen doen? De zogenaamde bucketlist benoemt de ervaringen die iemand nog hoopt te kunnen beleven voor zijn of haar einde. De bucketlist is ook de concretisering van hoop en perspectief op de toekomst.
De relatie van de patient met de huisarts voor en na proactieve zorgplanning; een voor- en nameting
Publicatie
Wat voor invloed heeft proactieve zorgplanning op het vertrouwen tussen huisarts en patiënt? Of andersom? Dit werd onderzocht in Nederlands onderzoek door het Amsterdam UMC.
De rol van verzorgenden en verpleegkundigen bij proactieve zorgplanning
Publicatie
Om passende zorg te geven, is het belangrijk te weten wat iemand wel of juist niet wil. Proactieve zorgplanning – of ook wel ‘advance care planning’ - is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn bij uitstek geschikt om ACP-gesprekken te voeren
Gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen (handvat)
Publicatie
Vaker dan anders is er bij COVID-19-patiënten in de kwetsbare doelgroep te weinig tijd om het gesprek over behandelwensen te voeren. Dit handvat kan steun bieden om in deze specifieke situatie zoveel als mogelijk te anticiperen.
Gevoel van betrokkenheid en emotioneel functioneren van proactieve zorgplanning
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) hangt positief samen met de kwaliteit van zorg, maar de impact ervan op het emotioneel functioneren van de patiënt is nog onduidelijk.
Haalbaarheid en effectiviteit van web-based programma's voor proactieve zorgplanning: scoping review
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning - ACP) stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling vast te stellen, te bespreken, en vast te leggen. De effectiviteit van web-based ACP-programma's effectiviteit is nog onbekend.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Informatiebehoeften van patiënten met chronische ziekte en hun naasten voor web-based advance care planning: kwalitatieve interviewstudie
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning - ACP) stelt mensen in staat om na te denken over voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling. De toepassing van ACP bij patiënten met chronische ziekten is echter relatief laag. Online ACP-programma's kunnen patiënten en naasten ondersteunen in ACP.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
Leidraad proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Markering & proactieve zorgplanning (factsheet)
Publicatie
Factsheet over een peiling onder 1011 zorgverleners om inzicht te krijgen in ervaringen, kennis en opvattingen over de thema's markering en proactieve zorgplanning (advance care planning) in de palliatieve zorg.
Minder hoop bij proactieve zorgplanning?
Publicatie
Hoop is belangrijk in het leven van patiënten met gevorderde kanker. Proactieve zorgplanning verbetert de kwaliteit van leven, maar vindt vaak pas laat plaats. De angst voor het verliezen van hoop is vaak een belangrijke redenen om gesprekken uit te stellen. Hoe hangen hoop en proactieve zorgplanning samen?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.