Toolkit TAPA$: bekostiging transmurale palliatieve zorg
Publicatie

Toolkit TAPA$: bekostiging transmurale palliatieve zorg

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 juni 2021

De toolkit TAPA$ is bedoeld om de ervaringen van initiatieven binnen het project TAPA$ met de bekostiging van transmurale palliatieve zorg te delen en zo andere initiatieven, die ook stappen willen zetten in de bekostiging van transmurale palliatieve zorg, te ondersteunen en helpen. Binnen het project TAPA$ bleken drie hoofdonderwerpen essentieel om te komen tot bekostiging: 

  • kosten-batenanalyse 
  • governance van de financiering inrichten 
  • afsluiten van een contract 

De toolkit is op basis van deze onderwerpen opgebouwd, hoewel de onderwerpen niet per definitie opeenvolgend zijn, maar bijvoorbeeld ook parallel doorlopen kunnen worden. 

Kwaliteit is leidend, bekostiging volgt 

Bekostiging is het sluitstuk op de transmurale samenwerking rondom de palliatieve patiënt – en niet het startpunt. Voordat overgegaan kan worden tot het gezamenlijk maken van financiële afspraken, dient de samenwerking zelf goed en duidelijk ingericht te zijn, op basis van commitment van alle betrokken partners, inclusief de zorgverzekeraar. Daarover gaan de eerste onderstaande documenten.  

Voordat inkoop relevant wordt: tips inrichting transmurale palliatieve zorg

De basis van de initiatieven in TAPA$ ligt in de totstandkoming van een vorm van transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Samenwerken is een werkwoord en als zodanig is samenwerking een opeenvolging van activiteiten. Hoe pak je dat aan? Wat helpt om je samenwerking tot een succes te brengen? Het factsheet Tips inrichting transmurale palliatieve zorg helpt je hierbij op weg.

Documenten

Doel

Inzichtelijk maken waar het ‘product’ transmurale palliatieve zorg uit bestaat en waarom investering in de samenwerking belangrijk is.

Hoe 

Maak inzichtelijk welke (meetbare) kwaliteitsverbeteringen met de samenwerking worden beoogd, welke activiteiten door welke betrokken zorgprofessionals worden uitgevoerd om deze verbeteringen te bewerkstelligen en wat de financiële kosten en baten hiervan zijn. 
 

Tips

  • Neem de tijd voor dit proces en betrek alle organisaties die deelnemen aan de samenwerking. 
  • Zorg binnen elke organisatie voor (bestuurlijk) draagvlak. 
  • Het kan zinvol zijn om vanuit de zorgverzekeraar meerdere inkopers te betrekken (bijvoorbeeld eerstelijn, tweede lijn en langdurige zorg) 

Documenten

Doel

Afspraken opstellen over inkoop en declaratie van de geleverde zorg. 

Hoe

Maak afspraken over bij welke zorgaanbieder/-verlener de zorgverzekeraar de geleverde zorg inkoopt. Stel samen afspraken op over wie welk deel van de geleverde zorg kan declareren bij wie. Koopt de zorgverzekeraar individueel bij elke zorgaanbieder een deel van de samenwerking in of is er bijvoorbeeld sprake van een kassier?

Tips

Neem ook hier de tijd voor het proces en betrek alle organisaties die deelnemen aan de samenwerking. Betrek ook juristen van de betrokken organisaties. Voldoet de samenwerking bijvoorbeeld aan de ACM Beleidsregel over afspraken in het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’?
 

Documenten

Doel

De gemaakte afspraken formeel vastleggen in een inkoopovereenkomst. 

Hoe

Maak afspraken over bijvoorbeeld: 

  • welke zorgprestaties kunnen worden ingezet? De NZa heeft in een Informatiekaart inzichtelijk gemaakt welke reguliere zorgprestaties bruikbaar zijn. Daarnaast zijn t/m 2022 de binnen TAPA$ ontwikkelde prestaties bruikbaar
  • tarieven en volumes 
  • (tussentijdse) monitoring 

Documenten 

Vragen of input? 

Mail Chantal Pereira, projectleider TAPA$, via het contactblok op deze pagina.

Deze toolkit kan worden bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 juni 2021
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.