Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen (handvat)
Publicatie
Vaker dan anders is er bij COVID-19-patiënten in de kwetsbare doelgroep te weinig tijd om het gesprek over behandelwensen te voeren. Dit handvat kan steun bieden om in deze specifieke situatie zoveel als mogelijk te anticiperen.
Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase' is voor projectleiders die de methodiek Signalering in de palliatieve fase implementeren.  Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.
Handreiking Implementatie Zorgpad Stervensfase
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Zorgpad Stervensfase' geeft ondersteuning bij het schrijven van het implementatieplan aan leden van de projectgroep die het Zorgpad Stervensfase (gaan) implementeren binnen de organisatie. Het format Implementatie Zorgpad Stervensfase is te gebruiken om invulling te geven aan het implementatieplan.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Hulpmiddelen voor zorgverleners bij palliatieve zorg
Publicatie
Als het antwoord op de surprise question - 'Zou u verbaasd zijn als deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?' - ontkennend is, dan wordt hiermee het stadium gemarkeerd waarin de patiënt behoefte kan krijgen aan palliatieve zorg. Het maken van goede afspraken en vooruitkijken wordt meer prioriteit.
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Samen beslissen in de spreekkamer (rapport)
Publicatie
Rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar hoe het samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer het beste kan worden vormgegeven.
Uitgezaaide kanker in beeld (rapport)
Publicatie
Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben. De overleving van deze groep patiënten is de afgelopen tien jaar amper verbeterd. Daarom is het belangrijk om ook bij een curatieve behandeling al te spreken over wensen rondom de zorg in de laatste levensfase.
Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase (rapport)
Publicatie
Rapportage van de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase. In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase. In opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Bureau &Maes.
Zorgpad Stervensfase (handleiding)
Publicatie
Handleiding met een uitgebreide toelichting bij het gebruik van het Zorgpad Stervensfase versie 2.0 (thuiszorg, verpleeghuis en ziekenhuisversie), bedoeld voor gebruikers van het zorgpad.
Zo’n gesprek met je arts geeft enorm veel rust (patiëntverslag)
Publicatie
Ervaring van André (63), een COPD-patiënt die niet lang meer te leven heeft, die tekenend is voor het belang van een goed gesprek van arts met patiënt over de situatie en de verwachte ontwikkeling, maar ook over waarden, wensen en behoeften van de patiënt.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.