Instrumenten palliatieve zorg

Er zijn verschillende instrumenten om ervoor te zorgen dat palliatieve zorg zo goed mogelijk wordt gegeven en geborgd. Hieronder wordt een aantal besproken.

Het continuïteitshuisbezoek is een preventief bezoek aan huis, na ontslag uit het ziekenhuis, door een wijkverpleegkundige bij patiënten in de palliatieve fase die nog geen verzorging of verpleging nodig hebben. Aan het continuïteitshuisbezoek is geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist en er zijn voor de patiënt geen kosten aan verbonden.

Het doel van het continuïteitshuisbezoek is het bieden van continuïteit in zorg en begeleiding aan patiënten en diens naasten die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte. De zorg is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van behoeften die samenhangen met de ziekte en/of de behandeling. Deze behoeften kunnen liggen op het vlak van:

 • informatie over het ziekteproces
 • emotionele steun bij verwerking van patiënt en naasten
 • levensbeschouwing en betekenisgeving
 • informatie over mogelijkheden op het gebied van zorg en begeleiding waaruit men kan kiezen

Lees voor meer informatie de folder over de Continuïteitshuisbezoeken.

Binnen ons Netwerk is een Consultatief Palliatief Team (CPT) werkzaam. Dit team bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. De leden van het consultatieteam verlenen consultatie aan alle zorgverleners in ons werkgebied. Zij kunnen ondersteunen bij het verhelderen en/of oplossen van patiëntgebonden problematiek in de palliatieve fase. In de behandeling en begeleiding van patiënten (en hun naasten), blijft de consultvrager in alle gevallen eindverantwoordelijk. De intake van consultvragen wordt verzorgd door de verpleegkundig-consulent van het CPT. Zo mogelijk wordt direct telefonisch advies gegeven. Indien nodig wordt overleg gepleegd met een lid van het kernteam of een andere specialist.

 • Het CPT Rotterdam is van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-51095070.
 • Voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten is het CPT bereikbaar van 18:00-23:00 uur en in het weekeinde van 08:00-23:00 uur, ook via telefoonnummer 06-51095070.
 • Voor de avond, nacht en het weekeind geldt dat het om vragen gaat die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Hiervoor wordt u automatisch doorgeschakeld naar het consortium-brede consultatieteam.

 • Naast het regionale telefoonnummer van het consultatieteam is er ook één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. 

Voor meer informatie kijk bij Consultatief Palliatief Team

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden. De landelijke LESA is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en door de Landelijk Vereniging van Wijkverpleegkundigen, nu V&VN Eerstelijn.

 • Klik hier voor de Rotterdamse Lesa Palliatieve Zorg.
 • Klik hier voor informatie over de landelijke Lesa Palliatieve Zorg.

Patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, wisselen de laatste maanden van hun leven vaak van zorgplek met evenveel transfer- en overdrachtsmomenten. Daardoor is de overdracht vaak niet volledig of ontbreekt, is te laat, of komt niet bij de juiste persoon terecht. In samenwerking met het IKR is een transmuraal overdrachtsdossier ontwikkeld.

Het uiteindelijke resultaat is een protocol voor de transmurale palliatieve overdracht bestaande uit het:

 • overdrachtsformulier
 • checklist voor procedure afspraken
 • stappenplan

Klik hier voor het overdrachtsformulier.

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.

Uit onderzoek blijkt dat het Zorgpad Stervensfase:

 • bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de stervende patiënt
 • de symptoomlast in de laatste levensdagen vermindert
 • de communicatie met zowel de patiënt als diens naasten verbetert
 • bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking

Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis.

Kijk voor meer informatie bij Zorgpad Stervensfase op Palliaweb

Een instrument om op systematische wijze een vraagstuk te bespreken met een andere hulpverlener én een hulpmiddel voor aandacht en ondersteuning bij zingeving in de palliatieve zorg.

De SBARR en zingeving palliatieve zorg werd uitgebracht in juni 2021. De SBARR en zingeving palliatieve zorg is in de plaats gekomen van de eerder ontwikkelde SBARR kaart. De SBARR en zingeving palliatieve zorg komt voort uit een samenwerking tussen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken en de locatie Rotterdam van het landelijke project PLOEG-3 (PLOEG = Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging). Bij het ontwikkelen van het instrument is allereerst gedacht aan de eerste lijn ofwel thuissituatie. Toepassing intramuraal of in een hospice kan zeker ook. Ditzelfde geldt voor gebruik elders in het land, buiten Rotterdam en omstreken.

Ook voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met palliatievezorgrotterdam@gmail.com.

Contact