Publicaties

Publicaties

Filteren
Instrumenten
Hoofdonderwerpen
Organisatie van zorg
Thema's
Type publicatie
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Cross-sectionele analyse: samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Publicatie
Uit cross-sectionele analyse blijkt een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning (ACP) van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen en het eigen emotioneel functioneren.
Gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen (handvat)
Publicatie
Vaker dan anders is er bij COVID-19-patiënten in de kwetsbare doelgroep te weinig tijd om het gesprek over behandelwensen te voeren. Dit handvat kan steun bieden om in deze specifieke situatie zoveel als mogelijk te anticiperen.
Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase
Publicatie
De handreiking 'Implementatie Signalering in de palliatieve fase' is voor projectleiders die de methodiek Signalering in de palliatieve fase implementeren.  Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Hulpmiddelen voor zorgverleners bij palliatieve zorg
Publicatie
Als het antwoord op de surprise question - 'Zou u verbaasd zijn als deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?' - ontkennend is, dan wordt hiermee het stadium gemarkeerd waarin de patiënt behoefte kan krijgen aan palliatieve zorg. Het maken van goede afspraken en vooruitkijken wordt meer prioriteit.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
Leidraad Proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Proactieve zorgplanning in de Vlaamse huisartsenpraktijk
Publicatie
De huisartsenpraktijk is de ideale setting om proactieve zorgplanning (advance care planning) te bespreken met patiënten met een chronische levensbeperkende aandoening. Junior-onderzoeker Tatjana Pchenitchnikova bespreekt een pilot studie van een nieuw ontwikkelde interventie in dit te implementeren.
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk: een evaluatieonderzoek
Publicatie
Ondanks voordelen van proactieve zorgplanning (advance care planning; ACP) en een positieve houding van artsen en ouderen, zijn ACP gesprekken nog geen gemeengoed in huisartsenpraktijken. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de resultaten bescheiden maar positief zijn.
Samen beslissen in de spreekkamer (rapport)
Publicatie
Rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar hoe het samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer het beste kan worden vormgegeven.
Uitgezaaide kanker in beeld (rapport)
Publicatie
Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben. De overleving van deze groep patiënten is de afgelopen tien jaar amper verbeterd. Daarom is het belangrijk om ook bij een curatieve behandeling al te spreken over wensen rondom de zorg in de laatste levensfase.
Valt er binnen de palliatieve zorg te leren van de COVID-19-pandemie?
Publicatie
Uit eerdere studies is gebleken dat verpleegkundigen en artsen ter voorkoming van ongerustheid vaak afwachten met proactieve zorgplanning (ACP). COVID-19 heeft dat veranderd: huisartsen hebben over het algemeen versneld ACP opgepakt.
Voor goed sterven - het gesprek over de laatste levensfase (rapport)
Publicatie
Rapportage van de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase. In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase. In opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Bureau &Maes.
Wat verwacht de patiënt van proactieve zorgplanning (ACP)?
Publicatie
Nederlandse richtlijnen richten zich op formaliteiten, zoals het juist registreren van een groot aantal wensen van patiënten. Belgisch onderzoek laat zien dat patiënten vooral continuïteit in de relatie met een vertrouwde en toegankelijke behandelaar en overeenstemming met naasten belangrijk vinden.
Zo’n gesprek met je arts geeft enorm veel rust (patiëntverslag)
Publicatie
Ervaring van André (63), een COPD-patiënt die niet lang meer te leven heeft, die tekenend is voor het belang van een goed gesprek van arts met patiënt over de situatie en de verwachte ontwikkeling, maar ook over waarden, wensen en behoeften van de patiënt.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.